1504/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 69 §:n 1 momentissa määrätyllä tavalla, säädetään:

1 §

Portossa 2 päivänä toukokuuta 1992 Suomen tasavallan, Islannin tasavallan, Itävallan tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan, Ruotsin kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton sekä Euroopan talousyhteisön, Euroopan hiili- ja teräsyhteisön, Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan välillä Euroopan talousalueesta (ETA) tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) pääsopimuksen, pöytäkirjojen ja liitteiden määräykset samoin kuin niissä säädöksissä olevat säännökset, joihin viitataan ETA-sopimuksen liitteissä, ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Lain tai asetuksen säännöstä ei saa soveltaa, mikäli se on ristiriidassa:

1) ETA-sopimuksen pääsopimuksessa, pöytäkirjassa tai liitteessä olevan ehdottoman ja riittävän täsmällisen määräyksen kanssa;

2) Euroopan talousyhteisön sellaisessa direktiivissä olevan säännöksen kanssa, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä, jos direktiivin säännös on ehdoton ja riittävän täsmällinen sekä jos se koskee yksityisen suhdetta julkiseen valtaan ja lain tai asetuksen säännöksen soveltamatta jättäminen on yksityisen edun mukaista; tai

3) Euroopan talousyhteisön sellaisen asetuksen kanssa, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä.

3 §

Mitä 2 §:ssä säädetään, koskee vastaavasti lain tai asetuksen säännöstä, joka on ristiriidassa ETA:n sekakomitean asianmukaisesti voimaansaatetun päätöksen kanssa.

4 §

Valtiovarainministeriöllä on oikeus määrätä sellaisista muutoksista ETA-sopimuksen pöytäkirjoissa 2-4 oleviin sopimuksen alkuperäsääntöihin ja sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita koskeviin määräyksiin, joista ETA:n sekakomitealla on pääsopimuksen 98 artiklan nojalla oikeus päättää.

5 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä seuraavien neuvoston asetusten täytäntöönpanosta, joihin viitataan ETA-sopimuksen liitteessä IV:

1) neuvoston asetus (ETY) N:o 1056/72 yhteisön etua koskevien öljy-, maakaasu- ja sähköalan investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle;

2) neuvoston asetus (ETY) N:o 1893/79 rekisteröinnin käyttöön ottamisesta yhteisössä raakaöljyn ja öljytuotteiden maahantuonnissa; sekä

3) neuvoston asetus (ETY) N:o 4152/88 raakaöljyn maahantuonnin rekisteröinnistä yhteisössä annettujen asetusten (ETY) N:o 1893/79 ja (ETY) N:o 2592/79 voimassaoloaikojen pidentämisestä.

6 §

Työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 osalta, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä V, toimivaltainen viranomainen Suomessa on työministeriö, joka antaa ETA-sopimuksessa ja mainitussa asetuksessa tarkoitetulla tavalla virka-apua EFTAn pysyvälle komitealle, EFTAn valvontaviranomaiselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle. Mainitussa asetuksessa tarkoitetun tilastoinnin osalta toimivaltaisia kansallisia viranomaisia ovat kuitenkin työministeriö ja tilastokeskus yhdessä.

7 §

Julkisten palvelujen käsitteeseen rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä olennaisesti kuuluvia velvoitteita koskevista jäsenvaltioiden toimenpiteistä annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 1191/69, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XIII, tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on liikenneministeriö, joka voi antaa tarkempia määräyksiä asetuksen täytäntöönpanosta.

Yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XIII, 7-11 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on liikenneministeriö, joka käsittelee ja ratkaisee rautatieyritysten tilien normalisointia koskevat hakemukset sekä julkaisee niiden johdosta tekemänsä päätökset. Valtioneuvosto voi antaa tarkempia määräyksiä asetuksessa tarkoitetusta korvausmenettelystä.

8 §

Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 osalta, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XIII, sovelletaan Suomessa myös, mitä mainitun asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa ja 7 artiklan 3 kohdassa säädetään. Asetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen poikkeusten soveltamisesta Suomessa säädetään asetuksella. Asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista poikkeuksista päättää liikenneministeriö, joka voi antaa tarkempia määräyksiä poikkeusten myöntämisestä.

Kuljettaja, joka rikkoo 1 momentissa mainitun neuvoston asetuksen ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevia säännöksiä, sekä työnantaja tai tämän edustaja, joka rikkoo asetuksen 10 artiklaa, on tuomittava ajoaikarikkomuksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Työnantajaa tai tämän edustajaa, joka rikkoo 1 momentissa mainitun neuvoston asetuksen 5 artiklaa, rangaistaan niin kuin nuorten työntekijäin suojelusta annetun lain (669/67) 24 §:ssä säädetään.

Edellä 1 momentissa mainitun neuvoston asetuksen noudattamista valvoo poliisi, minkä lisäksi sitä 5 artiklan osalta valvovat myös työsuojeluviranomaiset.

9 §

Kilpailuvirasto ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin pääsopimuksen 50 artiklassa tarkoitetun syrjinnän estämiseksi.

Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen 79 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta syrjinnän poistamiseksi kuljetusmaksuista ja -ehdoista annetussa neuvoston asetuksessa N:o 11/60, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XIII, tarkoitetuista jäsenvaltion viranomaisen tehtävistä huolehtii Suomessa kilpailuvirasto.

Sitä, joka rikkoo neuvoston asetuksen N:o 11/60 5 artiklan 2 kohdassa tai 6, 11 tai 13 artiklassa säädetyn taikka 16 artiklan c alakohdassa tarkoitetun velvollisuuden, rangaistaan niin kuin kilpailunrajoituksista annetun lain (480/92) 27 §:n 1 momentissa säädetään.

10 §

ETA-sopimuksen liitteessä XIV mainituissa säädöksissä tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on kilpailuvirasto, joka antaa virka-apua EFTAn valvontaviranomaiselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle siten kuin siitä on sovittu. Siltä osin kuin kysymys on yhteistyöstä EFTAn valvontaviranomaisen ja Euroopan yhteisöjen komission kanssa sopimuksen liitteessä XIV mainittujen säädösten tai sopimuksen muiden kilpailusääntöjen kehittämiseksi, toimivaltainen viranomainen on kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö, joka toimii yhteistyössä valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön tai liikenneministeriön kanssa, milloin asia koskee näiden ministeriöiden toimialaa.

Lääninhallitukset avustavat kilpailuvirastoa sen 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien suorittamisessa.

Pääsopimuksen 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut päätökset, joilla tehdään yritysten välisten sopimusten ryhmän, yritysten yhteenliittymien päätösten ryhmän taikka yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmän osalta poikkeus mainitun artiklan 1 kohdassa määrätystä kiellosta, saatetaan voimaan asetuksella.

11 §

Määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä annettua neuvoston asetusta (ETY, Euratom) N:o 1182/71, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XVI, sovelletaan säädettyjen määräaikain laskemisesta annetun lain (150/30) säännösten estämättä kyseisessä liitteessä mainituissa säädöksissä tarkoitettuihin määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin.

12 §

Edustajien valitsemisesta ETA:n parlamentaariseen sekakomiteaan säädetään erikseen.

13 §

Pääsopimuksen 110 artiklassa tarkoitettu päätös pannaan Suomessa täytäntöön siten kuin Suomen tuomioistuimen riita-asiassa antama tuomio, joka on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanomääräyksen antaa hakemuksesta oikeusministeriö, jollei tehtävää ole asetuksella annettu muulle viranomaiselle.

14 §

Joka rikkoo pääsopimuksen 122 artiklassa tai muualla ETA-sopimuksessa määrätyn salassapitovelvollisuuden, on tuomittava rangaistukseen salassapitorikoksesta tai tuottamuksellisesta salassapitorikoksesta siten kuin rikoslain 40 luvun 5 §:ssä säädetään, vaikka tekijä ei olisikaan mainitussa pykälässä tarkoitettu virkamies tai julkisyhteisön työntekijä. Muuhun kuin virkamieheen ei kuitenkaan sovelleta pykälän viraltapanoa koskevaa säännöstä.

15 §

Tarkemmat säännökset 1 §:ssä tarkoitettujen määräysten ja säännösten täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. Niiden Euroopan talousyhteisön direktiivien täytäntöönpanosta, joihin viitataan ETA-sopimuksen liitteissä, säädetään kuitenkin erikseen.

16 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Siitä, milloin Eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2137/85, johon viitataan ETA-sopimuksen liitteessä XXII, tulee voimaan, säädetään kuitenkin erikseen lailla.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 95 ja 217/92
UaVM 16/92

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Paavo Väyrynen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.