1412/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtioneuvoston päätös traktoreiden ETY-tyyppihyväksynnästä

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä päättänyt 28 päivänä kesäkuuta 1958 annetun työturvallisuuslain (299/58) 47 §:n nojalla, sellaisena kuin se on 29 päivänä tammikuuta 1993 annetussa laissa (144/93):

Määritelmät
1 §

Maatalous- tai metsätraktoreilla tarkoitetaan pyörillä tai telaketjuilla varustettua moottorikäyttöistä ajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi akselia ja jonka tärkein ominaisuus on sen vetävä voima ja joka on suunniteltu erityisesti vetämään, työntämään, kuljettamaan tai käyttämään maa- ja metsätaloudessa käytettäväksi tarkoitettuja työvälineitä, koneita tai perävaunuja. Se voidaan varustaa kuljettamaan kuormaa ja matkustajia.

Tätä valtioneuvoston päätöstä sovelletaan vain 1 momentissa määriteltyihin ilmarenkailla varustettuihin traktoreihin, joissa on vähintään kaksi akselia ja joiden suurin suunnittelunopeus on 6-30 km/h.

ETY-tyyppihyväksynnällä tarkoitetaan menettelyä, jossa jokin Euroopan talousalueen (ETA) sopimusvaltio vahvistaa, että traktorityyppi täyttää erityisdirektiivien tekniset vaatimukset ja on läpäissyt ETY-tyyppihyväksyntätodistuksessa luetellut tarkastukset. Todistuksen malli ja menettelytavat ovat liitteessä II.

Traktoreiden ETY-tyyppihyväksyntä
2 §

Valmistaja tai tämän edustaja jättää ETY-tyyppihyväksyntähakemuksen jollekin ETA-sopimusvaltiolle. Suomessa hakemus jätetään työministeriölle. Hakemuksen mukana on oltava tietolomake, jonka malli annetaan liitteessä I, ja siinä tarkoitetut asiakirjat. Samaa traktorityyppiä koskevaa hakemusta ei saa jättää useammalle kuin yhdelle ETA-sopimusvaltiolle.

3 §

Työministeriön on hyväksyttävä kaikki traktorityypit, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

1) tyyppi on tietolomakkeen yksityiskohtien mukainen; ja

2) tyyppi on läpäissyt 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun tyyppihyväksyntätodistuksen mallissa luetellut tarkastukset.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tarkastukset tehdään tähän tarkoitukseen pätevässä laitoksessa.

Jos työministeriö on antanut tyyppihyväksynnän, sen on toteutettava tarpeen mukaan ja tarvittaessa yhteistyössä muiden ETA-sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa tarvittavat toimenpiteet sen tarkastamiseksi, että tuotantomallit ovat tyyppihyväksytyn tyypin mukaisia. Tällainen tarkastus suoritetaan pistokokeilla.

Kunkin hyväksymänsä tyypin osalta työministeriön tulee käydä läpi tyyppihyväksyntätodistuksen kaikki kohdat.

4 §

Työministeriön on kuukauden kuluessa lähetettävä muiden sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille tietolomakkeen ja hyväksyntätodistuksen jäljennös jokaisesta hyväksymästään tai hylkäämästään tyypistä. Valmistajan tai hänen edustajansa rekisteröintimaassa on täytettävä jokaisesta hyväksytyn tyypin mukaisesti valmistetusta traktorista määräystenmukaisuustodistus, jonka malli annetaan liitteessä III.

5 §

Jos hyväksytyn tyypin tuotanto lakkaa tai tietolomakkeessa olevien tietojen yksityiskohdat muuttuvat, siitä on ilmoitettava ETY-tyyppihyväksynnän antajalle.

Jos 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaja katsoo, että ilmoitettu muutos ei vaadi olemassa olevan tyyppihyväksyntätodistuksen muuttamista tai uuden tyyppihyväksyntätodistuksen täyttämistä, tästä on ilmoitettava traktorin valmistajalle ja lähetettävä muiden sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille säännöllisin väliajoin jäljennökset muutoksista jaettuihin tietolomakkeisiin.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ilmoituksen vastaanottaja havaitsee, että tietolomakkeen muutos antaa aihetta uusiin tarkastuksiin tai uusiin testeihin ja että sen vuoksi on tarpeen muuttaa voimassa olevaa tyyppihyväksyntätodistusta tai täyttää uusi tyyppihyväksyntätodistus, on tästä ilmoitettava valmistajalle. Uudet asiakirjat on lähetettävä kuukauden kuluessa niiden valmistumisesta muiden sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Kun tyyppihyväksyntätodistusta muutetaan, kun se korvataan uudella tai kun hyväksytyn tyypin tuotanto lakkaa, on tyyppihyväksynnän antajan kuukauden kuluessa toimitettava muiden sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille viimeisen vanhan todistuksen mukaisesti valmistetun traktorin sarjanumerot ja, jos mahdollista, ensimmäisen uuden tai muutetun todistuksen mukaisesti valmistetun traktorin sarjanumerot.

6 §

Uuden traktorin rekisteröintiä tai sen myyntiä, käyttöönottoa tai käyttöä ei saa kieltää sen rakenteeseen tai toimintaan liittyvistä syistä, jos traktorityypillä on määräystenmukaisuustodistus. Tämä määräystenmukaisuustodistus ei kuitenkaan estä toteuttamasta kyseisiä toimenpiteitä niiden traktoreiden osalta, jotka eivät ole hyväksytyn tyypin mukaisia.

Traktori ei ole hyväksytyn tyypin mukainen, jos se poikkeaa tietolomakkeessa olevien tietojen yksityiskohdista ja jos tyyppihyväksynnän antanut sopimusvaltio ei ole hyväksynyt näitä poikkeamia 5 §:n 2 tai 3 momentin mukaisesti. Traktorin ei katsota poikkeavan hyväksytystä tyypistä, kun mittapoikkeamat sallitaan erityisdirektiiveissä ja näitä mittapoikkeamia noudatetaan.

7 §

Jos työministeriö havaitsee, että useat traktorit, joiden mukana on työministeriön hyväksymää tyyppiä koskeva määräystenmukaisuustodistus, eivät ole sen hyväksymän tyypin mukaisia, sen on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tuotantomallit ovat hyväksytyn tyypin mukaisia.

Työministeriön on ilmoitettava muiden sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille 1 momentissa mainituista toimenpiteistä, jotka saattavat johtaa ETY-tyyppihyväksynnän peruuttamiseen.

Työministeriön on ilmoitettava kuukauden kuluessa muille sopimusvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ETY-tyyppihyväksynnän peruuttamisesta.

Jos jonkun muun sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa työministeriölle, että työministeriön hyväksymät traktorit eivät ole ETY-tyyppihyväksynnän mukaisia, työministeriön on ryhdyttävä 1 momentin mukaisiin toimenpiteisiin.

8 §

Jos havaitaan, että tietyntyyppiset traktorit saattavat muodostaa turvallisuusriskin liikenteessä tai työssä, vaikka niille olisikin asianmukaisesti annettu määräystenmukaisuustodistus, voi työministeriö kieltää näiden traktoreiden rekisteröinnin, myynnin, käyttöönoton ja käytön enintään 6 kuukaudeksi Suomessa. Tällaisista päätöksistä on perusteluineen välittömästi ilmoitettava muille sopimusvaltioille ja Euroopan yhteisöjen (EY) komissiolle.

9 §

ETY-tyyppihyväksyntä voidaan antaa myös sellaisille traktoreiden järjestelmä- tai osatyypeille, jotka muodostavat erillisen traktorin osan.

Jos erillinen traktorin osa voi toimia vain yhdessä muiden traktorin osien kanssa, on erillisen traktorin osan ETY-tyyppihyväksyntätodistukseen sisällytettävä sen käyttöä koskevat rajoitukset ja sen asentamista koskevat vaatimukset, jotka tarkastetaan traktorin ETY-tyyppihyväksynnän yhteydessä.

Erilliselle traktorin osalle on täytettävä määräystenmukaisuustodistus, jonka malli annetaan liitteessä III. Erillinen traktorin osa on varustettava kauppanimellä tai tavaramerkillä, tyypillä ja, jos erityisdirektiiveissä niin säädetään, myös tyyppihyväksyntänumerolla.

Erinäisiä määräyksiä
10 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa työministeriö.

11 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 74/150/ETY
ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 79/694/ETY
ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 82/890/ETY
ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi 88/297/ETY

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Työministeri
Ilkka Kanerva

Ylitarkastaja
Leo Suomaa

LIITE I

TRAKTORIDIREKTIIVIN TIETOLOMAKKEEN MALLI
 0 YLEISTÄ
  0.1 Merkki
  0.2 Malli (maininta mahdollisista rinnakkaismalleista)
  0.3 Valmistajan nimi ja osoite
  0.4 Valtuutetun myyjän (jos sellainen on) nimi ja osoite
  0.5 Lakisääteisten kilpien sijainti, merkinnät ja
    kiinnitystapa
    0.5.1 Traktori
    0.5.2 Moottori
  0.6 Kyseisen traktorityypin ensimmäinen sarjanumero

 1 TRAKTORIN RAKENTEEN YLEISET TUNNUSMERKIT
  (mukaan liitetään valokuvat 3/4 etu- ja 3/4 takaosasta
  sekä mittakaavio koko traktorista)
  1.1 Akseleiden ja pyörien lukumäärä
    1.1.1 Parirenkaallisten akseleiden lukumäärä
       (jos käyttö mahdollista)
  1.2 Vetävät pyörät (lukumäärä, sijainti ja kytkentä
    muihin akseleihin)
  1.3 Moottorin sijainti ja tyyppi

 2 PAINOT JA MITAT (b) (mm ja kg)
  2.1 Akseliväli(t) (c)
  2.2 Kunkin akselin raideleveys (yksittäis- tai
    parirenkaiden keskeltä mitattuna)
    (valmistajan ilmoituksen mukaan) (d)
  2.3 Traktorin enimmäismitat (tai kokonaismitat) ilman
    lisävarusteita, mutta vetolaitteet mukaan lukien
    2.3.1 Pituus (e)
    2.3.2 Leveys (f)
    2.3.3 Korkeus (g)
    2.3.4 Etuosan ylitys (h)
    2.3.5 Takaosan ylitys (i)
    2.3.6 Maavara (j)
  2.4 Traktorin massa ajokunnossa, ilman lisävarusteita,
    mutta jäähdytysnesteet, öljyt, polttoaine, työkalut
    ja kuljettaja mukaan lukien
    2.4.1 Massan jakauma akseleiden kesken
  2.5 Lisäpainot (tyyppi)
    2.5.1 Näiden jakauma akseleiden kesken
  2.6 Suurin valmistajan sallima massa
    2.6.1 Renkaiden kantavuuksien sallima suurin massa
       2.6.1.1 Tämän massan jakauma akseleiden kesken
    2.6.2 Akselikantavuuksien sallima suurin massa
       (etu- ja taka-akselin vähimmäisarvot
       eriteltyinä %)
    2.6.3 Kunkin akselin rengaskantavuuksien mukainen
       enimmäismassa
    2.6.4 Suurin vetovoima
    2.6.5 Kytkentäpisteiden suurin pystykuorma (vetolaite
       tai kolmipistekiinnitys) (1)
       2.6.5.1 Tämän pystykuorman kohta
           2.6.5.1.1 Korkeus maasta
           2.6.5.1.2 Etäisyys taka-akselista
 3 MOOTTORI
  3.1 Valmistaja
  3.2 Nimi
  3.3 Tyyppi (kipinäsytytys, diesel jne.), tahti
  3.4 Sylintereiden lukumäärä ja sylinterilohkon rakenne
  3.5 Sylintereiden halkaisija, iskunpituus ja tilavuus
  3.6 Suurin teho (käytetty mittausstandardi esim. ISO,
    BSI, CUNA, DIN, DGM, SAE), ... r/min,
    kun säädin on toiminnassa
  3.7 Suurin vääntömomentti, ... r/min (sama
    mittausstandardi kuin kohdassa 3.6)
  3.8 Sopiva polttoaine
  3.9 Polttoainesäiliöt (tilavuus ja sijainti)
  3.10 Varapolttoainesäiliöt (tilavuus ja sijainti)
  3.11 Polttoainejärjestelmä (tyyppi)
  3.12 Ahdin (jos asennettu) (tyyppi, hallinta ja
    painekuormitus)
  3.13 Pyörimisnopeuden säädin (jos asennettu)
    (toimintaperiaatteet)
  3.14 Sähköjärjestelmä (jännite, positiivinen vai
    negatiivinen maadoitus)
  3.15 Laturi (tyyppi ja nimellisteho)
  3.16 Sytytys (tyyppi ja ennakon säätö)
  3.17 Häiriönpoistaja (kuvaus)
  3.18 Jäähdytysjärjestelmä (ilma, vesi)
  3.19 Ohiajomelu
  3.20 Pakokaasujärjestelmä (äänenvaimennin) (luonnos)
  3.21 Pakokaasupäästöjen ehkäisy
  3.22 Moottorin pysäytyslaite

 4 VOIMANSIIRTO (luonnos voimansiirrosta ja piirros) (m)
  4.1 Tyyppi (mekaaninen, hydraulinen, sähköinen, tms.)
  4.2 Kytkin (tyyppi)
  4.3 Vaihdelaatikko (tyyppi, suora kytkentä,
    hallintamenetelmä)
  4.4 Voimansiirto moottorista vaihdelaatikkoon ja
    taka-akseliin sekä siirto- tai välivaihteet
    (jos asennettu)
  4.5 Välityssuhteet siirtovaihteen kanssa tai ilman (n)

Vaihde  Vaihdelaatikon  Vetopyörästön Kokonaisvälitys
     välityssuhde   välityssuhde
1
2
3
.
.
.
Peruutus

  4.6 Traktorin suurin nopeus, suurin vaihde, km/h
    (laskennassa käytetyt arvot ilmoitettava) (n)
  4.7 Yhtä vetävän pyörän kierrosta kohti kuljettu matka
  4.8 Nopeusmittari, kierroslukumittari ja
    käyttötuntimittari (jos asennettu)
  4.9 Tasauspyörästön lukko (jos asennettu)
  4.10 Voimanottoakselit (pyörimisnopeudet ja
    välityssuhteet) (lukumäärä ja sijainti)
    4.10.1 Päävoimanottoakseli
    4.10.2 Muut
  4.11 Voimanottoakseleiden suojukset
  4.12 Moottorin osien, ulkonevien osien ja pyörien suojukset
    4.12.1 Yksinkertainen suojus
    4.12.2 Moninkertainen suojus
    4.12.3 Täydellinen kotelointi

 5 JOUSITUS
  5.1 Vakiovarusteiset renkaat (mitat, ominaisuudet,
    rengaspaine kuljetusajossa ja suurin rengaskuorma)
  5.2 Akseleiden tai pyörien jousitustyyppi (jos asennettu)
  5.3 Mahdolliset muut laitteet

 6 OHJAUS (Piirros)
  6.1 Ohjausmekanismi ja välitykset, ohjaustehostus
    (jos asennettu) (toimintamenetelmä, merkki ja malli
    tarvittaessa), ja ohjauspyörän käyttövoima
  6.2 Pyörien suurin kääntymiskulma
    6.2.1 oikealle ... (astetta): ohjauspyörän
       kierrosmäärä
    6.2.2 vasemmalle ... (astetta): ohjauspyörän
       kierrosmäärä
  6.3 Pienin kääntöympyrä (ilman ohjausjarruja) (o)
    6.3.1 Oikealle
    6.3.2 Vasemmalle

 7 JARRUT (Yleispiirros ja toimintapiirros)
  7.1 Käyttöjarru
  7.2 Lisäkäyttöjarru (jos asennettu)
  7.3 Seisontajarru
  7.4 Toinen jarru (jos asennettu) (mukaan lukien
    pakokaasujarru)
  7.5 Jarrujärjestelmän laskelma: käyttövoiman ja pyörän
    kehien jarrutusvoimien suhde
  7.6 Ohjausjarrujen yhteenkytkentämenetelmä
  7.7. Jarrutehostimet (ominaisuudet, säiliöiden koot,
    painemittarit ja alhaisen paineen varoituslaite
    kojetaulussa, alipainesäiliöt ja syöttöventtiilit,
    kompressorit, painelaitteiden säännösten mukaisuus)
  7.8 Perävaunun vetämiseen suunnitellut traktorit
    7.8.1 Perävaunujarrun käyttöjärjestelmä
    7.8.2 Liitännät, kytkennät, turvalaitteet

 8 NÄKÖKENTTÄ, TAUSTAPEILIT, SUOJALAITTEET KAATUMISEN VARALTA,
  SÄÄSUOJA, ISTUIMET JA KUORMALAVAT, MELUTASO KULJETTAJAN
  KORVAN VIERESSÄ
  8.1 Näkökenttä
  8.2 Taustapeilit
  8.3 Suojalaitteet kaatumisen varalta
    8.3.1 Kuvaus (tyyppi, irrotettava vai ei, jne.)
    8.3.2 Sisä- ja ulkomitat
    8.3.3 Valmistusmateriaalit ja -menetelmät
  8.4 Yleistiedot ohjaamosta
    8.4.1 Ovet (lukumäärä, mitat, avautumissuunta,
       salvat ja saranat)
    8.4.2 Tuulilasi ja mahdolliset muut ikkunat
       (lukumäärä, sijainti, käytetyt materiaalit)
    8.4.3 Tuulilasin pyyhin
    8.4.4 Kuljettajan työskentelytila
    8.4.5 Ikkunat
  8.5 Muut sääsuojat
  8.6 Istuimet ja jalkatasot
    8.6.1 Kuljettajan istuin (sijainti ja ominaisuudet)
    8.6.2 Matkustajien istuimet (lukumäärä, mitat,
       sijainti ja ominaisuudet)
    8.6.3 Jalkatasot
  8.7 Kuormalava
    8.7.1 Mitat
    8.7.2 Sijainti
    8.7.3 Sallittu kuormitus
    8.7.4 Kuorman jakautuminen traktorin akseleille
  8.8 Melutaso kuljettajan korvan vieressä
  8.9 Pääsy ohjaamoon

 9 VALOT JA MERKINANTOLAITTEET
  (Piirros kaikista traktorin ulkopuolisista valolaitteista,
  valojen sijainti ja värit)
  9.1 Pakolliset laitteet
    9.1.1 Ohitusvalot
    9.1.2 Etupään äärivalot
    9.1.3 Takapään äärivalot
    9.1.4 Suuntavalot
    9.1.5 Punaiset takaheijastimet
    9.1.6 Rekisterikilven valo takana
  9.2 Lisälaitteet
    9.2.1 Ajovalot
    9.2.2 Sumuvalot
    9.2.3 Jarruvalot
    9.2.4 Työvalot
    9.2.5 Pysäköintivalot

10 MUUT LAITTEET
 10.1 Äänimerkinantolaitteet
    10.2 Kytkentälaite, suurin vaakakuorma ... kg ja
       suurin pystykuorma ... kg (jos sallittu) (q)
 10.3 Hydraulinen nostolaite, kolmipistekiinnitys
 10.4 Perävaunun valojen ja merkinantolaitteiden
    sähkökytkentä
 10.5 Hallintalaitteiden sijainti ja merkintä
 10.6 Rekisterikilpien sijainti
 10.7 Etukytkentälaite
 10.8 Varoituslaite

LIITE II


TRAKTORIN TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUKSEN MALLI
0 YLEISTÄ
 0.1 Merkki
 0.2 Malli (maininta mahdollisista rinnakkaismalleista)
 0.3 Valmistajan nimi ja osoite
 0.4 Valtuutetun myyjän (jos sellainen on) nimi ja osoite
 0.5 Lakisääteisten kilpien sijainti, merkinnät ja
    kiinnitystapa
 0.6 Kyseisen tämän traktorityypin ensimmäinen sarjanumero

1 PAINOT JA MITAT (mm ja kg)
 1.1 Akseliväli
 1.2 Pituus
 1.3 Leveys
 1.4 Korkeus ilman kuormaa
 1.5 Lisäpainot
 1.6 Suurin teknisesti sallittu paino
    1.6.1 Tämän painon jakautuminen akseleiden kesken
 1.7 Suurin sallittu bruttopaino
    1.7.1 Tämän painon jakautuminen akseleiden kesken
 1.8 Suurimmat teknisesti sallitut akselipainot
 1.9 Suurimmat sallitut akseleiden bruttopainot
 1.10 Teknisesti sallitut akselipainojen jakaumat
 1.11 Sallitut akselipainojen jakaumat
 1.12 Suurin vetovoima
 1.13 Kytkentälaitteen suurin pystykuorma

2 MOOTTORI
 2.1 Valmistaja
 2.2 Suurin teho, vastaava pyörimisnopeus ... r/min
    (mittausstandardi ilmoitettava)
 2.3 Polttoainesäiliöt
    2.3.1 Varapolttoainesäiliöt (jos asennettu)
 2.4 Häiriönpoistaja
 2.5 Pyörimisnopeuden säädin (jos asennettu)
 2.6 Ohiajomelu
 2.7 Pakokaasujärjestelmä (äänenvaimennin)
 2.8 Pakokaasupäästöt
    2.8.1 Dieselmoottoreiden savuluku
 2.9 Moottorin pysäytyslaite

3 VOIMANSIIRTO
 3.1 Traktorin laskettu suurin teoreettinen nopeus
    suurimmalla vaihteella (km/h)
 3.2 Suurin mitattu ajonopeus, suurimmalla vaihteella (km/h)
 3.3 Öljytilavuus
 3.4 Voimanottoakselit
 3.5 Moottorin osien, ulkonevien osien ja pyörien suojaus

4 JOUSITUS
 4.1 Vakiovarusteiset renkaat

5 OHJAUS
 5.1 Ohjausmekanismi ja välitys
 5.2 Ohjauksen tehostus ja ohjausvoima

6 JARRUT
 6.1 Käyttöjarrut
 6.2 Seisontajarrut
 6.3 Lisäjarrut (jos asennettu)
 6.4 Perävaunun jarrujen hallinta (jos asennettu)
 6.5 Mittausolosuhteet
 6.6 Mittaustulokset

7 NÄKÖKENTTÄ, TAUSTAPEILIT, SUOJALAITTEET KAATUMISEN
 VARALTA, SÄÄSUOJA, ISTUIMET JA KUORMALAVAT, MELUTASO
 KULJETTAJAN KORVAN VIERESSÄ
 7.1 Näkökenttä
 7.2 Taustapeilit
 7.3 Suojalaitteet kaatumisen varalta
    7.3.1 Turvakaari
    7.3.2 Turvakehys
    7.3.3 Turvaohjaamo
    7.3.4 Muut turvalaitteet
 7.4 Ohjaamo, yleistiedot
    7.4.1 Ovet
    7.4.2 Tuulilasi ja muut lasit
    7.4.3 Tuulilasin pyyhin
    7.4.4 Kuljettajan työskentelytila
    7.4.5 Ikkunat
 7.5 Muut sääsuojat
 7.6 Istuimet ja jalkatasot
    7.6.1 Kuljettajan istuin
    7.6.2 Matkustajien istuimet
    7.6.3 Jalkatasot
 7.7 Kuormalava
 7.8 Melutaso kuljettajan korvan vieressä
 7.9 Pääsy ohjauspaikalle

8 VALOT JA MERKINANTOLAITTEET
 8.1 Pakolliset laitteet
    8.1.1 Ohitusvalot
    8.1.2 Etupään äärivalot
    8.1.3 Takapään äärivalot
    8.1.4 Suuntavalot
    8.1.5 Punaiset takaheijastimet
    8.1.6 Rekisterikilven valo takana
 8.2 Lisävarusteet
    8.2.1 Ajovalot
    8.2.2 Sumuvalot
    8.2.3 Jarruvalot
    8.2.4 Työvalot
    8.2.5 Pysäköintivalot

9 MUUT VARUSTEET
 9.1 Äänimerkinantolaitteet
 9.2 Perävaunun kytkentälaite
 9.3 Perävaunun valojen ja merkinantolaitteiden
    sähkökytkentä
 9.4 Hallintalaitteiden sijainti ja merkintä
 9.5 Rekisterikilpien sijainti
 9.6 Etukytkentälaite
 9.7 Varoituslaite

Minä allekirjoittanut todistan valmistajan kuvauksen paikkansapitävyyden tietolomakkeessa N:o ........ traktorista, jonka sarjanumero on ..........., jossa on moottori N:o (1).........., ja jonka valmistaja on antanut mallin .......... prototyypiksi.

Valmistajan, .........., pyynnöstä suoritetut tarkastukset osoittavat, että edellä kuvattu traktori, joka on annettu sarjan prototyypiksi, täyttää kaikki vaatimukset kaikkien tässä todistuksessa tarkoitettujen kohtien suhteen.

Tehty ..................... (paikka), ................ (aika)

.................................

(allekirjoitus)

.................................

(1) Jos valmistaja on tämän ilmoittanut:

LIITE III

MALLI
MÄÄRÄYSTENMUKAISUUSTODISTUS
Minä allekirjoittanut, .....................................
(valmistajan tai tämän edustajan nimi)
todistan, että traktori
1. Merkki ..................................................
2. Tyyppi ..................................................
3. Tyypin sarjanumero ......................................
on kaikissa suhteissa sen tyypin .................. mukainen
joka on hyväksytty ........ (paikka) ................ (aika),
hyväksyjä ..................................................
ja joka on kuvattu tyyppihyväksyntätodistuksessa N:o .......
ja tietolomakkeessa N:o ....................................
Tehty ................. (paikka), ....................(aika)
............................................................
(allekirjoitus)
............................................................
(virka-asema)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.