1531/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä heinäkuuta 1967 annetun kansanedustajain eläkelain (329/67) 11 §:n 2 ja 3 momentti,

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 3 a §, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6 ja 8 §, 11 §:n 4 momentti, 12 §:n 1 ja 4 momentti sekä 13, 14 ja 17 §,

sellaisina kuin niistä ovat, 3 a § muutettuna 10 päivänä joulukuuta 1971 ja 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetuilla laeilla (864/71 ja 541/82), 4 §:n 2 momentti, 12 §:n 4 momentti ja 14 § mainitussa 10 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa, 6 § osittain muutettuna mainitulla 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla lailla, 8 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 10 päivänä joulukuuta 1971 annetulla lailla, 11 §:n 4 momentti mainitussa 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa ja 17 § 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetussa laissa (270/71), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetulla lailla, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, ja 3 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyiset 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Vanhuuseläkkeen saamisen edellytyksenä on, että kansanedustaja on saavuttanut 65 vuoden iän ja että edustajantoimi on päättynyt.


Kansanedustajalla on oikeus saada vanhuuseläkkeensä varhennettuna soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevasta henkilöstä on säädetty.


3 §

Kansanedustajalla on oikeus saada työkyvyttömyyseläke yksilöllisenä varhaiseläkkeenä soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevasta henkilöstä on säädetty.


3 a §

Kansanedustajana toimineella on oikeus työttömyyseläkkeeseen soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevasta henkilöstä on säädetty.

4 §

Eläkeajaksi työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkettä varten luetaan myös työkyvyttömyyden tai työttömyyden alkamisen ja eläkeiän saavuttamisen välinen aika soveltuvin osin samojen säännösten mukaan kuin virka- tai työsuhteessa valtioon olevasta henkilöstä on säädetty.


5 §

Eläkkeen perusteena on edustajanpalkkiosta annetun lain (328/47) mukaan kansanedustajalle kuukaudelta suoritettava edustajanpalkkio.


6 §

Eläkkeen määrä on jokaiselta eläkeajaksi luetulta täydeltä kuukaudelta eläkkeen perusteena olevasta edustajanpalkkiosta 1/3 prosenttia. Eläkkeen määrä on kuitenkin jokaiselta eläkeajaksi luetulta täydeltä kuukaudelta lain voimaantuloon saakka eläkkeen perusteena olevasta palkkiosta 11/30 prosenttia.

Eläkkeen enimmäismäärä on 60 prosenttia eläkkeen perusteena olevasta palkkiosta. Sellaisen kansanedustajan, jolla on lain voimaantullessa tämän lain mukaista eläkeaikaa vähintään 3 vuotta, eläkkeen enimmäismäärä määräytyy kuitenkin prosentteina edellä tarkoitetusta eläkkeen perusteena olevasta palkkiosta mainitun edustajakauden loppuun mennessä eläkeajaksi luettavan ajan perusteella:


Eläkeaikaa vähintään    Eläkkeen enimmäismäärä
15                  66
12                  65
 9                  64
 7                  63
 5                  62
 3                  61

8 §

Jos kansanedustajalle myönnetty tämän lain mukainen eläke, työntekijäin eläkelain 8 §:ssä tarkoitetut eläkkeet tai muut etuudet sekä hänelle maksettava kansaneläkkeen pohjaosa yhteensä ylittävät 2 momentissa säädetyn yhteensovitusrajan, ylittävä osa vähennetään tämän lain mukaisesta eläkkeestä sitä maksettaessa.

Yhteensovitusraja on 60 prosenttia yhteensovitusperusteesta, joka 3 momentissa mainituin poikkeuksin on joko eläkkeen perusteena oleva edustajanpalkkio tai sitä suurempi peruseläkkeen perusteena oleva korkein palkka. Sellaisen kansanedustajan, jolla on lain voimaantullessa tämän lain mukaista eläkeaikaa vähintään 3 vuotta, yhteensovitusrajana käytetään kuitenkin 60 prosentin sijasta seuraavan taulukon mukaista prosenttimäärää, joka määräytyy lain voimaantuloon mennessä eläkeajaksi luettavan ajan perusteella:


Eläkeaikaa vähintään    Prosenttia
15               66
12               65
 9               64
 7               63
 5               62
 3               61

Jos kansanedustaja on kansanedustajana ollessaan samanaikaisesti vähintään vuoden yhdenjaksoisesti yhdessä tai useammassa työntekijäin eläkelain 8 §:n 4 momentissa tarkoitettuun peruseläkkeeseen oikeuttavassa virka- tai työsuhteessa taikka yrittäjätoiminnassa, lisätään yhteensovitusperustetta määrättäessä eläkkeen perusteena olevaan edustajanpalkkioon mainittujen muiden eläkkeiden perusteina olevat palkat ja työtulot. Jos kansanedustaja on välittömästi ennen eläketapahtumaa saanut aikaisemman eläketapahtuman johdosta edellä tarkoitettua peruseläkettä tai muuta eläkettä tai suoritusta ja on vähintään 3 vuoden ajan ollut samanaikaisesti kansanedustajana, lisätään yhteensovitusperustetta määrättäessä eläkkeen perusteena olevaan edustajanpalkkioon 10/6 mainitun aikaisemman eläkkeen tai suorituksen määrästä. Eläkkeen perusteena olevaan edustajanpalkkioon ei kuitenkaan lisätä edellä tarkoitettua muuta palkkaa tai mainitulla tavalla korotetun aikaisemman eläkkeen tai suorituksen määrää siltä osin kuin se on valtion virkamiehelle maksettavaa korkeinta peruspalkkaa suurempi.

11 §

Jos eläke on myönnetty tämän lain 2 §:n 2 momenttia soveltaen, maksetaan eläkettä vain siltä osin kuin eläke ei yhdessä työ- tai yrittäjätoimintaan perustuvien ansiotulojen kanssa ylitä kansanedustajan eläkkeen enimmäismäärää. Eläkkeen määrä tarkistetaan kalenterivuosittain pitäen perusteena edellä mainituista tuloista laskettua edellisen kalenterivuoden veronalaista keskikuukausiansiota. Eläkkeen määrän tarkistaminen toimitetaan myös edunsaajan hakemuksesta, milloin ansiot ovat huomattavasti muuttuneet. Ansiotulot eivät vaikuta eläkkeen määrään enää sen jälkeen, kun edunsaaja on täyttänyt eläkeiän.

12 §

Työkyvyttömyyseläke lakkautetaan, sen maksaminen keskeytetään tai maksettavaa määrää alennetaan, jos eläkkeen saaja, sen jälkeen kun se aika, joksi hänet on valittu kansanedustajaksi, on kulunut, mutta ennen kuin hän on saavuttanut eläkeiän, todetaan ansiotyöhön kykeneväksi ja jos hänelle on tarjolla sellaista valtion tai muuta ansiotyötä, jota ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen on pidettävä hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.


Työttömyyseläkkeen maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä virka- tai työsuhteessa valtioon olevasta henkilöstä on säädetty.

13 §

Jos eläkkeen saajalle, jolta 4 §:n 2 momenttia soveltaen myönnetty työkyvyttömyyseläke on lakkautettu, myönnetään uusi työkyvyttömyyseläke sellaisen työkyvyttömyyden perusteella, joka on alkanut ennen kuin lakkautetun eläkkeen päättymisestä on kulunut kaksi vuotta, tai jos hän myöhemmin tulee saman sairauden, vian tai vamman johdosta uudelleen työkyvyt tömäksi, hänelle myönnetään työkyvyttömyyseläke samojen perusteiden mukaan kuin lakkautettu eläke.

14 §

Työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi eläkkeen saajan saavuttaessa eläkeiän.

17 §

Tämän lain mukaista päätöstä koskevasta muutoksenhausta ja päätöksen tiedoksisaannista on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion virka- tai työsuhteessa valtioon olevasta henkilöstä on säädetty.


Tämä laki tulee voimaan tämän lain vahvistamista lähinnä seuraavien edustajanvaalien toimittamiskuukauden 1 päivänä. Lakia sovelletaan sellaisiin eläkkeisiin, joissa eläketapahtuma sattuu lain tultua voimaan. Tätä lakia sovelletaan myös 2 §:n 2 momentin säännösten nojalla myönnettäviin eläkkeisiin, jotka alkavat lain tultua voimaan kuitenkin siten, että ennen 1 päivää tammikuuta 1940 syntyneen edunsaajan eläkkeen maksamiseen sen kalenterikuukauden alusta, jonka aikana hän täyttää 60 vuotta, ei sovelleta 11 §:n 4 momentin säännöksiä.

LA 55/93
StVM 58/93
SuVM 8/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.