1506/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen ja sen tarkistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain ja sen muuttamisesta annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Itävallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton sekä Euroopan talousyhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) pääsopimus, pöytäkirjat ja liitteet samoin kuin ne säädökset, joihin viitataan ETA-sopimuksen liitteissä, tulevat, sen jälkeen kun niiden eräät määräykset ja säännökset on hyväksytty 11 päivänä joulukuuta 1992 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1504/93), tasavallan presidentti on ratifioinut ne 11 päivänä joulukuuta 1992 ja niitä koskeva ratifioimiskirja samoin kuin Suomen tasavallan hallituksen julistus sopimuksen soveltamisesta Ahvenanmaalla on talletettu Euroopan yhteisöjen neuvoston sihteeristön huostaan 17 päivänä joulukuuta 1992, voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 1993 Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Itävallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Ruotsin kuningaskunnan sekä Euroopan talousyhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välinen Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen tarkistamista koskeva pöytäkirja tulee, sen jälkeen kun sen eräät määräykset on hyväksytty 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymällä lailla (1505/93), tasavallan presidentti on ratifioinut sen 18 päivänä kesäkuuta 1993 ja sitä koskeva ratifioimiskirja on talletettu Euroopan yhteisöjen neuvoston sihteeristön huostaan 24 päivänä kesäkuuta 1993, voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 niin kuin siitä on sovittu.

3 §

ETA-sopimuksen pääsopimuksen 106 artiklassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena Suomessa toimii oikeusministeriö.

4 §

ETA-sopimuksen pöytäkirjasta 3 sovelletaan vain sen II taulukkoa, siten kuin pöytäkirjan 1 ja 10 artiklassa määrätään.

5 §

Tullihallitus määrää tarvittavista muutoksista ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 4 tarkoitettuihin alkuperäsääntöihin siten kuin vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä annetussa laissa (460/93) säädetään.

6 §

Salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun neuvoston asetuksen (EURATOM, ETY) N:o 1588/90 johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XXI, 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja kansallisia viranomaisia ovat valtioneuvoston ministeriöt, tilastokeskus ja valtiovarainministeriön päätöksellä määrättävät muut viranomaiset.

7 §

Rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteen infrastruktuurikuluja koskevasta kirjanpitojärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1108/70, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XIII, tarkoitettuja tietoja antavat Valtionrautatiet, tielaitos, merenkulkulaitos ja sisäasiainministeriö liikenneministeriön ohjeiden mukaisesti.

8 §

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3820/85, tieliikenteen valvontalaitteista annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3821/85 sekä yhdenmukaisesta menettelystä pantaessa täytäntöön tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annettu asetus (ETY) N:o 3820/85 ja tieliikenteen valvontalaitteista annettu asetus (ETY) N:o 3821/85 annetussa neuvoston direktiivissä 88/599 (ETY), joihin viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XIII, tarkoitettuja ilmoituksia ja tietoja antavat liikenneministeriö sekä poliisi, ajoneuvohallinto ja tuomioistuimet liikenneministeriön ohjeiden mukaisesti.

9 §

Sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 sekä sen täytäntöönpanomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 574/72, joihin viitataan ETA-sopimuksen liitteessä VI, eräiden säännösten täytäntöönpanosta säädetään tai määrätään erikseen.

10 §

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta 11 päivänä joulukuuta 1992 annettu laki (1504/93) ja sen muuttamisesta 18 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (1505/93) sekä tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

(Teksti on julkaistu sopimussarjan ETA-osaston niteessä 1/94).

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.