1475/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus liikunta-asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun liikunta-asetuksen (1085/79) 5 § sekä

muutetaan 4 § sekä 6 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

4 §

Liikuntalain 5 luvussa tarkoitetuksi liikuntajärjestöksi, joka voi saada mainitussa luvussa tarkoitettua valtionavustusta, voidaan hyväksyä valtakunnallinen tai alueellinen rekisteröity yhdistys, jonka sääntöjen mukaisena pääasiallisena tehtävänä on liikunnan järjestäminen tai muu liikuntaa edistävä toiminta. Erityisestä syystä myös muu liikuntakulttuurin alalla toimiva valtakunnallinen järjestö voidaan hyväksyä valtionavustukseen oikeutetuksi.

Valtakunnallisella liikuntajärjestöllä tarkoitetaan:

1) valtakunnallista urheilun lajiliittoa sekä muuta valtakunnallista järjestöä, jonka pääasiallisena tehtävänä on liikunnan edistäminen;

2) valtakunnallisten ja alueellisten liikuntajärjestöjen muodostamaa yhteistoimintajärjestöä;

3) olympiaurheilusta vastaavien valtakunnallisten liikuntajärjestöjen yhteistoimintajärjestöä; sekä

4) liikuntakulttuurin alalla toimivaa muuta valtakunnallista järjestöä.

Alueellisella liikuntajärjestöllä tarkoitetaan laajapohjaista yhteistoimintajärjestöä, joka on perustettu edistämään alueen liikuntatoimintaa.

6 §

Uudelle järjestölle ei myönnetä valtionavustusta ilman erityistä syytä ennen kuin se on toiminut ainakin vuoden pituisen tilikauden.

Opetusministeriö pitää luetteloa niistä valtakunnallisista ja alueellisista liikuntajärjestöistä, jotka on hyväksytty liikuntalain nojalla avustettaviksi järjestöiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Sen estämättä, mitä 6 §:n 2 momentissa säädetään, valtionavustusta voidaan vuonna 1994 myöntää tämän asetuksen 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle liikuntajärjestöjen muodostamalle yhteistoimintajärjestölle ja 3 momentissa tarkoitetulle alueelliselle liikuntajärjestölle, jos valtioneuvosto on hyväksynyt järjestön valtionavustukseen oikeutetuksi järjestöksi vuonna 1994.

Sen estämättä, mitä 9 §:ssä säädetään, valtioneuvosto voi päättää, että opetusministeriö voi ennen vuoden 1994 valtionavustuksen myöntämistä maksaa valtionavustuksen ennakkoa myös tämän asetuksen 4 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulle liikuntajärjestöjen muodostamalle yhteistoimintajärjestölle ja 3 momentissa tarkoitetulle alueelliselle liikuntajärjestölle, jonka valtioneuvosto on hyväksynyt valtionavustukseen oikeutetuksi vuonna 1994. Valtionavustuksen ennakkona voidaan myöntää enintään järjestön arvioitua valtionavustusta vastaavasta markkamäärästä ennakon myöntämiskaudelle laskettu osuus.

Urheilun keskusjärjestö ja sen jäsenenä oleva valtakunnallinen järjestö sekä muu valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka valtioneuvosto ennen tämän asetuksen voimaan tuloa on hyväksynyt liikuntalain 18 §:n nojalla valtionavustukseen oikeutetuksi, on tämän asetuksen voimaan tullessa edelleen oikeutettu saamaan valtionavustusta, jollei valtioneuvosto erikseen toisin päätä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.