1520/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Elintarviketuotteista on suoritettava elintarviketuotteiden valmisteveroa, jäljempänä vero, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Tuotteet

Elintarviketuotteilla tarkoitetaan tämän lain liitteenä olevassa verotaulukossa mainittuja tuotteita.

3 §
Verovelvollisuus

Veroa on velvollinen suorittamaan jokainen, joka valmistaa ansiotarkoituksessa tai tuo maahan elintarviketuotteita.

4 §
Veron ja hinnaneron määräämisen perusteet

Veroa on suoritettava liitteenä olevan verotaulukon mukaisesti.

Maa- ja metsätalousministeriö, jäljempänä ministeriö, vahvistaa kertoimet, joita sovelletaan määrättäessä verotaulukossa mainittujen tuotteiden hinnanerot tuontimaksulain (1519/93) 2 §:n mukaisista perustuotteiden (raaka-aineet) hinnaneroista. Ministeriö vahvistaa mainittujen tuotteiden verot vastaavien tuotteiden hinnanerojen suuruisiksi. Ministeriön on muutettava kertoimia, milloin tuotteen keskimääräinen raaka-ainekoostumus on muuttunut.

5 §
Veron muuttaminen

Milloin 4 §:n 2 momentin mukaisesti laskettu verotaulukossa mainitun tuotteen hinnanero on 1 päivästä helmikuuta, 1 päivästä toukokuuta, 1 päivästä elokuuta tai 1 päivästä marraskuuta laskettavan kolmen kuukauden jakson kahden ensimmäisen kuukauden ja kolmannen kuukauden kymmenen ensimmäisen päivän aikana keskimäärin korkeampi tai alempi kuin sovellettavan veron perusteena oleva hinnanero, ministeriön on muutettava veroa hinnaneron muutosta vastaavasti tätä vertailuaikaa seuraavan kalenterikuukauden alusta. Ministeriön on muutettava veroa myös muulloin, jos veron perusteena olevat hinnat ovat muuttuneet merkittävästi.

6 §
Teollisuusedut

Verotonta on:

1) fruktoosi, sorbitoli ja mannitoli, joka käytetään tullitariffin nimikkeen 30.03 ja 30.04 lääkkeiden, nimikkeen 30.06 ehkäisytablettien tai nimikkeiden 33.04-33.07 tuotteiden valmistukseen ja

2) kaseiini, joka käytetään paperi- tai muun puunjalostusteollisuuden tahi liimateollisuuden tuotteiden taikka paperi- ja kartonkiteollisuudessa käytettävien vahadispersioiden, nimikkeiden 21.06 ja 35.01 leivänkiilteiden, nimikkeiden 30.03 ja 30.04 lääkkeiden, nimikkeen 30.06 ehkäisytablettien, nimikkeiden 32.08-32.10 ja 32.12 sekä 33.04-33.07 tuotteiden, nimikkeen 32.14 lattiatasoitteen, nimikkeen 38.23 ruosteenestomassan tai makeisverosta annetussa laissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen.

7 §
Vapautus verosta teollisessa tuotannossa käytettäville tuotteille

Ministeriö voi hakemuksesta myöntää vapautuksen verosta teollisessa tuotannossa käytettäville tuotteille, milloin samanlaista, korvaavaa tai muutoin vastaavaa tuotetta ei valmisteta tehdasmaisesti Suomessa.

8 §
Kotimaisen raaka-aineen verottomuus

Milloin maahan tuotava tuote on kokonaan tai osaksi valmistettu kotimaisesta raaka-aineesta, maa- ja metsätalousministeriö voi hakemuksesta poistaa veron kokonaan tai alentaa sitä siltä osin kuin se tulisi kannettavaksi kotimaiselta raaka-aineelta. Edellytyksenä veron poistamiselle tai alentamiselle on, ettei kotimaisesta raaka-aineesta viennin yhteydessä ole maksettu hinnanerokorvausta.

9 §
Hinnanerovähennys

Kotimainen valmistaja on oikeutettu ottamaan verotuksessa vähennyksenä huomioon verollisten elintarviketuotteiden valmistukseen käytettyjen raaka-aineiden hinnaneroa vastaavan hinnanerovähennyksen sen mukaan kuin ministeriö määrää.

10 §
Kansainväliset sopimukset

Milloin kansainvälisellä sopimuksella on sovittu muista kuin edellä tarkoitetuista veron määräytymisperusteista tai muista ehdoista, noudatetaan sanotun sopimuksen määräyksiä.

11 §
Verokausi

Valmisteverotuslain (558/74) 6 §:n 1 momentin säännöksestä poiketen verokautena pidetään tammi-kesäkuuta ja heinä-joulukuuta.Veron ja hinnanerovähennyksen perusteena käytetään 1 päivänä toukokuuta ja 1 päivänä marraskuuta voimassa olevia veron ja hinnanerovähennyksen määriä.

12 §
Lain muuttaminen

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että tuotteista kannetaan esityksen mukainen vero.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu vero on suurempi kuin eduskunnan hyväksymä vero, on piiritullikamarin hakemuksesta palautettava liikaa kannettu vero verovelvolliselle.

13 §
Muiden säännösten soveltaminen

Maassa valmistetuista elintarviketuotteista kannettavan veron määräämisestä, suorittamisesta, maksuunpanosta ja muutoksenhausta sekä muutoinkin on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla on säädetty tai määrätty.

Maahan tuoduista tuotteista kannettavan veron suorittamisesta samoin kuin maahan tuonnin yhteydessä toimitettavasta elintarviketuotteiden valmisteverotuksesta ja muutoinkin on, jollei tässä laissa toisin säädetä, soveltuvin osin voimassa, mitä tullista on säädetty tai määrätty.

14 §
Päätösten julkaiseminen

Edellä 5 ja 9 §:ssä tarkoitetut päätökset on julkaistava Tullihallituksen tiedotuksia -julkaisussa.

15 §
Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan antaa asetuksella.

16 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Sitä sovelletaan tuotteisiin, jotka viedään valmistuspaikalta tai luovutetaan tullivalvonnasta 1 päivänä maaliskuuta 1994 tai sen jälkeen. Tuotteisiin, jotka viedään valmistuspaikalta tai luovutetaan tullivalvonnasta vuoden 1994 tammi- ja helmikuun aikana, sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Tällä lailla kumotaan elintarviketuotteiden valmisteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki (868/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 271/93
VaVM 76/93

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Liite

VEROTAULUKKO

Huomautus

Sokerilla tarkoitetaan tässä laissa sakkaroosia ja siihen rinnastetaan fruktoosi, glukoosi, sorbitoli ja mannitoli sekä sellainen tärkkelyssokeri, jossa pelkistävän sokerin määrä ilmaistuna dekstroosina kuivapainosta on vähintään 60 prosenttia.

TAULUKKO PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.