1564/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1993

Verohallituksen päätös ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut ennakonpidätyksen toimittamistavoista ja määrästä 31 päivänä joulukuuta 1992 antamansa päätöksen (1705/92) 8 §:n 1 momentin, 9 §:n 2 momentin, 12 §:n 1 ja 4 momentit sellaisena kun ne ovat 21 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa päätöksessä (382/93) ja 14 §:n sekä lisännyt 7 §:ään uuden 3 momentin ja 12 §:n 2 momenttiin sellaisena kun se on 21 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa päätöksessä (382/93) uuden 6 kohdan.

7 §

Kansaneläkkeestä ja perhe-eläkelain mukaisesta perhe-eläkkeestä ennakonpidätys toimitetaan 6 §:n 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa 30 prosentin suuruisena. Ennakonpidätystä ei kuitenkaan toimiteta, jos tässä tarkoitettu suoritus on enintään 50 markkaa.


8 §

Vakuutetulle suoritettavasta sairausvakuutuslain mukaisesta päivärahasta ja erityishoitorahasta sekä kuntoutusrahalain (611/91) 14, 15 ja 17 §:n mukaisesta ja muusta kuin eläkkeen lisäksi maksettavasta kuntoutusrahasta ennakonpidätys on toimitettava 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä sekä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta 4 prosenttiyksiköllä alennettuna. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti) tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta. Muusta sairausvakuutuslain tai kansaneläkelain nojalla tulojen tai f elatuksen vähentymisestä maksettavasta korvauksesta ennakonpidätys on toimitettava 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla alentamattomana.


9 §

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu kassa maksaa samanaikaisesti sairausajan palkan jälkeiseltä ajalta korvausta (lisäpäivärahaa) ja sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa, ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta.


12 §

Työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksettavista etuuksista ja työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutustuesta ja erityistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa määrätyllä tavalla palkkaa varten määrättyjen pidätysprosenttien mukaan alennettuna 2 prosenttiyksiköllä. Pidätysprosentteja ei kuitenkaan alenneta, jos verokortissa on määräys, jonka mukaan pidätysprosentti nousee tulojen kasvaessa (ns. portaikkoverokortti) tai jos verokortissa on verotoimiston ennakkoperintälain 16 §:n nojalla antama määräys ennakonpidätyksen suuruudesta. Työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle henkilölle maksettavasta työllistämistuesta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:n 1 ja 2 momentissa tai 4 §:ssä määrätyllä tavalla alentamattomana.

Ennakonpidätys toimitetaan 20 %:n suuruisena:

1) työttömyysturvalain nojalla maksettavasta peruspäivärahasta;

2) työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta peruspäivärahan suuruisesta koulutustuesta ja erityistuesta;

3) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla työttömälle maksettavasta työharjoittelutuesta tai omatoimiseen työllistymiseen myönnettävästä tuesta taikka vajaakuntoiselle maksettavasta työllistymistuesta;

4) ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla ammatinvalinnanohjauksessa olevalle maksettavasta tuesta;

5) valtioneuvoston päätöksen nojalla maksettavasta nuorten kesätyötuesta ja

6) työmarkkinatuesta annetun lain (1542/93) nojalla maksettavasta työmarkkinatuesta.


Kun 1 tai 2 momentissa tarkoitettuja suorituksia maksetaan aikaisemmin maksettujen lisäksi tai muulta ajalta kuin verovuotta edeltävältä joulukuulta, ennakonpidätys toimitetaan 1 tai 2 momentista poiketen seuraavan taulukon osoittaman prosenttiluvun suuruisena:


Työttömyysturvalain mukainen  Ennakonpidätys-
korvaus mk/päivä         prosentti
 1,00-156,00            20
156,01-230,00            25
230,01-270,00            30
270,01-376,00            35
376,01-597,00            40
597,01-926,00            45
926,01-               50

5 luku

Ennakonpidätys lapsen kotihoidon tuesta ja omaishoidon tuesta

14 §

Lapsen kotihoidon tuesta ja sairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle maksettavasta omaishoidon tuesta ennakonpidätys toimitetaan siten kuin 1 §:n 1 ja 2 momentissa on määrätty. Jos verovelvollinen saa samanaikaisesti muuta ennakonpidätyksen alaista tuloa, josta ennakonpidätys toimitetaan 1 §:ssä tarkoitetun päätoimen tuloa varten määrätyn pidätysprosentin mukaan, ennakonpidätys toimitetaan kotihoidontuesta ja tässä pykälässä tarkoitetusta omaishoidon tuesta siten kuin 4 §:ssä on sivutuloista määrätty.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Päätöstä sovelletaan 1.1.1994 tai sen jälkeen toimitettavassa ennakonpidätyksessä.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1993

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Marja Liisa Manner

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.