1603/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Huumausaineasetus

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 17 päivänä joulukuuta 1993 annetun huumausainelain (1289/93) nojalla:

1 §
Huumausaineiksi luettavat kasvit

Huumausainelain (1289/93) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja huumausaineiksi luettavia kasveja ovat vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksessa (SopS 43/65) mainittujen kasvien lisäksi khat-kasvi (Catha Edulis), meskaliinia sisältävät kaktuskasvit ja Psilosybe-sienet.

2 §
Valmistuslupa

Huumausaineen valmistusluvassa on mainittava valmistajan nimi, osoite ja ammatti tai toimiala, valmistuspaikka, valmistettavan huumausaineen nimi ja mahdollinen kansainvälinen yleisnimi sekä laatu ja valmistettavaksi sallittu määrä, määräys ajasta, jonka kuluessa valmistuksen tulee tapahtua sekä muut tarpeelliset valmistukselle asetetut ehdot. Valmistusluvassa on oltava maininta siitä, että huumausaine on käytettävä lääkinnälliseen, tieteelliseen tai huumausainerikosten ehkäisemistä tai tutkintaa edistävään tarkoitukseen.

3 §
Tuontilupa

Huumausaineen tuontiluvassa on mainittava huumausaineen nimi ja mahdollinen kansainvälinen yleisnimi, tuotavaksi aiottu määrä, tuojan ja lähettäjän nimi ja osoite sekä tuojan ammatti tai toimiala. Luvassa on myös mainittava määräaika, jonka kuluessa maahantuonti on suoritettava sekä tuontia koskevat muut tarpeelliset ehdot. Jos huumausaine tuodaan maahan valmisteena, luvassa on lisäksi mainittava valmisteen nimi, jos sellainen on olemassa, sekä lääkemuoto. Tuontiluvassa on mainittava, että huumausaine käytetään lääkinnälliseen, tieteelliseen tai huumausainerikosten ehkäisemistä tai tutkintaa edistävään tarkoitukseen. Tuontiluvassa voidaan myös määrätä huumausaineen maahantuontitavasta. Tuontilupapäätöksen ohella hakijalle on annettava tuontitodistus vientiluvan hankkimiseksi lähettäjämaan asianomaiselta viranomaiselta.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen (SopS 60/76) listoissa IÄIII mainitun huumausaineen tuontiluvan on lisäksi oltava Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukainen.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listassa I mainittujen aineiden tuonti maahan tullivarastossa säilyttämistä varten on kielletty.

Kun tuontilupaa edellyttävä huumausaine on tuotu maahan tai maahantuonnille määrätty aika on päättynyt, lääkelaitoksen on palautettava vientimaan asianomaiselle viranomaiselle jäljennös vientiluvasta, johon on merkitty, paljonko luvassa mainitusta huumausaineen määrästä on tuotu maahan.

4 §
Vientilupa

Huumausaineen vientilupahakemukseen on liitettävä asianomaisen maan viranomaisen antama todistus siitä, että vietäväksi tarkoitetun erän tuonti siihen maahan on sallittua.

Vientiluvassa on mainittava huumausaineen nimi ja mahdollinen kansainvälinen yleisnimi, vietäväksi tarkoitettu määrä, viejän ja vastaanottajan nimi ja osoite sekä määräaika, jonka kuluessa vienti on suoritettava. Jos huumausaine viedään valmisteena, luvassa on lisäksi mainittava valmisteen nimi, jos sellainen on olemassa, sekä lääkemuoto. Vientiluvassa on myös mainittava tuontiluvan numero ja päiväys sekä luvan antanut viranomainen. Luvassa voidaan määrätä huumausaineen maastavientitavasta.

Hakijalle annetaan jäljennös vientiluvasta, joka on liitettävä lähetykseen. Lääkelaitoksen on lähetettävä luvasta jäljennös tuontimaan asianomaiselle viranomaiselle.

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa IÄIII mainitun huumausaineen vientiluvan on oltava Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukainen.

5 §
Kiintiöt

Vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoissa I ja II mainittujen huumausaineiden valmistukseen, maahantuontiin ja maastavientiin oikeuttavaa huumausainelain 4 ja 5 §:ssä tarkoitettua lupaa ei saa myöntää suuremman huumausainemäärän valmistukseen, maahantuontiin tai maastavientiin kuin mitä kansainväliselle huumausaineiden valvontalautakunnalle on ilmoitettu sinä vuonna käytettävän mainittuihin tarkoituksiin.

Jos vuoden lopussa havaitaan, että valmistetut ja maahantuodut määrät jonakin vuonna ylittävät 1 momentissa mainitun määrän, on jokainen vuoden lopussa jäljellä oleva ylijäämä vähennettävä seuraavana vuonna valmistettavista tai maahantuotavista määristä.

Muuntamista varten tarpeelliseksi ilmoitettu määrä on, mikäli mahdollista, kokonaan käytettävä tähän tarkoitukseen sinä vuonna, jota arvio koskee. Muussa tapauksessa vähennetään käyttämättä jäänyt osa seuraavan vuoden arviosta.

6 §
Luvanvaraisuudesta vapauttaminen

Huumausaineen valmistuksen, maahantuonnin ja maastaviennin luvanvaraisuudesta ovat vapautettuja psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listassa IV mainitut huumausaineet ja huumausaineen maahantuonnin ja maastaviennin luvanvaraisuudesta vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listassa III mainitut valmisteet.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, huumausaineen maahantuontia ja maastavientiä koskevasta luvanvaraisuudesta ovat vapautettuja sellaiset yhdistelmävalmisteet, jotka sisältävät muuta psykotrooppista ainetta kuin psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listassa I mainittua ainetta ja joiden koostumus on sellainen, ettei ole olemassa vaaraa niiden väärinkäyttämisestä tai vaara on vain vähäinen eikä valmisteista saada helposti eristetyksi edellä mainittua ainetta sellaista määrää, joka voisi johtaa väärinkäyttöön. Lääkelaitos päättää tarkemmin näistä valmisteista.

7 §
Huumausaineen viennistä ja tuonnista ilmoittaminen

Psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listassa IV mainittujen huumausaineiden viennistä on viejän tehtävä Yhdistyneiden Kansakuntien talous- ja sosiaalineuvoston huumausainetoimikunnan vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella ilmoitus kolmena kappaleena, joista kaksi on toimitettava viipymättä viennin tapahduttua lääkelaitokselle ja kolmas on liitettävä lähetykseen. Ilmoituksessa on mainittava viejän ja tuojan nimi ja osoite, huumausaineen kansainvälinen yleisnimi tai sellaisen puuttuessa listassa käytetty nimi, huumausaineen määrä ja vientipäivä. Valmisteesta on ilmoituksessa lisäksi mainittava valmisteen nimi, jos sellainen on olemassa, sekä lääkemuoto.

Lääkelaitoksen on niin pian kuin mahdollista mutta kuitenkin 90 päivän kuluessa vientipäivästä, lähetettävä kirjattuna lähetyksenä jäljennös viejältä saadusta ilmoituksesta vastaanottavan maan asianomaiselle viranomaiselle ja pyydettävä ilmoitus tavaran vastaanottamisesta.

Kun psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listassa IV mainittu huumausaine on tuotu maahan, maahantuojan on viipymättä toimitettava lääkelaitokselle lähetykseen liitetty viejän ilmoitus. Ilmoitukseen on merkittävä tuodun huumausaineen määrä ja vastaanottopäivämäärä.

8 §
Aluksen ja ilma-aluksen lääkevarastot sekä matkustajan henkilökohtaiset lääkevalmisteet

Huumausainelain ja tämän asetuksen maahantuontia ja maastavientiä koskevia säännöksiä ei huumausainelain 12 §:n säännöksiä lukuunottamatta sovelleta vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listoissa IÄIII, psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa IIÄIV sekä tämän asetuksen 6 §:n 2 momentissa tarkoitettujen huumausaineiden sellaisiin rajoitettuihin määriin kansainvälisessä liikenteessä olevalla aluksella tai ilma-aluksella, joita saatetaan tarvita matkan aikana ensiaputarkoituksiin tai hätätilanteissa. Huumausaineet on säilytettävä lukitussa lääkekaapissa olevassa sinetöidyssä ensiapulaatikossa, ja niistä on vastuussa aluksella päällikkö ja ilma-aluksella ensiapulaatikosta tai lääkekaapista vastaava henkilö. Mainittuja säännöksiä ei sovelleta myöskään sellaisiin vähäisiin määriin edellä mainittuja huumausaineita, joita matkustaja tuo lääkevalmisteina henkilökohtaista lääkitystään varten.

9 §
Huumausaineen valmistuksessa käytettävän aineen viennistä ilmoittaminen

Huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen liitteen luetteloon I kuuluvien aineiden maastaviennistä on viejän tehtävä vähintään 30 päivää ennen vientiä ilmoitus lääkelaitokselle. Ilmoituksessa on mainittava viejän, tuojan, muun vientitoimitukseen mahdollisesti osallistuvan sekä lähetyksen lopullisen vastaanottajan, mikäli tämä on tiedossa, nimi ja osoite. Ilmoituksessa on lisäksi mainittava aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu edellä mainitussa luettelossa, aineen määrä ja paino, aineen vientipäivä ja lähetyspaikka sekä oletettu saapumispaikka vastaanottavassa maassa.

Lääkelaitoksen on niin pian kuin mahdollista ilmoitettava 1 momentissa mainitut tiedot aineen vastaanottavan maan asianomaiselle viranomaiselle, jos vastaanottava maa on ilmoittanut huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 tehdyn sopimuksen mukaisesti vaativansa ilmoituksen tekemistä.

10 §
Kansainvälisille valvontaviranomaisille ilmoittaminen

Lääkelaitos antaa kansainvälisille valvontaviranomaisille vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen ja huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen edellyttämät arviot ja tiedot.

11 §
Huumausaineen varastointi lääketehtaassa ja lääketukkukaupassa

Lääketehtaassa ja lääketukkukaupassa ei saa olla varastossa huumausainetta enemmän, kuin mitä on tarpeen tavanomaista käyttöä tai myyntiä varten ottaen huomioon vallitsevat markkinointiolosuhteet.

12 §
Päällysmerkinnät sekä vienti- ja tuontiasiakirjojen tiedot

Huumausaineen päällyksestä on käytävä ilmi aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen tai psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen listoissa. Myytäväksi tarkoitetun huumausaineen päällyksestä on lisäksi käytävä ilmi aineen tai valmisteen huumausainepitoisuus.

Huumausaineen valmistuksessa käytettävän aineen päällyksestä on käytävä ilmi aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen liitteen luetteloissa.

Huumausaineen ja huumausaineen valmistuksessa käytettävän aineen vientiin ja tuontiin liittyvistä asiakirjoista tulee käydä ilmi aineen nimi siten kuin se on ilmoitettu vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen, psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen tai huumaus- ja psykotrooppisten aineiden laitonta kauppaa vastaan Wienissä 20 päivänä joulukuuta 1988 tehdyn yleissopimuksen liitteiden listassa tai luetteloissa, aineen määrä sekä viejän, tuojan, jakelijan ja aineen lopullisen vastaanottajan, mikäli tämä on tiedossa, nimi ja osoite.

13 §
Luetteloiden pito

Lääkelaitoksen on pidettävä saatavilla ajan tasalla olevia luetteloita huumausaineista ja niiden valmistuksessa käytettävistä aineista sekä 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista valmisteista sekä tiedotettava niitä koskevista muutoksista.

14 §
Tuomitsemisesta ilmoittaminen

Jos joku tuomitaan rangaistukseen rikoslain 50 luvussa tarkoitetusta rikoksesta, tuomioistuimen on toimitettava lääkelaitokselle jäljennös asiaa koskevasta päätöksestä.

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.