1459/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki Anna Tapion koulusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Anna Tapion koulusta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1197/88) 2 §:n 4 momentti ja 6 §,

muutetaan 2 §:n 2 momentti sekä 4, 5, 8 ja 9 § sekä

lisätään lakiin uusi 5 a § seuraavasti:

2 §

Koulun lukuvuodessa on 210 työpäivää. Työpäivistä vähennetään kuitenkin muuksi arkipäiväksi kuin lauantaiksi sattuva itsenäisyyspäivä, loppiainen ja vapunpäivä. Työpäivien lukumäärästä voidaan erityisestä syystä poiketa, sen mukaan kuin asetuksella säädetään.


4 §

Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle valtionosuutta oppilaiden kotikuntien kantokykyluokkien ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 8 §:n 1 momentissa säädetyn asteikon mukaisesti. Valtionosuus lasketaan markkamäärästä, joka saadaan kertomalla koulun oppilasmäärä opetusministeriön oppilasta kohden ennalta seuraavaa vuotta varten määräämällä yksikköhinnalla.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu yksikköhinta lasketaan siten, että ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) tarkoitettujen koti- ja laitostalousoppilaitosten oppilaskohtaisten valtionosuuksien laskennallisten perusteiden valtakunnallista oppilasmäärillä painotettua keskiarvoa korotetaan 45 prosentilla.

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää koululle ylimääräistä avustusta.

5 §

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan koulun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka lasketaan siten, että 4 §:ssä säädetystä yksikköhinnasta vähennetään oppilaan kotikunnan kantokykyluokan mukaan oppilasta kohden määräytyvä valtionosuus.

5 a §

Valtionosuuden myöntämisestä, valtionosuuden ja oppilaan kotikunnan maksuosuuden maksamisesta, oppilasmäärien laskemisesta, oppilaan kotikunnasta, oppilasmäärien laskentapäivän soveltamisesta, oppilasmäärien ilmoittamisesta ja tietojen toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja sen nojalla asetuksella ammatillisten oppilaitosten osalta säädetään.

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamatta jääneen etuuden suorittamisesta, perusteettoman edun palauttamisesta, suoritusvelvollisuuden raukeamisesta ja uhkasakosta.

8 §

Opettajaan, joka opettaa sekä peruskoulun että ammatillisen oppilaitoksen opetussuunnitelman mukaan, sovelletaan tarvittaessa yhteisistä opettajista annettua lakia (710/92).

9 §

Koulun palveluksessa olleelle henkilölle, joka on sijoitettu hoitamaan peruskouluun kuuluvia tehtäviä, suoritetaan valtion varoista eläkettä ja hänen jälkeensä perhe-eläkettä siten kuin peruskoululaissa (476/83) on peruskoulua vastaavan yksityisen koulun palveluksessa olleesta henkilöstä erikseen säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä valtionosuuden perusteena olevia yksikköhintoja ja myönnettäessä valtionosuutta vuodelle 1994.

Sen estämättä, mitä 5 a §:ssä säädetään, syksyllä 1993 oppilasmäärät voidaan ilmoittaa ja tiedot toimittaa siten kuin siitä koulun ylläpitäjän kanssa tarvittaessa erikseen sovitaan.

Tämän lain voimaan tullessa koulun palveluksessa olevan henkilön, jonka eläketurva on määräytynyt tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 9 §:n 2 momentin mukaan, eläketurvasta on voimassa, mitä siitä on säädetty tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä. Mainitun eläketurvan järjestämistä varten suoritettavasta eläkemaksusta, eläkemaksun viivästymisen johdosta perittävästä viivästyskorosta, eläkemaksujen ja viivästyskorkojen pakkoperinnästä sekä eläketurvan toimeenpanoa varten tarvittavien tietojen ilmoittamisvelvollisuudesta on voimassa, mitä niistä on säädetty tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 224/93
SiVM 26/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.