1532/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä joulukuuta 1977 valtioneuvoston jäsenen oikeudesta eläkkeeseen ja hänen jälkeensä suoritettavasta perhe-eläkkeestä annetun lain (870/77) 1 §:n 2 momentti sekä 3 ja 4 §,

sellaisena kuin niistä ovat 3 ja 4 § 29 päivänä huhtikuuta 1980 annetussa laissa (299/80), seuraavasti:

1 §

Valtioneuvoston jäsenenä toimineen henkilön kuoltua suoritetaan hänen jälkeensä valtion varoista perhe-eläkettä soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olleesta henkilöstä on säädetty.


3 §

Tämän lain mukaisen eläkkeen yhteensovittamiseksi muiden eläkkeiden ja korvausten kanssa siihen lisätään eläkkeen saajalle maksettava kansaneläkkeen pohjaosa, muun lain tai asetuksen mukainen eläke, tapaturmavakuutuslain (608/48) säännöksiin perustuva päiväraha tai tapaturmaeläke, liikennevakuutuslain (279/59) nojalla myönnetty omaan vammaan perustuva jatkuva korvaus tai sotilasvammalain (404/48) mukainen elinkorko. Yhteensovitusperusteena käytetään tämän lain mukaisen eläkkeen perusteena olevaa palkkiota. Muilta osin yhteensovituksesta on voimassa, mitä kansanedustajain eläkelaissa on säädetty.

4 §

Tämän lain mukaisen perhe-eläkkeen yhteensovittamiseksi muiden perhe-eläkkeiden ja korvausten kanssa siihen lisätään, jos tämän lain mukaisen perhe-eläkkeen saajana on leski, perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen pohjaosa, sekä muun lain tai asetuksen mukainen perhe-eläke ja perhe-eläkkeen luonteinen korvaus. Yhteensovitusperusteena käytetään tämän lain mukaisen perhe-eläkkeen perusteena olevaa palkkiota. Muilta osin yhteensovituksesta on voimassa, mitä kansanedustajain perhe-eläkelaissa (107/90) on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995. Lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu lain tultua voimaan kuitenkin niin, että ennen 1 päivää tammikuuta 1940 syntyneen valtioneuvoston jäsenenä toimineen eläkeikä on 60 vuotta.

LA 55/93
StVM 58/93
SuVM 8/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.