1429/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 8 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä

muuttanut työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista 14 päivänä joulukuuta 1978 annetun valtioneuvoston päätöksen (988/78) 8 §:n 1 ja 2 momentin ja

lisännyt väliaikaisesti 8 §:ään uuden 3 momentin seuraavasti:

8 §

Jos työnantaja on kustannuksellaan järjestänyt palveluksessaan oleville tai heidän perheenjäsenilleen sairausvakuutuslaissa tarkoitettua sairaanhoitoa, sairauksien seurantaa, hoitoon ja kuntoutukseen ohjaamista sekä näihin toim into ihin välittömästi liittyvää muuta terveydenhuoltoa, työnantajalla on oikeus saada korvausta tästä toiminnasta aiheutuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista sikäli kuin palvelut käsittävät sellaisia terveydenhuoltoon kuuluvia toimintoja, jotka voidaan toteuttaa työterveyshuollon edellyttämiä henkilöstö- ja laitevoimavaroja käyttäen eikä palvelujen käyttäjiltä ole peritty muita kuin laissa säädettyjä maksuja.

Korvausta ei suoriteta sellaisista kustannuksista, jotka korvataan sairausvakuutuslain mukaan muutoin kuin 29 §:n perusteella, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa asetuksessa (912/92) tarkoitetuista muista kuin 4 luvun mukaisista työterveyshuollon maksuista eikä näihin rinnastettavista muista maksuista, joiden kustantamiseen on käytetty julkisia varoja.

Työterveyshuoltopalvelujen lisäksi järjestettävien avosairaanhoidon lääkäripalvelujen väliaikaisesta vuosimaksusta annetun lain (1130/93) mukaiset vuosimaksut eivät vähennä 1 momentissa tarkoitetusta toiminnasta työnantajalle aiheutuneita tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia. Vuosimaksut vähennetään maksettavasta korvauksesta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Päätöksen 8 §:n 3 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Nuorempi hallitussihteeri
Pekka Humalto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.