1428/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus nuorten työntekijäin suojelusta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan nuorten työntekijäin suojelusta 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetun asetuksen (508/86) 2 §:n 2 momentin 8 ja 9 kohta, 4 §:n 1 ja 2 momentti ja 5 §:n 1 momentin johdantokappale sekä

lisätään 2 §:n 2 momenttiin uusi 10 kohta seuraavasti:

2 §
Kielletyt työt

Edellä 1 momentissa mainittuja töitä ovat:


8) työt, joissa esiintyy vaarallista ionisoivaa säteilyä;

9) sukellustyöt; sekä

10) työt, joista niin on erikseen säädetty tai määrätty.

4 §
Nuoren työntekijän käyttäminen vaarallisiin töihin

Kuusitoista vuotta täyttänyt nuori työntekijä voi tehdä työministeriön vahvistamassa esimerkkiluettelossa tarkoitettua tai siihen verrattavaa työtä, jos suojelutekniikalla tai muuten on huolehdittu siitä, ettei nuoren työntekijän käyttöön tarkoitetuista laitteista, aineista tai työolosuhteista ole hänen henkilökohtaiset olosuhteensa huomioon ottaen erityistä tapaturman tai terveyden vaurioitumisen vaaraa. Terveyden vaurioitumisen vaaran mahdollisuutta arvioitaessa on käytettävä apuna työterveyshuoltohenkilöstöä.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun työn alkua on työnantajan tehtävä siitä ilmoitus työpaikkaa valvovalle työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen voi työnantajan sijasta tarvittaessa tehdä myös asianomainen oppilaitos tai ammattioppilaslautakunta. Ilmoituksessa tulee olla selvitys nuorella teetettävästä työstä sekä siitä, mitä toimenpiteitä 1 momentissa tarkoitetun vaaran torjumiseksi on tehty ja miten työntekijän opastus ja ohjaus on järjestetty. Työsuojeluviranomainen voi jättää asian tehdyn ilmoituksen varaan tai ryhtyä toimenpiteisiin työn rajoittamiseksi tai lopettamiseksi.


5 §
Opetus ja ohjaus

Nuorista työntekijöistä annetun lain (998/93) 10 §:ssä tarkoitetussa opetuksessa, ohjauksessa ja henkilökohtaisessa opastuksessa on erityisesti huolehdittava siitä, että työntekijä tarpeellisella tavalla ja tarpeellisessa laajuudessa perehdytetään:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.