1496/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös elintarvikkeiden ravintoarvomerkinnöistä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 10 päivänä toukokuuta 1991 annetun asetuksen (794/91) 2 §:n, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1271/92), nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee kuluttajalle tai suurtaloudelle myytäväksi tarkoitetun elintarvikkeen ravintoarvomerkintöjä.

Tämän päätöksen määräyksiä on noudatettava, ellei ravintoarvon ilmoittamisesta muualla erikseen toisin säädetä tai määrätä.

Tätä päätöstä ei sovelleta luontaiseen kivennäisveteen eikä erityisvalmisteasetuksessa (349/89) tarkoitettuihin ravintoainevalmisteisiin.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) ravintoarvomerkinnällä pakkauksessa olevaa tietoa, joka koskee elintarvikkeen

a) energiasisältöä,

b) seuraavia ravintoaineita:

- proteiini

- hiilihydraatti

- rasva

- ravintokuitu

- natrium

- vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka on lueteltu tämän päätöksen liitteessä ja joita elintarvikkeessa on liitteessä määritelty merkitsevä määrä;

2) ravitsemuksellisella väitteellä pakkausmerkintää tai esitteessä tahi muulla tavalla myynnin yhteydessä annettua tietoa, jonka tarkoituksena on ilmoittaa, viitata tai vihjata, että elintarvikkeella on erityisiä ravitsemuksellisia ominaisuuksia energian vuoksi, jota siitä saa tai ei saa tai saa vähennetyssä tai enennetyssä määrin, taikka ravintoaineiden vuoksi, joita se sisältää tai ei sisällä tai sisältää vähennetyssä tai enennetyssä määrin; viittaus ravintoaineen laatuun tai määrään ei ole ravitsemuksellinen väite, jos se on vaadittu lainsäädännössä;

3) proteiinilla proteiinisisältöä, joka saadaan kertomalla Kjeldahl-menetelmällä saatu kokonaistyppi kertoimella 6,25;

4) hiilihydraatilla mitä tahansa hiilihydraattia, joka metaboloituu ihmisessä, myös polyoleja;

5) sokereilla kaikkia ruoassa olevia mono- ja disakkarideja, ei kuitenkaan polyoleja;

6) rasvalla kaikkia lipidejä, myös fosfolipidejä;

7) tyydyttyneillä rasvahapoilla rasvahappoja, joissa ei ole kaksoissidoksia;

8) monotyydyttymättömillä rasvahapoilla rasvahappoja, joissa on yksi cis- kaksoissidos;

9) polytyydyttymättömillä rasvahapoilla rasvahappoja, joissa on cis, cis-metyleenin erottamia kaksoissidoksia;

10) ravintokuidulla tarkoitetaan sitä osaa hiilihydraatista, joka saadaan käytettäessä A.O.A.C:n (Association of Official Analytical Chemists) menetelmää: Official Methods of Analysis of the A.O.A.C. 15th ed. (1990) 985.29; ja

11) keskiarvolla lukuarvoa, joka parhaiten ilmaisee sen ravintoaineen määrän, jota elintarvike sisältää ottaen huomioon vuodenaikojen vaihtelusta, käyttötavoista tai muista vastaavista tekijöistä johtuvat poikkeamat, jotka voivat aiheuttaa vaihteluita ravintoaineen todellisessa pitoisuudessa.

3 §
Vapaaehtoinen ja pakollinen ravintoarvomerkintä

Ravintoarvomerkintä on vapaaehtoinen, jollei 2 tai 3 momentista muuta johdu tai muualla toisin säädetä tai määrätä.

Ravintoarvomerkintä on pakkauksessa pakollinen, jos pakkauksessa tai esitteessä tahi muulla tavalla myynnin yhteydessä esitetään ravitsemuksellinen väite.

Erityisruokavaliovalmisteessa ravintoarvomerkintä on pakollinen.

4 §
Erityisruokavaliovalmisteen ravintoarvomerkintä

Erityisruokavaliovalmisteella tarkoitetaan tässä päätöksessä elintarviketta, joka koostumukseltaan tai valmistusmenetelmältään selvästi eroaa vastaavasta tavanomaisesta elintarvikkeesta siten, että se soveltuu henkilöille, joilla on imeytymis- tai aineenvaihduntahäiriöitä tai jotka muuttuneen fysiologisen tilansa vuoksi hyötyvät tiettyjen ainesosien valvotusta saannista.

Erityisruokavaliovalmisteen ravintoarvomerkinnässä on ilmoitettava energiasisältö kilojouleina ja kilokaloreina sekä hiilihydraatin, proteiinin ja rasvan määrä 100 grammassa tai 100 millilitrassa myytävää valmistetta tai erikseen ilmoitettua käyttöannosta kohti.

Jos erityisruokavaliovalmisteen energiasisältö on vähemmän kuin 50 kilojoulea (12 kilokaloria) 100 grammassa tai 100 millilitrassa myytävää valmistetta, voidaan edellä 2 momentissa määrättyjen tietojen sijasta pakkausmerkinnöissä ilmoittaa, että energiaa on vähemmän kuin 50 kilojoulea (12 kilokaloria) 100 grammassa tai energiaa vähemmän kuin 50 kilojoulea (12 kilokaloria) 100 millilitrassa.

Erityisruokavaliovalmisteen pakkausmerkinnöissä on annettava tarkat tiedot valmisteen koostumukseen liittyvästä laadullisesta tai määrällisestä ominaisuudesta tai valmistusmenetelmästä, joka antaa valmisteelle sen erityiset ravitsemukselliset ominaisuudet.

5 §
Sallitut ravitsemukselliset väitteet

Ravitsemuksellinen väite saa koskea ainoastaan:

1) elintarvikkeen energiasisältöä;

2) ravintoaineita, jotka on lueteltu 2 §:n 1) kohdassa sekä aineita, jotka kuuluvat siinä mainittuihin ravintoaineryhmiin tai ovat osana siinä mainituissa ryhmissä.

6 §
Ravintoarvomerkinnässä ilmoitettavat tiedot

Ravintoarvomerkinnän tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot elintarvikkeen ravintosisällöstä alla mainitussa järjestyksessä:

Malli 1

- energiasisältö;

- proteiinin, hiilihydraatin ja rasvan määrät; tai

Malli 2

- energiasisältö;

- proteiinin, hiilihydraatin, sokerien, rasvan, tyydyttyneiden rasvahappojen, ravintokuidun ja natriumin määrät.

Ravintosisältöä koskevat tiedot tulee esittää joko mallin 1 tai mallin 2 mukaisesti. Jos kuitenkin esitetään ravitsemuksellinen väite, joka koskee sokereita, tyydyttyneitä rasvahappoja, ravintokuitua tai natriumia, on ravintoarvomerkinnässä oltava mallin 2 mukaiset tiedot.

7 §
Ravintoarvomerkinnän täydentäminen

Edellä 6 §:ssä mainittujen tietojen lisäksi saa ilmoittaa seuraavat ravintoaineet sekä niiden määrät:

- tärkkelys,

- polyolit,

- monotyydyttymättömät rasvahapot,

- polytyydyttymättömät rasvahapot,

- kolesteroli, sekä

- liitteessä mainitut kivennäisaineet ja vitamiinit, jos elintarvike sisältää niitä liitteessä määritellyn merkitsevän määrän.

Jos esitetään ravitsemuksellinen väite, joka koskee ainetta, joka kuuluu edellä 1 momentissa tai 6 §:ssä mainittuihin ravintoaineryhmiin tai on osana niissä, on tämä aine ja sen määrä ilmoitettava.

Jos ilmoitetaan monotyydyttymättömien tai polytyydyttymättömien rasvahappojen tahi kolesterolin määrä, on ilmoitettava myös tyydyttyneiden rasvahappojen määrä. Tyydyttyneiden rasvahappojen ilmoittamista ei tässä tapauksessa pidetä päätöksen 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna ravitsemuksellisena väitteenä.

8 §
Ravintoarvomerkinnän muoto ja sisältö

Tässä päätöksessä tarkoitetut tiedot on tehtävä helposti havaittavaan paikkaan, esitettävä yhtenä kokonaisuutena, taulukon muodossa, numeroarvot suorassa linjassa. Jos tilaa ei ole, tiedot voi luetella peräkkäin.

Energiasisältö ja ravintoaineiden tai niiden osien osuudet ilmoitetaan numeroin käyttäen seuraavia yksiköitä:


- energia      kJ ja kcal
- proteiini    }
- hiilihydraatti }
- rasva      } gramma (g)
- ravintokuitu  }
- natrium     }
- kolesteroli    milligramma (mg)
- vitamiinit ja
 kivennäisaineet  liitteessä mainitut yksiköt

Tiedot on annettava valmisteen 100 grammaa tai 100 millilitraa kohti. Ne saa lisäksi ilmoittaa ilmoitetun suuruista annosta tai yksikköä kohti, jos pakkauksessa olevien yksiköiden lukumäärä ilmoitetaan.

Ilmoitettavien tietojen tulee koskea myytäväksi tarkoitettua elintarviketta. Tiedot saa kuitenkin tarpeen vaatiessa ilmoittaa nautintavalmiista elintarvikkeesta edellyttäen, että annetaan riittävän yksityiskohtaiset valmistusohjeet ja tiedot koskevat näin valmistettua ruokaa.

Vitamiinit ja kivennäisaineet on sen lisäksi mitä edellä 3 momentissa määrätään, ilmoitettava myös prosentteina liitteessä mainituista vuorokautisen saannin vertailuarvoista. Prosenttiosuudet voidaan ilmoittaa myös graafisesti. Tiedot on annettava edellä 3 momentissa tarkoitettujen määrien yhteydessä.

9 §
Hiilihydraatteja koskevat tiedot

Jos ilmoitetaan sokerit tai polyolit tai tärkkelys, on ne merkittävä välittömästi hiilihydraattien määrää koskevan merkinnän jälkeen seuraavalla tavalla:

- hiilihydraatteja g

josta:

- sokereita g

- polyoleja g

- tärkkelystä g

10 §
Rasvaa koskevat tiedot

Jos ilmoitetaan kolesterolin määrä tai rasvahappojen määrä tai tyyppi, on ne merkittävä välittömästi rasvan määrää koskevan merkinnän jälkeen seuraavalla tavalla:

- rasvaa g

josta:

- tyydyttyneitä rasvahappoja g

- monotyydyttymättömiä rasvahappoja g

- polytyydyttymättömiä rasvahappoja g

- kolesterolia mg

11 §
Energian määrän laskeminen

Elintarvikkeen sisältämää energian määrää laskettaessa käytetään seuraavia kertoimia:


- hiilihydraatti (lukuun-
 ottamatta polyoleja)    4  kcal/gÄ17 kJ/g
- polyolit          2,4 kcal/gÄ10 kJ/g
- proteiini          4  kcal/gÄ17 kJ/g
- rasva            9  kcal/gÄ37 kJ/g
- alkoholi (etanoli)     7  kcal/gÄ29 kJ/g
- orgaaninen happo      3  kcal/gÄ13 kJ/g

12 §
Vähäiseen energiasisältöön viittaavat ilmaisut

Elintarvikkeen pakkauksessa oleva ilmaisu kevyt, light tai muu vähäiseen energiasisältöön viittaava ilmaisu katsotaan elintarvikkeen energiapitoisuuteen liittyväksi väitteeksi. Ilmaisua saa käyttää, jos elintarvikkeen energian määrä painoyksikköä kohti laskettuna on enintään 70 prosenttia vastaavan tavanomaisen valmisteen energiapitoisuudesta.

13 §
Ravintoarvomerkinnän laskentaperusteet

Ravintoarvomerkinnässä ilmoitettujen arvojen tulee olla keskiarvoja, jotka perustuvat

1) valmistajan tekemään analyysiin elintarvikkeesta, tai

2) laskelmaan, joka on tehty käytettyjen ainesosien tunnettujen tai todellisten keskiarvolukujen perusteella, taikka

3) laskelmaan,joka perustuu yleisesti tunnettuun ja hyväksyttyyn tietoon.

14 §
Yleisten pakkausmerkintämääräysten soveltamisalan rajoitus

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (795/91) 14 §:n 1, 3, 4, 5 ja 6 kohdassa määrätyt helpotukset pakkausmerkintöjen tekemisestä eivät koske ravintoarvomerkinnän tekemistä.

15 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä päätöksellä kumotaan ravintoarvon ilmoittamisesta 26 päivänä syyskuuta 1989 annettu elinkeinohallituksen päätös (872/89), jonka voimassaoloa on jatkettu 16 päivänä joulukuuta 1992 annetulla kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä (1340/92).

16 §
Siirtymäsäännökset

Valmistaja, valmistuttaja, pakkaaja tai maahantuoja saa myydä elintarviketta joulukuun 1995 loppuun, vaikka elintarvike ei täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos se on tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukainen.

Muu kuin edellä 1 momentissa mainittu elinkeinonharjoittaja saa myydä sille ennen joulukuun 1995 loppua toimitetun elintarvikkeen, vaikka elintarvike ei täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos se on tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukainen.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivit (90/496/ETY, 89/398/ETY).

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 1993

Ministeri
Iiro Viinanen

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Liite

Vitamiinit ja kivennäisaineet, jotka voidaan ilmoittaa, ja niiden vuorokautisen saannin vertailuarvot

A-vitamiini µg     800
D-vitamiini µg      5
E-vitamiini mg      10
C-vitamiini mg      60
Tiamiini mg        1,4
Riboflaviini mg      1,6
Niasiini mg       18
B6-vitamiini mg      2
Foolihappo µg      200
B12-vitamiini µg     1
Biotiini mg        0,15
Pantoteenihappo mg    6
Kalsium mg       800
Fosfori mg       800
Rauta mg         14
Magnesium mg      300
Sinkki mg        15
Jodi µg         150

Päätettäessä siitä, mikä on päätöksen 2 §:ssä ja 7 §:ssä tarkoitettu merkitsevä määrä vitamiinia tai kivennäisainetta, tulisi yleensä rajana pitää 15 prosenttia tässä liitteessä annetusta vuorokautisen saannin vertailuarvosta. Tätä vertailuarvon osuutta vastaava määrä tulee saada 100 grammasta tai 100 millilitrasta tai yhden annoksen pakkauksesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.