1601/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus koti- ja postimyynnistä

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/78) 6 luvun 1 §:n 3 momentin ja 7 §:n nojalla, niistä 1 §:n 3 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (390/82):

1 §

Jos kuluttajansuojalain 6 luvun 1 a §:ssä tarkoitetussa koti- tai postimyynnissä kulutushyödykkeen hinta alittaa 30 markkaa sanotun luvun säännöksiä ei sovelleta.

Jos samalla kertaa on myyty useita kappaleita hyödykettä, jonka yksikköhinta alittaa 30 markkaa, mutta yhteishinta on vähintään 30 markkaa, sovelletaan sanotun luvun säännöksiä.

2 §

Kuluttajavirasto voi määräämillään ehdoilla, jos sitä on pidettävä kuluttajien kannalta tarpeellisena, myöntää elinkeinonharjoittajalle hakemuksesta määräajaksi luvan käyttää postimyynnissä sopimusehtoa, jolla ostajan oikeutta vedota kuluttajansuojalain 6 luvun säännöksiin rajoitetaan. Lupa voidaan myöntää seuraavien kulutustavaroiden osalta:

1) mittatilaustavarat; sekä

2) muut tavarat, joiden edelleenmyyntiarvo alenee merkittävästi ostajan niihin vaatiman tunnuksen tai muun ostajakohtaisen erikoisominaisuuden johdosta

Lupahakemusta harkitessaan kuluttajaviraston tulee ottaa huomioon postimyynnin kohteena olevan tavaran vakiintuneet jakelumuodot ja tavaran saatavuus vähittäiskaupassa sekä mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut peruuttamisoikeudesta aiheutuvien kustannusten rajoittamiseksi.

Kuluttajavirasto määrää,sen mukaan kuin kuluttajansuojalain 6 luvun 7 §:ssä säädetään, lupaehdoissa alueen, jolla asuvien kuluttajien kanssa päätettävissä kaupoissa luvassa tarkoitettua sopimusehtoa saadaan käyttää.

3 §

Kuluttajavirasto voi määräämillään ehdoilla, jos sitä on pidettävä kuluttajan kannalta tarpeellisena, myöntää elinkeinonharjoittajalle hakemuksesta määräajaksi luvan käyttää kotimyynnissä sopimusehtoa, jonka mukaan postitse vastaanotetun tavaran palautus tapahtuu myös postitse.

Edellä tarkoitettujen hakemusten käsittelyssä ja lupien myöntämisessä noudatetaan mitä asiasta on 2 §:n 2 ja 3 momentissa säädetty.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan koti- ja postimyynnistä 17 päivänä elokuuta 1978 annettu asetus (639/78).

ETA-sopimuksen liite XIX: neuvoston direktiivi (85/577/ETY)

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.