1472/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1990 maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun asetuksen (1326/90) 19 §,

muutetaan 5 §, seka

lisätään asetukseen uusi 5 a ja 5 b § seuraavasti:

5 §

Jos maatila on katsottu eläkelain 11 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla jatkamiskelpoiseksi sillä edellytyksellä, että maatilalla harjoitetaan myös ammattimaista kalastusta tai poronhoitoa, jatkajan on sitouduttava harjoittamaan kysymyksessä olevaa toimintaa jatkamissitoumuksen voimassaoloajan vähintään samassa laajuudessa kuin maatilan luovutushetkellä.

5 a §

Eläkelain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu jatkamiskelpoisuus osoitetaan laskelmalla, joka laaditaan viidelle vuodelle maatilan luovuttamisvuotta seuraavasta vuodesta alkaen. Laskelma laaditaan kalenterivuosittain seuraavan kaavan mukaisesti:

Laskelma
Maatalouden tulot +
Metsätalouden tulot +
Maa- ja metsätalouden menot luottojen korkoja ja lyhennyksiä sekä investointeja lukuunottamatta -
Maa- ja metsätalouteen kohdistuvienluottojen korot -
Maa- ja metsätalouden verot -
Maa- ja metsätalouden tulorahoitus =
Maa- ja metsätalouteen kohdistuvien luottojen lyhennykset -
Maa- ja metsätalouden kassajaama =
Muun yritystoiminnan kassajäämä +
Jatkajan muut tulot +
Jatkajan muihin tuloihin kohdistuvat verot -
Jatkajan vastattavana olevien muiden luottojen korot ja lyhennykset -
Yksityistalouteen ja riskivaraksi varattava rahamäärä -
Koko talouden kassajääma =

Laskelma tulee laatia niin, että

1) maa- ja metsätalouden sekä muihin investointeihin varaudutaan riittävästi;

2) tulevaisuuden tulo- ja kustannustekijöitä määritettäessä käytetään yleisesti hyväksyttyjä kehitysarvioita;

3) tuotantosuunnan muutos otetaan huomioon vain, jos jatkajan esittämää suunnitelmaa voidaan pitää toteuttamiskelpoisena hänen erityisosaamisensa tai ammattitaitonsa ja maatilan olosuhteiden perusteella;

4) maatalouden tulot ja menot arvioidaan maatilatalouden tuloverolain (543/67) mukaan;

5) metsätalouden tuloina otetaan huomioon maa- ja metsätalouden tulorahoitusta laskettaessa enintään metsän kestävää hakkuumäärää vastaavat tulot;

6) muun yritystoiminnan kassajäämä lasketaan samojen periaatteiden mukaan kuin maa- ja metsauml;talouden kassajäämä;

7) jatkajan muuna tulona otetaan huomioon vain pysyväisluonteisesta ansiotoiminnasta saadut tulot; ja

8) jatkajan puolison tulot, verot ja luotot otetaan huomioon vain siinä tapauksessa, että myös hän on luovutuksensaajana.

Laskelma tulee laatia eläkkeen hakemista edeltäneiden kahden kalenterivuoden kirjanpitotietojen tai muun luotettavana pidettävän selvityksen perusteella. Asiakirjat, joista laskelman keskeiset lähtötiedot ilmenevät, tulee olla laskelman liitteena.

5 b §

Maatila on jatkamiskelpoinen eläkelain 11 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos 5 a §:n mukaisen laskelman ja sen liitteinä olevien asiakirjojen avulla voidaan osoittaa, että sinä aikana, jolle laskelma on laadittu

1) maa- ja metsätalouden tulorahoitus on keskimäärin vähintään 95 000 markkaa vuodessa;

2) maa- ja metsätalouden kassajäämien keskiarvo on positiivinen sekä koko tarkastelujaksolta että sen kolmelta viimeiseltä kalenterivuodelta erikseen tarkasteltuna;

3) yksityistalouteen ja riskivaraksi varattava rahamäärä on kunakin vuonna vähintään 60 000 markkaa, jos henkilöitä, joille maatila luovutetaan on yksi, 80 000 markkaa, jos heitä on kaksi, 100 000 markkaa, jos heitä on kolme ja 120 000 markkaa, jos heitä on neljä; ja

4) koko talouden kassajäämien keskiarvo on positiivinen edellä 2-kohdassa tarkoitetulla tavalla tarkasteltuna.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.