1443/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä 16 päivänä maaliskuuta 1984 annetun asetuksen (250/84) 2 §:n 13 a ja 17 kohta, 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 momentti, 22 §, 24 §:n 1 momentti, 25 §:n 1 momentti, 26 §:n 2 momentti, 27 §:n 3 momentin 3 kohta, 29 §:n 2 ja 3 momentti, 34 §:n 3 momentti, 40 §:n 3 kohta, 43 §, 47 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti, 52 §:n 2 kohta, 54 §:n 3 momentti, 62 §:n 2 kohta, 74 ja 83 §, 90 §:n 1 momentin 2 kohta ja 91 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 13 a kohta, 9 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 momentti, 22 §, 24 §:n 1 momentti, 27 §:n 3 momentin 3 kohta, 47 §:n 1 momentin 1 kohta ja 74 § 31 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa (779/86), 34 §:n 3 momentti ja 47 §:n 3 momentti 5 päivänä helmikuuta 1988 annetussa asetuksessa (130/88), 40 §:n 3 kohta, 52 §:n 2 kohta ja 54 §:n 3 momentti 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa asetuksessa (1043/90) sekä 90 §:n 1 momentin 2 kohta ja 91 §:n 3 momentti 14 päivänä maaliskuuta 1986 annetussa asetuksessa (216/86), sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetussa laissa (1707/91) tarkoitettuun ulkomaanliikenteen kauppa-alusluetteloon merkityn aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä on voimassa, mitä tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


13 a) kotimaanliikenteellä liikennettä kahden kotimaan sataman välillä. Liikenne kotimaan satamasta toiseen Saimaan kanavan ja siihen välittömästi liittyvien Venäjän vesialueiden kautta rinnastetaan kotimaanliikenteeseen. Samoin rinnastetaan kotimaanliikenteeseen liikenne Saimaan kanavan kautta Viipuriin;


17) opintolinjalla tai -kurssilla opetushallituksen vahvistaman opetussuunnitelman mukaista koulutusta; ja


9 §
Miehityksen vahvistaminen

Milloin miehitystä haetaan vahvistettavaksi tai miehitys aiotaan vahvistaa 4 tai 5 luvun säännöksistä poiketen, merenkulkuhallituksen tulee ennen aluksen miehityksen vahvistamista pyytää hakemuksesta työsuojeluviranomaisen ja asianomaisten tunnustettujen merenkulun työmarkkinajärjestöjen lausunto. Lausunto voidaan tarvittaessa pyytää myös muissa tapauksissa.

12 §
Miehityksen muuttaminen

Alukselle vahvistettuun miehitykseen tyytymätön aluksen omistaja tai haltija taikka tunnustettu merenkulun työmarkkinajärjestö voi muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa hakea merenkulkuhallitukselta miehityksen muuttamista. Tämä voi tapahtua aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua miehityksen vahvistamisesta tai muuttamisesta tai, jos kyseessä on alus, jonka vuotuinen käyttöaika on tätä lyhyempi, täyden toimikauden jälkeen. Hakijan on esitettävä hakemuksessaan ne seikat, joiden perusteella hän katsoo, että aluksen miehitystä olisi muutettava. Ennen miehityksen muutoksen vahvistamista merenkulkuhallituksen tulee pyytää hakemuksesta työsuojeluviranomaisen, asianomaisten tunnustettujen merenkulun työmarkkinajärjestöjen sekä aluksen omistajan tai haltijan lausunto.

22 §
Erityisolosuhteiden huomioon ottaminen

Merenkulkuhallitus voi, ottaen huomioon matkustaja-aluksen koon, matkustajien lukumäärän, matkan pituuden, kulkuvesien suojaisen luonteen ja muut asiaan vaikuttavat olosuhteet ja pyydettyään asiasta työsuojeluviranomaisen ja asianomaisten tunnustettujen merenkulun työmarkkinajärjestöjen lausunnot, sallia, että yhdestä perämiehestä, konemestarista, pursimiehestä, sähkömiehestä, korjausmiehestä, sairaanhoitajasta ja kokkistuertista voidaan luopua.

Jollei työaikaa ole jaettu vahtivuoroihin ja matka tavallisissa oloissa kestää keskeytymättä enintään 6 tuntia, merenkulkuhallitus voi, ottaen huomioon aluksen koon, matkustajien lukumäärän, matkan pituuden, kulkuvesien suojaisen luonteen ja muut asiaan vaikuttavat olosuhteet ja pyydettyään asiasta työsuojeluviranomaisen ja asianomaisten tunnustettujen merenkulun työmarkkinajärjestöjen lausunnot, vahvistaa alukselle 20 §:n säännöksistä poikkeavan miehityksen.

24 §
Miehitys sisä- ja kotimaanliikenteen yli 500 brt:n matkustaja-aluksella

Bruttovetoisuudeltaan yli 500 rekisteritonnin sisä- ja kotimaanliikenteen matkustaja-aluksen miehityksen vahvistaa merenkulkuhallitus pyydettyään asiasta työsuojeluviranomaisen ja asianomaisten tunnustettujen merenkulun työmarkkinajärjestöjen lausunnot.


25 §
Pätevyyskirjat ja -todistukset

Aluksella työskentelevillä henkilöillä tulee olla tässä asetuksessa määritelty pätevyys. Osoitetusta pätevyydestä annetaan pätevyyskirja tai -todistus. Euroopan talousalueen valtioiden myöntämät tai tunnustamat pätevyyskirjat ja -todistukset vastaavat tässä asetuksessa tarkoitettuja pätevyyskirjoja ja -todistuksia siten kuin Euroopan talousalueen valtioiden kansalaisten tutkintotodistusten tunnustamisesta annetussa laissa (1597/92) säädetään.


26 §
Pätevyyskirjojen ja -todistusten muoto ja antaminen

Pätevyyskirjaa ja -todistusta on haettava kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys vaadittavasta tutkinnosta ja työkokemuksesta sekä ilmoitus aikaisemmin mahdollisesti myönnetystä pätevyyskirjasta tai -todistuksesta.


27 §
Pätevyyskirjojen uusiminen

Pätevyyskirjan haltijan on katsottava säilyttäneen ammattipätevyytensä, jos:


3) hän on suorittanut erityisen opetushallituksen määräämän kertauskuulustelun tai opetushallituksen hyväksymän uudelleenkoulutuskurssin; taikka


29 §
Tutkinnot ja kurssit

Opetushallitus ratkaisee, mitkä muut tutkinnot tai kurssit ovat rinnastettavissa sellaisinaan tai täydennettyinä tässä asetuksessa mainittuihin tutkintoihin tai kursseihin.

Jos tutkinto tai kurssi on suoritettu ulkomaisessa oppilaitoksessa, päättää opetushallitus, mitä suomalaista tutkintoa tai kurssia se vastaa. Lisäksi opetushallitus voi määrätä, että henkilön on suoritettava lisätutkintoja saavuttaakseen tietyn suomalaisen tutkinnon tai kurssin antaman pätevyyden. Opetushallituksen tulee myös selvittää, että asianomaisella on riittävä suomen- tai ruotsinkielen taito kyseisen pätevyyskirjan tai -todistuksen oikeuttamiin tehtäviin.


34 §
Laivurinkirja

Pätevyyden yhtenäispäällystötehtäviin saa myös vähintään konemestarin pätevyyden omaava henkilö, joka on suorittanut opetushallituksen hyväksymän laivurin jatkokoulutusjakson, johon sisältyy vähintään 6 kuukautta ohjattua harjoittelua kansiosastossa merivahdinpitoon liittyvissä tehtävissä.


40 §
Puolimatruusin pätevyystodistus

Puolimatruusin pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan vähintään 16 vuoden ikä sekä:


3) konemiehistön pätevyystodistuksen saaneelta opetushallituksen hyväksymä yleistoimen täydennyskolutusjakson suorittaminen.

43 §
Meriupseerintutkinnon ja toimiupseerin virkatutkinnon perusteella annettavat pätevyyskirjat

Merisotakoulussa suoritettu upseerintutkinto, täydennettynä tarvittaessa opetushallituksen vaatimalla tavalla, tuottaa samat oikeudet kuin perämiehentutkinto. Perämiehenkirjan saamiseksi vaaditaan lisäksi 12 kuukautta meripalvelua puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen aluksilla päällystöasemassa.

Merisotakoulussa tai merivartiokoulussa suoritettu toimiupseerin ylempi virkatutkinto merenkulkulinjalla, täydennettynä tarvittaessa opetushallituksen vaatimalla tavalla, tuottaa samat oikeudet kuin laivurin tutkinto. Laivurinkirjan saamiseksi vaaditaan lisäksi 12 kuukautta meripalvelua puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen aluksilla toimiupseerina.

Toimiupseerin alempi virkatutkinto merenkulkulinjalla täydennettynä tarvittaessa opetushallituksen vaatimalla tavalla tuottaa samat oikeudet kuin kuljettajankirja I:een vaadittava tutkinto. Kuljettajankirja I:n saamiseksi vaaditaan lisäksi 12 kuukautta meripalvelua puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen aluksilla.

47 §
Alikonemestarinkirja

Alikonemestarinkirjan saamiseksi vaaditaan:

1) todistus opetushallituksen hyväksymän vähintään yhden lukuvuoden kestävän alikonemestarinkurssin tai teknillisen oppilaitoksen koneosaston konemestarien opintosuunnan kahden ensimmäisen lukuvuoden suorittamisesta. Teknillisen oppilaitoksen koneenrakennuksen, konstruktiotekniikan tai valmistustekniikan opintosuunnan suorittaneilla tulee olla konemestarien opintosuunnan lehtorin antama todistus siitä, että asianomaisella on alikonemestarin kurssin oppimäärää vastaavat tiedot; sekä


Pätevyyden yhtenäispäällystötehtäviin saa myös vähintään perämiehen pätevyyden omaava henkilö, joka on suorittanut opetushallituksen hyväksymän alikonemestarin jatkokoulutusjakson, johon sisältyy laivakoneiden käyttöön ja huoltoon perehdyttävä vähintään 6 kuukauden ohjattu harjoittelujakso.


52 §
Laivasähkömiehen pätevyystodistus

Laivasähkömiehen pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan vähintään 18 vuoden ikä sekä:


2) sähkötekniikan peruslinjan mekaanikon opintolinjan tai vastaavan koulutuksen suorittaminen ja 24 kuukautta työkokemusta sähkölaitteiden asennus- tai huoltotehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymän laivasähkömiehen täydennyskoulutusjakson suorittaminen.

54 §
Konevahtimiehen pätevyystodistus

Kansimiehen pätevyystodistuksen saanut on oikeutettu saamaan konevahtimiehen pätevyystodistuksen suoritettuaan opetushallituksen hyväksymän yleistoimen täydennyskoulutusjakson.

62 §
Laivahuoltajan pätevyystodistus

Laivahuoltajan pätevyystodistuksen saamiseksi vaaditaan:


2) laivahuoltajan erikoistumislinjan, talousosaston perusopintolinjan tai muun opetushallituksen hyväksymän vastaavan opintolinjan suorittaminen.

74 §
Poikkeukset liikennealueista

Milloin alus liikennöi rajoitetulla alueella ulkomailla, merenkulkuhallitus voi kirjallisesta hakemuksesta, kuultuaan työsuojeluviranomaista ja asianomaisia tunnustettuja merenkulun työmarkkinajärjestöjä sekä ottaen huomioon liikenteen laadun, yksittäistapauksessa määrätä, että tällainen liikenne on aluksen laivahenkilökunnan lukumäärän ja pätevyyden puolesta rinnastettava suppeampaan, siihen verrattavaan liikenteeseen.

83 §
Tarkempien määräysten antaminen ja valvonta

Liikenneministeriö voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta.

Tämän asetuksen sekä sen nojalla annettujen määräysten noudattamista valvoo merenkulkulaitos.

90 §
Aiemmat kuljettajankirjat

Henkilö, jolla on merenkulkuhallituksen 8 päivänä tammikuuta 1965 kauppa-alusten kuljettajista antaman päätöksen mukainen kuljettajankirja A, B tai E, saa kuljettajankirja I:n:


2) palveltuaan vähintään 12 kuukautta sisäliikenteen tai sitä laajemman liikenteen aluksen päällikkönä tai perämiehenä edellä mainitun pätevyyskirjan saamisen jälkeen tai suoritettuaan opetushallituksen hyväksymän kuljettajankirja I:n täydennyskoulutusjakson, mikäli pätevyyskirjan saaminen on perustunut merenkulkuhallituksen edellä mainitussa päätöksessä tarkoitettuun kuulusteluun.


91 §
Aiemmat koneenhoitajankirjat

Edellä 2 momentissa mainittu 12 kuukauden meripalvelu voidaan korvata suorittamalla opetushallituksen hyväksymä koneenhoitajan täydennyskoulutusjakso.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.