1507/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Laki valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Itävallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen (sopimus) sekä sen pöytäkirjojen määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Myönnettäessä Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 61 artiklassa tarkoitettua valtion tukea on tuen myöntämisestä tehtävään päätökseen liitettävä ehto, jonka mukaan laittomasti myönnetty tuki voidaan periä osittain tai kokonaan takaisin, jos EFTAn valvontaviranomainen on niin päättänyt.

EFTAn valvontaviranomaisen Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen määräysten vastaiseksi toteama tuki, jonka myöntämisestä tehtyyn päätökseen on liitetty edellä mainittu ehto, voidaan periä takaisin tuen saajalta.

Valtioneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tuen ilmoittamisessa noudatettavista menettelytavoista.

3 §

EFTAn tuomioistuimen antaman, sopimuksen pöytäkirjassa 5 olevassa 25 artiklassa tarkoitetun määräyksen perusteella yleinen alioikeus antaa oikeusapua todistajien ja asiantuntijoiden kuulemiseksi taikka muiden todisteiden vastaanottamiseksi siten kuin eräille kansainvälisille elimille Suomessa annettavasta virka-avusta sekä sellaisten elinten toimivallasta annetussa laissa (22/30) säädetään.

Määräys lähetetään Suomen ja ulkomaan viranomaisten yhteistoiminnasta oikeudenkäynnissä sekä ulkomaan tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanosta eräissä tapauksissa annetun lain (171/21) 2 §:ssä tarkoitetulle tuomioistuimelle toimeenpanoa varten. Yhteydenpitoviranomaisena tässä pykälässä tarkoitetuissa oikeusapuasioissa toimii oikeusministeriö, jollei asetuksella säädetä toisin.

4 §

Jos EFTAn tuomioistuimeen Suomesta kuultavaksi kutsuttu todistaja jää pois ilman laillista estettä tai poistuu luvatta taikka kieltäytyy vannomasta todistajanvalaa tai antamasta todistajanvakuutusta taikka kieltäytyy todistamasta tai kysymykseen vastaamasta, hänet on tuomittava sakkoon ja tarvittaessa määrättävä täyttämään velvollisuutensa siten kuin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 36-38 §:ssä säädetään.

EFTAn tuomioistuimen tehtyä ilmoituksen todistajan niskoittelua koskeva 1 momentissa tarkoitettu asia pannaan vireille virallisen syyttäjän vaatimuksesta siinä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä todistajalla on kotipaikka tai asuinpaikka.

5 §

Todistaja tai asiantuntija, joka EFTAn tuomioistuimessa kuultaessa on antanut perättömän lausuman tai laillisetta syyttä salannut jotakin, joka olisi asiaa valaissut, on tuomittava rangaistukseen perättömästä lausumasta siten kuin rikoslain 17 luvun 1 §:ssä säädetään.

6 §

Joka rikkoo sopimuksen 14 artiklassa tai muualla sopimuksessa määrätyn salassapitovelvollisuuden, on tuomittava rangaistukseen salassapitorikoksesta tai tuottamuksellisesta salassapitorikoksesta siten kuin rikoslain 40 luvun 5 §:ssä säädetään, vaikka tekijä ei olisikaan mainitussa pykälässä tarkoitettu virkamies tai julkisyhteisön työntekijä. Muuhun kuin virkamieheen ei kuitenkaan sovelleta pykälän viraltapanoa koskevaa säännöstä.

7 §

Syytteen ajamisesta EFTAn tuomioistuimen tuomaria vastaan ja sellaisen syytteen käsittelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä syytteen ajamisesta korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä tai jäsentä vastaan ja sellaisen syytteen käsittelystä on säädetty.

8 §

Tarkemmat säännökset 1 §:ssä tarkoitettujen määräysten täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 95 ja 217/92
UaVM 16/92

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.