1524/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan peltoalan perusteella suoritettavasta vientikustannusmaksusta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1314/90) 17 §:n 3 momentti sekä

muutetaan 1, 5, 6 ja 7 §, 10 §:n 3 momentti, 23 §:n 1 momentti ja 24 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 1 § osittain muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla (1335/92), 5 ja 7 §, 10 §:n 3 momentti, 23 §:n 1 momentti ja 24 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa laissa ja 6 § 17 päivänä tammikuuta 1992 annetussa laissa (21/92), seuraavasti:

1 §
Yleistä

Maataloustuotteiden viennistä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi on suoritettava vuosilta 1994 ja 1995 peltoalan perusteella vientikustannusmaksua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Tämän lain nojalla suoritettavilla vientikustannusmaksuilla rahoitetaan maataloustuotteiden markkinajärjestelmästä annetun lain (1518/93) 8 §:n 3 kohdassa tarkoitettua maataloustuottajien osuutta maataloustuotteiden markkinointikustannuksista.

5 §
Maksuvelvollisuuden perusteena oleva pelto

Maksuvelvollisuuden perusteena on viljelmään 30 päivänä kesäkuuta kesannoimisvuonna kuuluva metsittämätön peltoala. Sen suuruutta laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon:

1) edellisenä vuonna viljelemättömänä ollutta ja kesannoimisvuonna edelleen viljelemättömänä olevaa peltoalaa;

2) hedelmän- ja marjanviljelyssä taikka taimitarhatuotannossa olevaa peltoalaa; tai

3) peltoalaa, jota koskee maataloustuotannon tasapainottamisesta annetun lain mukainen pellon viljelyä rajoittava muu sopimus kuin kesannoimissopimus.

Maksuvelvollisuuden alaista on kuitenkin sellainen viljelemätön peltoalue, jonka valtio on luovuttanut maaseutuelinkeinolain (1295/90) nojalla peltona käytettäväksi.

6 §
Maksun suuruus

Vientikustannusmaksua on suoritettava 1 000 markkaa maksuvelvollisuuden perusteena olevan peltoalan hehtaaria ja vuotta kohti. Oikeushenkilön on suoritettava vientikustannusmaksua kuitenkin 2 500 markkaa maksuvelvollisuuden perusteena olevan peltoalan hehtaaria ja vuotta kohti. Vientikustannusmaksu määrätään kultakin täydeltä hehtaarin kymmenesosalta.

7 §
Maksusta vapautuminen

Vientikustannusmaksua ei ole suoritettava, jos 2 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen luonnollinen henkilö kesannoi kyseessä olevan kasvukauden ajan peltoa määrän, joka on vähintään 15 prosenttia 5 §:n mukaan lasketusta peltoalasta. Maksuvelvollisen oikeushenkilön maksusta vapautumisen edellytyksenä on, että se kesannoi 5 §:n mukaan lasketusta peltoalasta vähintään 50 prosenttia, jollei 8 §:stä muuta johdu. Maatalousoppilaitokseen ja keinosiemennysosuuskuntaan sovelletaan kuitenkin, mitä edellä säädetään luonnollisesta henkilöstä.

Kesannoitavan pellon tulee olla edellisenä vuonna viljeltyä tai kesantona hoidettua. Siltä osin kuin maksuvelvollisella ei ole hallinnassaan tällaista peltoa, voidaan kesannoida muutakin peltoa. Kesannoitavaksi pelloksi hyväksytään myös 5 §:n 2 momentissa tarkoitettu pelto.

Kesannointiin rinnastetaan myös vuonna 1990 ja sen jälkeen ennen 1 päivää heinäkuuta kyseisenä kesannoimisvuonna viljelyksestä metsittämällä poistettu pelto tai vuonna 1992 ja sen jälkeen pysyvästi muuhun kuin maataloustuotantoon siirretty pelto.

Vientikustannusmaksua ei ole myöskään suoritettava, jos viljelmään kuuluvasta maksuvelvollisuuden perusteena olevasta peltoalasta kasvukauden ajan vähintään 85 prosenttia on nurmella tai jos maksuvelvollisuuden perusteena oleva peltoala on alle kolme hehtaaria.

10 §
Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitus voidaan kuitenkin jättää Lapin maaseutuelinkeinopiirin alueella tekemättä niissä tapauksissa, joissa vientikustannusmaksua ei 7 §:n 4 momentin nojalla ole suoritettava. Lisäksi ilmoitus voidaan jättää aina tekemättä niiltä tiloilta, joita ei kesannoimisvuonna viljellä.

23 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarvittaessa tarkemmat määräykset tässä laissa tarkoitetusta viljelmästä sekä vientikustannusmaksun määräämisestä, maksuunpanosta ja kannosta.


24 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Laki koskee vuosilta 1991-1995 suoritettavaa vientikustannusmaksua.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 178/93
VaVM 68/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.