1495/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maa- ja metsätalousministeriön suoritteista perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön maksuttomia suoritteita ovat:

1) eläintautilain (55/80) ja helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain (488/60) mukaiset päätökset ja muut suoritteet;

2) eläintautien leviämisen ehkäisemisestä maahantuonnin yhteydessä annetun asetuksen (884/75) 3 §:n mukainen määräys rajaeläinlääkäriksi;

3) eläinlääkärintoimen harjoittamisesta annetun lain (409/85) 3 ja 4 luvuissa tarkoitetut päätökset;

4) poronhoitolaissa (848/90) tarkoitetut päätökset;

5) oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloa tuottavia oikeuksia annetun lain (687/78) mukaiset päätökset;

6) metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain (684/79) 8 ja 9 §:n mukaiset suoritteet;

7) valtion varoista myönnettävää avustusta, tukea, valtionapua ja vahingonkorvausta koskevat päätökset, ellei 2 §:stä muuta johdu; sekä

8) ministeriölle kuuluvat yleiset ohjaus-, neuvonta-, valvonta- ja tarkastustehtävät.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat liitteenä olevasta maksutaulukosta ilmenevät päätökset ja todistukset.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen hinta, ovat:

1) muut kuin edellä 1 pykälässä ja tämän pykälän 1 momentissa tarkoitetut eläinlääkinnän toimialaa koskevat luvat ja päätökset;

2) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset ministeriössä säilytettävistä asiakirjoista; sekä

3) metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain mukaiset jälkitarkastukset.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Maa- ja metsätalousministeriön muita maksullisia suoritteita, joiden maksut ministeriö päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja tietopalvelut;

2) julkaisut ja selvitykset;

3) maatilarakentamiseen liittyvät ennakkohyväksynnät;

4) postituspalvelut;

5) muut kuin 2 §:n 2 momentissa tarkoitetut jäljennökset; sekä

6) muut tilaukseen perustuvat suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän päätöksen mukaiset maksut peritään sen voimaantulon jälkeen tilatuista suoritteista. Ennen päätöksen voimaantuloa tilatuista suoritteista peritään maksu saman suuruisena kuin mitä oli ollut ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan peritty leimavero.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Osastopäällikkö
Timo Kotkasaari

LIITE

MAKSUTAULUKKO

Maa- ja metsätalousministeriön kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset päätökset ja todistukset


I Päätökset mk

Eläinlääkärin laillistaminen               150
Erikoiseläinlääkärin oikeudet               150
Väliaikaislupa eläinlääkärintoimen harjoittamiseen
 ensimmäisen kerran haettaessa              100
 jatkoluvat                        50
Maahantuontilupa                     300
Lupa poiketa eläintautien vastustamiseksi määrätyistä
rajoituksista                       300
Rokotteita, seerumeita ja niihin verrattavia
valmisteita koskeva lupa                 300
Eläinkoelupa                       600
Lupa kiertävään eläinnäyttelyyn              750
Sirkusta tai muuta eläinesitystä koskeva lupa       450
Vapautus koe-eläinkurssin suorittamisesta         300
Lupa poiketa metsänviljelyaineiston alkuperäluokituksesta 250
Perintökaaren 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto   1 500
Maanhankintalupapäätös ja maanhankintalupaa koskeva
ennakkoilmoitus                      350
Kotimaisen raaka-aineen tuontimaksun alentamista ja
poistamista koskevat päätökset              500
Elintarviketuotteiden valmisteveron alentamista ja
vapautusta koskevat päätökset               500
Hinnanerokorvauksen, hinnanalennuskorvauksen ja
varastointituen maksamista koskevat päätökset       300
Hinnanerokorvauksen vahvistamista etukäteen koskevat
päätökset                         500
Lupa pellonraivaukseen                  300
Markkinoimismaksun alentamis- ja vapauttamispäätös    250
Lupa kotieläintuotannon harjoittamiseen ja
maahantuotujen siitoseläinten kasvattamiseen       500
Lupa siipikarjan siitoseläinten pitoon, munien
haudontaan ja poikasten kasvattamiseen          300
Metsästyslain mukaan hakemuksesta annettavat päätökset
lukuunottamatta tieteellistä tutkimusta varten
myönnettäviä lupia                    300
Maksu peritään myös silloin, kun haettua lupaa ei myönnetä

II Todistukset
Eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston toimialaan
kuuluvat vienti- ja muut todistukset            mk
 ensimmäinen                       100
 seuraavat                        10
Muu todistus, joka annetaan erillisenä asiakirjana tai
kirjoitetaan viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan     50

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.