1543/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annetun lain (763/90) 15 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti:

15 §
Oikeus koulutustukeen

Koulutustukeen on oikeus 17 vuotta täyttäneellä opiskelijalla, joka työttömäksi jäädessään tai koulutuksen aloittaessaan on täyttänyt työttömyysturvalain 13 §:n 2 momentissa tai 16 §:ssä tarkoitetun työssäoloehdon ja joka ei ole saanut työttömyyspäivärahaa työttömyysturvalain 26 §:ssä tarkoitettua enimmäisaikaa.

Koulutustuki maksetaan perustukena tai ansiotukena. Perustukea ei makseta siltä ajalta, jolta opiskelijalla on oikeus saada ansiotukea.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Lakia sovelletaan, jos oikeus koulutustukeen alkaa tämän lain tultua voimaan. Laskettaessa 15 §:ssä tarkoitettua määräaikaa, otetaan huomioon myös tämän lain voimaantuloa edeltänyt aika.

Henkilöllä, jonka oikeus ansioon suhteutettuun työttömyyspäivärahaan on päättynyt työttömyysturvalain 26 §:n 1 momentissa tarkoitetun enimmäisajan vuoksi ennen tämän lain voimaantuloa, on sen estämättä, mitä 15 §:ssä säädetään, oikeus perustukeen ja muihin opintososiaalisiin etuuksiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 235/93
StVM 47/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.