1605/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös ETA-sopimuksessa tarkoitettujen valtion tukien ilmoittamisessa noudatettavista menettelytavoista

Valtioneuvosto on valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1507/93) 2 §:n 3 momentin nojalla kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Tätä päätöstä sovelletaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) 61 artiklassa tarkoitettuja valtion tukia koskevien ohjelmien ja päätösten ilmoittamiseen EFTAn valvontaviranomaiselle sekä valtion tukien kasautumisen seurantaan.

Ilmoitusten tekemisessä on, sen lisäksi, mitä tässä päätöksessä määrätään, noudatettava EFTAn valvontaviranomaisen antamia määräyksiä, jotka julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Ilmoitusvelvollisuus
2 §

Uutta tukiohjelmaa, tukiohjelman merkittävää muutosta taikka tukiohjelmasta poikkeavan tai tukiohjelmiin sisältymättömän valtion tukea koskevan yksittäisen päätöksen tekemistä koskeva ilmoitus on toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle viimeistään 12 viikkoa ennen tukiohjelman tai sen muutoksen aiottua voimaantulopäivää tai tuen aiottua myöntämispäivää.

Ilmoitukset sellaisista uusista tukiohjelmista ja tukiohjelmiin tehtävistä muutoksista, jotka täyttävät EFTAn valvontaviranomaisen nopeutetun käsittelymenettelyn edellytykset, on toimitettava kauppa- ja teollisuusministeriölle viimeistään 7 viikkoa ennen tukiohjelman tai tukiohjelman muutoksen aiottua voimaantulopäivää.

Jos uuden tukiohjelman tai sen muutoksen voimaansaattaminen tai tuen myöntäminen edellyttää eduskunnan suostumusta, tässä pykälässä tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeistään välittömästi asiaa koskevan hallituksen esityksen antamisen jälkeen.

Tässä pykälässä tarkoitetun ilmoituksen on velvollinen tekemään valtion viranomainen tai kunta taikka kunnallinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö, joka valmistelee tukiohjelmaa tai valtion tukea koskevaa yksittäistä päätöstä.

Ilmoitusten toimittaminen EFTAn valvontaviranomaiselle
3 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö toimittaa saamansa 2 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ulkoasiainministeriölle, joka toimittaa ne edelleen EFTAn valvontaviranomaiselle.

Lisätietojen toimittaminen
4 §

Jos EFTAn valvontaviranomainen edellyttää saamiensa ilmoitusten perusteella lisätietoja, niiden toimittamisesta tai muista tarvittavista toimenpiteistä vastaa 2 §:n 4 momentissa tarkoitettu viranomainen tai yhteisö yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriön kanssa.

Lisätiedot toimitetaan EFTAn valvontaviranomaiselle 3 §:ssä tarkoitettua menettelyä käyttäen.

Voimassa olevien tukien ilmoittaminen
5 §

Tuesta, jota koskeva säädös tai päätös on annettu ennen ETA-sopimuksen voimaantuloa, on tuesta vastaavan 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun viranomaisen ja yhteisön ilmoitettava EFTAn valvontaviranomaiselle, siten kuin tämä erikseen määrää. Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarvittaessa näitä ilmoituksia koskevia ohjeita.

Tuen kasautumisen seuranta
6 §

Yksittäiseen hankkeeseen valtion tukea myöntävän viranomaisen tai yhteisön on ennen tuen myöntämistä koskevan päätöksen tekemistä edellytettävä, että tukea saava yritys ilmoittaa kaiken saamansa ja hakemansa valtion tuen kyseessä olevaan hankkeeseen.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun valtion tuen kokonaismäärän valvomiseksi on sen myöntäjän ilmoitettava kaikista tekemistään tukipäätöksistä sille kauppa- ja teollisuusministeriön yrityspalvelun piiritoimistolle, jonka toiminta-alueella tuen kohteena oleva hanke toteutetaan, siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö erikseen määrää. Ministeriö antaa tarvittaessa ilmoitusta koskevia ohjeita.

Laittoman tuen takaisin perintä
7 §

Myönnettäessä tässä päätöksessä tarkoitettua tukea on tuen myöntämispäätökseen liitettävä ehto, jonka mukaan laittomasti myönnetty valtion tuki voidaan valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n nojalla periä osittain tai kokonaan takaisin, jos EFTAn valvontaviranomainen niin päättää.

Tukiohjelmien seuranta
8 §

Valtion tuesta vastaavan 2 §:n 4 momentissa tarkoitetun viranomaisen ja yhteisön on toimitettava EFTAn valvontaviranomaiselle tukiohjelmista vuosittain annettavaa selvitystä varten tarpeelliset tiedot kauppa- ja teollisuusministeriölle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.

Kauppa- ja teollisuusministeriö vastaa yhdessä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen kanssa valtion tuen myöntämistä koskevien yleisselvitysten toimittamisesta EFTAn valvontaviranomaiselle. Tuesta vastaavien viranomaisten ja yhteisöjen on toimitettava selvitysten tekemistä varten tarvittavat tiedot kauppa- ja teollisuusministeriölle ja Valtion taloudelliselle tutkimuskeskukselle kauppa- ja teollisuusministeriön antamien ohjeiden mukaisesti.

Tukiohjelmista vuosittain annettavat selvitykset ja tuen myöntämistä koskevat yleisselvitykset toimitetaan EFTAn valvontaviranomaiselle 3 §:ssä tarkoitettua menettelyä käyttäen.

Tarkemmat määräykset ja poikkeukset
9 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen soveltamisesta antaa tarvittaessa kauppa- ja teollisuusministeriö. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi myös, milloin siihen on perusteltua aihetta, tehdä poikkeuksia tämän päätöksen määräyksiin.

Voimaantulo
10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Ylitarkastaja
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.