1536/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki työntekijäin eläkelain, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain sekä eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaisen vakuutusmaksun tilapäisestä alentamisesta sekä yrittäjiltä perittävästä vakuutusmaksusta vuonna 1994

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sen estämättä, mitä muualla laissa säädetään, alennetaan sosiaali- ja terveysministeriön 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61), 9 päivänä helmikuuta 1962 annetun lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain (134/62) ja 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain (662/85) perusteella vuodelle 1994 vahvistamissa perusteissa määrättyä työntekijäin eläkelain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen maksua, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain mukaista vakuutusmaksua ja eräiden työsuhteissa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain mukaista vakuutusmaksua vuonna 1994 määrällä, joka on 2 prosenttia työnantajan palveluksessa olevien työntekijäin mainittujen lakien mukaisen vakuutusmaksun perusteena olevasta palkkasummasta vuonna 1994.

2 §

Edellä 1 §:ssä tarkoitetusta vakuutusmaksun alentamisesta aiheutuva vastuuvajaus kuoletetaan vuosina 1995-1997 perimällä maksua, jonka suuruus on sosiaali- ja terveysministeriön kullekin vuodelle erikseen vahvistama prosenttimäärä kunkin vuoden palkkasummasta. Vuosittaiset prosenttimäärät on vahvistettava siten, että niiden yhteismäärä on 2 prosenttia.

Eläkelaitokset vastaavat yhteisesti 1 §:n mukaisesta vakuutusmaksun alentamisesta aiheutuvasta vastuuvajauksesta noudattaen soveltuvin osin, mitä työntekijäin eläkelain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa, sellaisena kuin se on 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (979/93), säädetään.

3 §

Sovellettaessa työntekijäin eläkelain 12 a ja 12 b §:ää, sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä marraskuuta 1993 annetussa laissa (979/93), käytetään sanotun lain vähimmäisehtojen mukaisen vakuutuksen keskimääräisenä vakuutusmaksuna vuoden 1994 osalta 1 §:n mukaisesti alennettua maksua ja vuosien 1995-1997 osalta kullekin vuodelle 2 §:n mukaisella kuoletuksella korotettua maksua.

4 §

Mitä edellä tässä laissa säädetään, jätetään ottamatta huomioon vahvistettaessa maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) ja yrittäjien eläkelain (468/69) mukaisia vakuutusmaksuja vuosille 1995-1997.

Sen estämättä, mitä maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:ssä säädetään, sanotun lain mukainen perusprosentti vuonna 1994 on 19,4.

Sen estämättä, mitä yrittäjien eläkelain 9 §:ssä säädetään, sanotun lain mukainen maksuprosentti vuonna 1994 on 19,4.

5 §

Mitä tästä laista seuraa työntekijäin eläkemaksun suuruuteen, on soveltuvin osin voimassa julkisten alojen työntekijäin työeläkemaksuun.

6 §

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta antaa sosiaali- ja terveysministeriö.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 296/93
StVM 52/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.