1608/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä laki koskee ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toimintaa Suomessa.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) luottolaitoksella pankkia tai muuta yhteisöä, joka liiketoimintanaan vastaanottaa talletuksia tai muita takaisinmaksettavia varoja yleisöltä ja myöntää luottoja omaan lukuunsa;

2) rahoituslaitoksella luottolaitosta lukuun ottamatta sellaista yhteisöä, joka liiketoimintanaan harjoittaa arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain (499/89) 2 §:n mukaista toimintaa; sekä

3) kotivaltiolla valtiota, jossa luottolaitos on saanut toimiluvan tai jossa rahoituslaitoksella on sääntömääräinen kotipaikka.

2 luku

Sijoittumisoikeus Euroopan talousalueeseen kuuluvasta valtiosta

3 §
Luottolaitoksen sijoittumisoikeus

Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos voi perustaa sivukonttorin tai muutoin tarjota Suomessa sellaisia luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/93) 20 §:ssä tarkoitettuja palveluja, jotka sisältyvät sen toimilupaan.

4 §
Rahoituslaitoksen sijoittumisoikeus

Arvopaperinvälitysliikkeistä annetun lain 4 §:n estämättä voi rahoituslaitos, jonka kotipaikka on Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, perustaa sivukonttorin tai muutoin tarjota Suomessa edellä mainitun lain 2 §:ssä tarkoitettuja palveluja, jos:

1) yhdellä tai useammalla 3 §:ssä tarkoitetulla luottolaitoksella yhdessä on vähintään 90 prosenttia rahoituslaitoksen osakkeiden tuottamasta äänivallasta;

2) sen perustamiskirjassa ja yhtiöjärjestyksessä on määräykset edellä mainittujen palvelujen tarjoamisesta;

3) sen omistavilla luottolaitoksilla on voimassa oleva toimilupa samassa valtiossa, jonka lakia rahoituslaitokseen sovelletaan ja jossa se harjoittaa toimintaa;

4) omistavat luottolaitokset ovat taanneet sen velvoitteet yhteisvastuullisesti; sekä

5) rahoituslaitos kuuluu sen emoyrityksenä olevan luottolaitoksen konsernin valvontaan.

5 §
Sivukonttorin perustamisesta ilmoittaminen

Ennen kuin luotto- tai rahoituslaitos voi perustaa sivukonttorin Suomeen, on rahoitustarkastuksen saatava asiasta ilmoitus laitoksen kotivaltion valvontaviranomaiselta.

Ilmoituksessa on oltava riittävät tiedot perustettavaksi aiotun sivukonttorin liiketoiminnasta, hallinnosta ja vastuuhenkilöistä.

Luottolaitosta koskevassa ilmoituksessa on mainittava 3 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi luottolaitoksen omien varojen määrä, vakavaraisuussuhde ja vakuusjärjestelmä, joka suojaa sivukonttorin tallettajien saamisia, sekä sen kattavuus.

Rahoituslaitosta koskevassa ilmoituksessa on mainittava 4 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi sen omien varojen määrä ja omistavan tai omistavien luottolaitosten konsernien vakavaraisuussuhde.

6 §
Rahoitustarkastuksen vastaus

Rahoitustarkastuksen on ilmoitettava kahden kuukauden kuluessa 5 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta luotto- tai rahoituslaitokselle sivukonttorin valvonnan toteuttamista koskevat vaatimukset ja, jos on tarpeen, yleisen edun vuoksi tarpeelliset ehdot liiketoiminnan harjoittamisessa.

7 §
Toimintaoikeuksien peruuttaminen

Rahoitustarkastus voi kieltää luotto- tai rahoituslaitosta jatkamasta toimintaansa Suomessa, jos laitos olennaisesti tai toistuvasti rikkoo tätä lakia, sen nojalla annettuja määräyksiä tai muuta luottolaitostoimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

3 luku

Sijoittumisoikeus valtiosta, joka ei kuuluEuroopan talousalueeseen

8 §
Sijoittumisoikeus

Muu kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos, joka on riittävän julkisen valvonnan alainen ja jonka harjoittama toiminta ei oleellisesti eroa suomalaiselle luottolaitokselle sallitusta toiminnasta, voi Suomeen perustetusta sivukonttorista tarjota sellaisia luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettuja palveluja, jotka sisältyvät sen toimilupaan.

Luottolaitoksella voi lisäksi olla Suomessa edustusto.

9 §
Sivukonttorin perustamislupa

Luottolaitoksen on haettava valtiovarainministeriöltä toimilupa Suomeen perustettavalle sivukonttorille. Hakemuksesta on pyydettävä Suomen Pankin ja rahoitustarkastuksen lausunto. Toimilupahakemukseen on liitettävä valtiovarainministeriön tarpeelliseksi katsomat asiakirjat ja selvitykset.

Valtiovarainministeriön on myönnettävä toimilupa, jos luottolaitoksen toiminta on vakaata ja jos sen julkinen valvonta on riittävällä tavalla järjestetty. Valtiovarainministeriöllä on oikeus antaa sivukonttorin perustamista, toimintaa ja valvontaa koskevia määräyksiä.

Sivukonttorilupa oikeuttaa harjoittamaan toimintaa yhdessä tai useammassa toimipaikassa.

10 §
Toimiluvan peruuttaminen ja rajoittaminen

Valtiovarainministeriö voi peruuttaa sivukonttorin toimiluvan, jos sivukonttorin toiminnassa on olennaisesti rikottu lain tai asetuksen säännöksiä taikka viranomaisen niiden nojalla antamia tai vahvistamia määräyksiä taikka jos luvan myöntämiselle 8 ja 9 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa.

Jos sivukonttorin hoidossa on todettu taitamattomuutta tai varomattomuutta ja on ilmeistä, että se voi vakavasti vahingoittaa tallettajien tai muiden velkojien etua, voi valtiovarainministeriö rahoitustarkastuksen esityksestä rajoittaa määräajaksi sivukonttorin toimiluvan mukaista toimintaa.

11 §
Edustuston avaaminen ja toiminta

Ennen kuin luottolaitos voi avata edustuston Suomessa, on sen ilmoitettava asiasta rahoitustarkastukselle. Edustusto ei saa harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 §:ssä tarkoitettuja toimia.

Rahoitustarkastuksen on kahden kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta annettava edustuston avaamista, toimintaa ja valvontaa koskevat tarkemmat määräykset. Edustusto voidaan avata, kun luottolaitos on vastaanottanut tässä momentissa tarkoitetut rahoitustarkastuksen määräykset.

12 §
Toimintaoikeuksien peruuttaminen

Rahoitustarkastus voi kieltää edustustoa jatkamasta toimintaansa Suomessa, jos edustuston toiminnassa on olennaisesti rikottu lain tai asetuksen säännöksiä taikka viranomaisen niiden nojalla antamia määräyksiä taikka jos 8 §:ssä säädettyjä edellytyksiä ei enää ole olemassa.

4 luku

Yhteiset säännökset

13 §
Tallettajien saamisten turvaaminen

Tallettajien saamisten turvaamiseksi on luottolaitoksen sivukonttorin, joka vastaanottaa talletuksia yleisöltä, kuuluttava luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaiseen liikepankkien ja Postipankki Oy:n vakuusrahastoon, jos luottolaitoksen kotivaltion lainsäädännössä ei ole säädetty vakuusrahasto- tai muuta vastaavaa suojaa tallettajille taikka jos tuota suojaa ei voida pitää riittävänä.

Sivukonttorin tallettajalle on annettava aina riittävät tiedot sivukonttorin tallettajiin sovellettavasta suojajärjestelmästä.

Vakuusrahastolle suoritettava kannatusmaksu määrätään yleisön sivukonttoriin tekemien talletusten yhteismäärän perusteella.

Vakuusrahaston varoja voidaan käyttää selvitystilaan tai konkurssiin joutuneen ulkomaisen luottolaitoksen osalta vain niiden sen Suomessa olevan sivukonttorin yleisölle tarjottavilla tileillä olevien tallettajien saamisten suorittamiseen, joiden maksamiseen selvitystilassa olevan luottolaitoksen tai konkurssipesän varat eivät riitä. Rahaston varoja voidaan käyttää jo selvitystilan tai konkurssin aikana.

14 §
Valvonta

Luotto- ja rahoituslaitoksen Suomessa tapahtuvan toiminnan valvonnasta säädetään rahoitustarkastuslaissa (503/93).

15 §
Tilinpäätös

Sivukonttorin on julkaistava luottolaitoksen tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja konsernin toimintakertomus sekä niitä koskevat tilintarkastajien lausunnot. Ne on julkaistava suomen tai ruotsin kielellä.

16 §
Tilinpäätöstä täydentävät tiedot

Tilinpäätöstietojen lisäksi rahoitustarkastuksella ja Suomen Pankilla on oikeus saada tehtävänsä toteuttamiseksi sivukonttorilta vastaavat tiedot, jotka niillä on oikeus saada Suomessa toimiluvan saaneilta luottolaitoksilta.

5 luku

Erinäiset säännökset

17 §
Kaupparekisterimerkinnät

Sivukonttorista on tehtävä ilmoitus kaupparekisteriin niin kuin siitä kaupparekisterilaissa (129/79) säädetään.

Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään toiminimestä, luotto- tai rahoituslaitos voi Suomessa harjoittaa toimintaansa samalla toiminimellä kuin sillä on kotivaltiossaan.

Patentti- ja rekisterihallitus voi vaatia, että toiminimeen tehdään selventävä lisäys, jos on tarjolla vaara, että se on sekoitettavissa sellaiseen toiminimeen, johon jollain toisella on yksinoikeus Suomessa.

18 §
Sivukonttorin johto

Sivukonttorin toiminnasta vastaa sivukonttorin johtaja, joka myös edustaa luotto- tai rahoituslaitosta sivukonttorin toimintaa koskevissa oikeussuhteissa.

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai liiketoimintakieltoon määrätty henkilö ei voi olla sivukonttorin johtajana.

Sivukonttorin johtaja on velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut sivukonttorin asiakkaalle tai muulle henkilölle rikkomalla tätä lakia tai muuta sivukonttorin toimintaa koskevaa säännöstä.

19 §
Toiminimen kirjoitus

Sivukonttorin toiminimen kirjoittaa sivukonttorin johtaja. Luotto- tai rahoituslaitos voi antaa oikeuden toiminimen kirjoittamiseen myös muille henkilöille, vähintään kahdelle yhdessä.

Toiminimen kirjoittajien on asuttava Suomessa, jollei rahoitustarkastus myönnä poikkeusta.

20 §
Tiedoksiannot

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan luotto- tai rahoituslaitokselle toimitetuksi, kun se on annettu tiedoksi henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa sivukonttorin toiminimi.

21 §
Konkurssiin luovuttaminen

Luotto- tai rahoituslaitoksen omaisuus voidaan luovuttaa Suomessa konkurssiin sivukonttorin johtajan päätöksen perusteella.

22 §
Sovellettava lainsäädäntö

Sivukonttorin Suomessa harjoittamaa toimintaa koskevissa oikeussuhteissa noudatetaan Suomen lakia, jollei Suomen kansainvälisistä sopimuksista muuta johdu. Luotto- tai rahoituslaitos on velvollinen vastaamaan Suomen tuomioistuimissa ja noudattamaan Suomen viranomaisten päätöksiä ja määräyksiä.

23 §
Maksuvalmius

Sivukonttorin maksuvalmiuden on oltava sen toimintaan nähden riittävällä tavalla turvattu. Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia määräyksiä sivukonttorin maksuvalmiuden turvaamisesta.

Sivukonttori ei saa toiminnassaan ottaa niin suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista vaaraa sivukonttorin toiminnalle. Sivukonttorilla tulee olla toimintaansa nähden riittävät riskien valvontajärjestelmät.

24 §
Vaitiolovelvollisuus

Sivukonttorin ja edustuston toimihenkilön vaitiolovelvollisuudesta, tietojenanto-oikeudesta ja salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sekä edustuston luottotietotoiminnan harjoittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 94-97 ja 100 §:ssä säädetään.

Sivukonttorilla ja edustustolla on oikeus 1 momentin säännöksen estämättä antaa edustamansa luotto- tai rahoituslaitoksen kotivaltion viranomaiselle tai valvonnasta vastaavalle yhteisölle sekä edustamansa luotto- tai rahoituslaitoksen tilintarkastajalle ne tiedot, jotka on säädetty tai asianmukaisessa järjestyksessä määrätty ilmoitettaviksi.

25 §
Toimiluvan peruuttamisen vaikutukset

Jos luottolaitoksen kotivaltion viranomainen peruuttaa sen toimiluvan, on sivukonttorin tai tytäryhtiönä olevan rahoituslaitoksen sivukonttorin toiminta lopetettava rahoitustarkastuksen määräämällä tavalla.

Edellä 1 momentissa säädettyä menettelyä on noudatettava myös silloin, kun valtiovarainministeriö peruuttaa sivukonttorin toimiluvan tai kun rahoitustarkastus kieltää luotto- tai rahoituslaitosta jatkamasta toimintaansa Suomessa.

26 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa 31 päivänä elokuuta 1978 annettu laki (684/78) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Edellä 2 momentissa kumotun lain mukaan myönnetyt toimiluvat jäävät edelleen voimaan ja ne vastaavat tämän lain mukaisia toimilupia tai toimintaoikeuksia.

HE 295/92
TaVM 50/93
ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit 73/183/ETY, 77/780/ETY, 86/524/ETY, 89/646/ETY, 89/299/ETY, 89/647/ETY, 91/31/ETY, 83/350/ETY, 86/635/ETY, 89/117/ETY ja 91/308/ETY

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.