1457/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan steinerpedagogisista erityiskouluista 12 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain (932/86) 3, 4 ja 5 a §,

sellaisina kuin ne ovat, 3 ja 4 § 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (716/92) sekä 5 a § 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (640/87), sekä

lisätään lakiin uusi 4 a § seuraavasti:

3 §

Opetusministeriö voi myöntää koululle oikeuden saada valtionosuutta koulun käyttökustannuksia varten.

Opetusministeriö myöntää koulun ylläpitäjälle valtionosuutta oppilaiden kotikuntien kantokykyluokkien ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 8 §:n 1 momentissa säädetyn asteikon mukaisesti. Valtionosuus lasketaan markkamäärästä, joka saadaan kertomalla koulun oppilasmäärä opetusministeriön ennalta seuraavaa vuotta varten oppilasta kohden määräämällä yksikköhinnalla.

Edellä 2 momentissa tarkoitettu yksikköhinta lasketaan siten, että opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 §:n 3 momentin mukaisesti peruskoululain (476/83) 32 §:n 3 momentissa tarkoitettua opetusta varten oppilasta kohden määrättyjen todennäköisten kustannusten valtakunnallista keskiarvoa korotetaan 40 prosentilla.

Erityisestä syystä opetusministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää koululle ylimääräistä avustusta.

4 §

Oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan kouluun osoittamastaan oppilaasta koulun ylläpitäjälle maksuosuuden, joka lasketaan siten, että 3 §:ssä säädetystä yksikköhinnasta vähennetään oppilaan kotikunnan kantokykyluokan mukaan oppilasta kohden määräytyvä valtionosuus.

4 a §

Valtionosuuden myöntämisestä, valtionosuuden ja oppilaan kotikunnan maksuosuuden maksamisesta, oppilasmäärien laskemisesta, oppilaan kotikunnasta, oppilasmäärien laskentapäivän soveltamisesta, oppilasmäärien ilmoittamisesta ja tietojen toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa ja sen nojalla asetuksella peruskoulun osalta säädetään.

Valtionosuudesta on lisäksi voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 45 §:n 1 momentissa säädetään saamatta jääneen etuuden suorittamisesta, perusteettoman edun palauttamisesta, suoritusvelvollisuuden raukeamisesta ja uhkasakosta.

5 a §

Steinerpedagogisen erityiskoulun palveluksessa olleelle kouluhenkilöstöön kuuluneelle henkilölle suoritetaan valtion varoista eläkettä ja hänen jälkeensä perhe-eläkettä, hautausapua ja hautauskustannusten korvausta siten kuin asetuksella säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä valtionosuuden perusteena olevia yksikköhintoja ja myönnettäessä valtionosuutta vuodelle 1994.

Sen estämättä, mitä 4 a §:ssä säädetään, syksyllä 1993 oppilasmäärät voidaan ilmoittaa ja tiedot toimittaa siten kuin siitä koulun ylläpitäjän kanssa tarvittaessa erikseen sovitaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 224/93
SiVM 26/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.