1583/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Asetus Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen sisältyvien sosiaaliturvaa koskevien eräiden säännösten täytäntöönpanosta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1504/93) 15 §:n sekä 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain (364/63) 76 a §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä jälkimmäinen on 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa laissa (982/86):

1 §

Eläketurvakeskus toimii sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, johon viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) liitteessä VI, 17 artiklassa tarkoitettuna toimielimenä, joka voi yhteisellä sopimuksella artiklassa tarkoitetun toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai sen nimeämän toimielimen kanssa sopia poikkeuksista sovellettavaa lainsäädäntöä koskeviin asetuksen 13-16 artiklan säännöksiin.

Eläketurvakeskuksen tulee kuulla asiassa paitsi sosiaali- ja terveysministeriötä tarpeen mukaan myös kansaneläkelaitosta ja muita kysymykseen tulevia tahoja sekä hankkia muut tarpeelliset selvitykset.

Jos poikkeaminen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevista säännöksistä olisi asianomaisten henkilöiden tai henkilöryhmien taikka muiden asiassa esiin tulleiden seikkojen vuoksi sellainen, ettei eläketurvakeskus voi siihen suostua, tai sen soveltamisaika poikkeaa sosiaaliturvasopimuksia sovellettaessa noudatetusta käytännöstä, eläketurvakeskuksen tulee siirtää asia oman lausuntonsa kera sosiaali- ja terveysministeriölle.

2 §

Kansaneläkelaitos huolehtii 1 §:ssä mainitun asetuksen 22 artiklassa tarkoitetun luvan ja siihen liittyvän todistuksen antamisesta. Jos kysymys on artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoittamasta luvasta mennä toisen jäsenvaltion alueelle saamaan hoitoa, luvan antaa kuitenkin toimivaltainen sairaanhoitopiiri tai sairaalakuntayhtymä.

3 §

Kansaneläkelaitos huolehtii luontoisetuuksien kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka johtuvat 1 §:ssä mainitun asetuksen 36 artiklasta, lukuun ottamatta 22 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisesta aiheutuneita kustannuksia, joiden korvaamiseen liittyvistä tehtävistä vastaa toimivaltainen sairaanhoitopiiri tai sairaalakuntayhtymä. Vastaavasti Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ry huolehtii niistä kustannusten korvaamiseen liittyvistä tehtävistä, jotka johtuvat asetuksen 63 artiklasta.

Julkisia terveyspalveluja antavien yksiköiden on ilmoitettava kansaneläkelaitokselle ne kustannukset, jotka ovat aiheutuneet etuuksiin oikeutetulle henkilölle toisen ETA-sopimusvaltion toimivaltaisen laitoksen puolesta annetuista luontoisetuuksista. Kansaneläkelaitos ilmoittaa Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto ry:lle sen kanssa sopimallaan tavalla niistä kustannuksista, joiden korvaamiseen liittyvistä tehtävistä liitto huolehtii.

4 §

Valtio siirtää kansaneläkelaitokselle ETA-sopimusvaltion toimivaltaiselle laitokselle suoritettavaa korvausta varten tarvittavat varat eläkelaitoksen vähintään kuukautta ennen maksun erääntymistä antaman selvityksen perusteella. Kansaneläkelaitos tilittää saamansa vastaavan korvauksen suoraan valtiolle.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.