1589/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä 31 päivänä elokuuta 1990 annetun asetuksen (758/90) 1, 3 ja 4 § seuraavasti:

1 §

Lainan myöntävän tai korkotukilainan hyväksyvän viranomaisen on viipymättä tehtävä ilmoitus aravalain (1189/93) 21 §:ssä tarkoitetun aravalainan tai asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (1205/93) 3 §:ssä tarkoitetun korkotukilainan myöntämisestä ja siitä johtuvista rajoituksista asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/90) 51 §:n 1 momentissa tarkoitetun merkinnän tekemistä varten kiinnitys- ja lainhuutorekisteriin sille alioikeudelle, jonka virka-alueella asumisoikeustalo sijaitsee, sekä 2 momentissa tarkoitettujen merkintöjen tekemistä varten yhtiöjärjestykseen ja osakekirjoihin asumisoikeustalon omistavan yhtiön hallitukselle.

Jos havaitaan, että 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus tai sen nojalla tehty merkintä on virheellinen, merkintä on oikaistava valtiokonttorin tai kunnan myöntämän aravalainan osalta kunnan tarkistetun ilmoituksen perusteella.

3 §

Osakeyhtiön hallituksen on 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen saatuaan annettava valtiokonttorille tai kunnan myöntämällä aravalainalla lainoitetun kohteen osalta kunnalle kirjallinen vakuutus siitä, että asumisoikeusasunnoista annetun lain 51 §:n 2 momentissa tarkoitetut merkinnät yhtiöjärjestykseen ja osakekirjoihin on tehty.

4 §

Jos asumisoikeustalon omistavan osakeyhtiön hallitus laiminlyö asumisoikeusasunnoista annetun lain 51 §:n 2 momentissa tarkoitetun merkinnän tai ei esitä selvitystä sen tekemisestä, valtiokonttorin tai kunnan myöntämällä aravalainalla lainoitetun kohteen osalta kunnan on ryhdyttävä toimenpiteisiin yhtiölle mainitussa lainkohdassa säädetyn velvoitteen täyttämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.