1451/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

lisätään sairaanhoitotoimen harjoittamisesta 31 päivänä joulukuuta 1986 annettuun asetukseen (1044/86) uusi 1 b–1 f §, seuraavasti:

1 b §

Kun sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tutkintotodistuksesta ilmenevän terveydenhoitajan, röntgenhoitajan, laboratoriohoitajan, lääkintävoimistelijan, toimintaterapeutin tai hammashuoltajan koulutuksen ja sen lisäksi vaadittavan harjoittelun kesto on vähintään vuoden lyhyempi kuin Suomessa vaadittava koulutus ja harjoittelu, voidaan tutkintotodistuksen lisäksi vaatia, että sen saaja on harjoittanut sanottua sairaanhoitotointa jossakin Euroopan talousalueen valtiossa. Tällaista ammattikokemusta voidaan vaatia enintään neljä vuotta. Vaadittu aika ei kuitenkaan saa olla pitempi kuin puuttuva koulutusaika kaksinkertaisena, kun puuttuva koulutusaika koskee nuorisoasteen koulutuksen jälkeen suoritettavaa korkeampaa koulutusta, eikä pitempi kuin puuttuva koulutusaika, kun puuttuva koulutusaika koskee ammatillista harjoittelua. Tätä säännöstä sovellettaessa on otettava huomioon 2 momentissa tarkoitettu ammattikokemus.

Jos koulutus on suoritettu sellaisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, joka ei sääntele 1 momentissa tarkoitettua sairaanhoitotointa, voidaan vaatia, että henkilö on viimeisen kymmenen vuoden aikana harjoittanut päätoimisesti 1 momentissa tarkoitettua sairaanhoitotointa kahden vuoden ajan.

Oikeus 1 momentissa tarkoitetun sairaanhoitotoimen harjoittamiseen on myös Euroopan talousalueen ulkopuolella suoritetun, muun Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tunnustaman koulutuksen perusteella edellyttäen, että henkilö on harjoittanut 1 momentissa tarkoitettua sairaanhoitotointa kolmen vuoden ajan koulutuksen tunnustaneessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Sellaiselle Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselle, jonka tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat eivät täytä kaikkia kätilön tai sairaanhoitajan koulutuksen vähimmäisvaatimuksia, on tunnustettava riittäväksi näytöksi Euroopan talousalueen valtiossa myönnetyt Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa tarkoitetut kätilön tai sairaanhoitajan tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, joiden liitteenä on todistus siitä, että asianomaisen on tosiasiallisesti ja luvallisesti harjoittanut kätilön tai sairaanhoitajan toimintaa ainakin kolme vuotta todistuksen antamista edeltäneiden viiden vuoden aikana.

1 c §

Kun Suomessa 1 b §:n 1 momentissa tarkoitettuun sairaanhoitotoimen harjoittamiseen vaadittava koulutus eroaa olennaisesti koulutuksesta, joka ilmenee sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tutkintotodistuksesta, tai kun ammatillisen toiminnan sisällössä on olennaisia eroja, voidaan tutkintotodistuksen lisäksi vaatia, että sen saaja suorittaa enintään kolme vuotta kestävän sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen. Sopeutumisaika ja kelpoisuuskoe ovat hakijalle valinnaisia.

Sopeutumisaikaa tai kelpoisuuskoetta ei voida vaatia, jos tutkintotodistuksen saajalta vaaditaan 1 b §:n 1 momentissa säädettyä ammattikokemusta.

1 d §

Sopeutumisaikana hakija harjoittaa 1 b §:n 1 momentissa tarkoitettua sairaanhoitotointa ohjauksen ja valvonnan alaisena. Sopeutumisaikaan voi sisältyä myös täydennyskouutusta.

Hakijalle annettavassa päätöksessä määrätään sopeutumisajan pituus ja ne tehtävät, joissa sopeutumisaika voidaan suorittaa, tai se pätevyys, joka valvojana toimivalta ammatinharjoittajalta vaaditaan.

Edellä 1 b §:n 1 momentissa tarkoitetun sairaanhoitotoimen harjoittamisen edellytyksenä oleva kyky ja taito on osoitettava työnantajan tai valvojana toimivan ammatinharjoittajan sopeutumisajasta antamalla todistuksella.

1 e §

Kelpoisuuskokeessa selvitetään, onko hakijalla ammatissa tarvittavat tiedot, ja tällä perusteella arvioidaan hakijan kyky 1 b §:n 1 momentissa tarkoitettuun sairaanhoitotoimen harjoittamiseen. Hakijalle annettavassa päätöksessä määrätään kokeen pääasiallinen sisältö ja kokeen toimeenpanija.

Kokeen sisällön määräämistä varten laaditaan luettelo aiheista, jotka sisältyvät Suomessa sanottuun sairaanhoitotoimeen vaadittavaan koulutukseen mutta jotka eivät ole sisältyneet hakijan koulutukseen. Kokeen tulee sisältää luettelossa olevia aiheita, joiden tuntemista pidetään olennaisen tärkeänä sanotun sairaanhoitotoimen kannalta.

1 f §

Ilmoitus sairaanhoitotoimen harjoittamisesta annetun lain 1 a §:ssä tarkoitetusta väliaikaisesta palvelujen tarjoamisesta on tehtävä terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kirjallisesti, ja siihen on liitettävä todistus siitä, että asianomainen harjoittaa laillisesti kätilön tai sairaanhoitajan toimintaa siinä Euroopan talousalueen valtiossa, jossa hänellä on toimipaikka, sekä tutkintotodistus, todistus tai muu muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja, joka tarvitaan kätilön tai sairaanhoitajan palvelujen tarjoamiseen. Asiakirjat eivät saa olla niitä esitettäessä kahtatoista kuukautta vanhempia. Ilmoituksesta on käytävä ilmi väliaikaisten palvelujen laatu, palvelujen tarjoamisaika ja paikka sekä asianomaisen henkilön kansalaisuus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

771452/ETY, 77/453/KrY, 89148/ETY

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.