1391/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus ympäristölupamenettelyasetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä elokuuta 1992 annetun ympäristölupamenettelyasetuksen (772/92) 1 §:n otsikko ja 1 momentin 12, 15, 25 ja 26 kohta, 2 §:n 1 momentin 5 kohta sekä 4 ja 5 § sekä

lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 27 ja 28 kohta seuraavasti:

1 §
Lääninhallituksessa käsiteltävät lupa-asiat

Seuraavien ympäristölupamenettelylain (735/ 91) 3 §:ssä tarkoitettujen laitosten ympäristölupaa koskevat asiat ratkaistaan lääninhallituksessa:


12) laitos tai paikka, jossa hyödynnetään tai käsitellään muualla kuin siinä syntyneitä ongelmajätteitä;


15) kompostointilaitos tai muu jätteiden hyödyntämis- tai käsittelylaitos, jossa hyödynnetään tai käsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa;


25) kemikaalivarasto, jossa varastoidaan muita polttonesteitä kuin raskasta polttoöljyä tai muita haihtuvia orgaanisia kemikaaleja, jos varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä yli 10 000 m3 tai jos säiliöt sijaitsevat alueella, missä tällaisten säiliöiden tilavuus on yhteensä yli 50 000 m3;

26) sotilaskäyttöön tarkoitettu laitos;

27) ongelmajätteen keräämistoiminta; sekä

28) saastuneen alueen puhdistaminen.

2 §
Hakemuksen yleinen sisältö

Lupahakemuksen tulee sisältää:


5) tarpeelliset tiedot toiminnasta aiheutuvien päästöjen määrästä ja koostumuksesta sekä siitä syntyvien, hyödynnettävien tai käsiteltävien jätteiden lajista, laadusta ja määrästä sekä arvioiduista vaikutuksista;


4 §
Jätteitä koskevat lisätiedot

Jos laitosta koskevat jätelain (1072/93) säännökset ja jäteasetuksen (1390/93) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut säännökset velvollisuudesta hakea jätelupaa, hakemuksen tulee sisältää 2 §:ssä säädetyn lisäksi tiedot:

1) jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta;

2) jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä sekä siitä, mihin jäte aiotaan toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi; sekä

3) mahdollisista toimista toiminnassa syntyvän jätteen määrän ja sen vaarallisten tai haitallisten ominaisuuksien vähentämiseksi sekä jätteiden hyödyntämisen edistämiseksi samoin kuin selvitys toimien aiheuttamista kustannuksista.

5 §
Jätteen hyödyntämistä tai käsittelyä taikka ongelmajätteen keräämistoimintaa koskevat lisätiedot

Jos laitosta koskevat jätelain säännökset ja jäteasetuksen 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut säännökset velvollisuudesta hakea jätelupa jätteen hyödyntämiseen tai käsittelyyn taikka ongelmajätteen keräämistoimintaan, hakemuksen tulee sisältää 2 §:ssä säädetyn lisäksi selvitykset:

1) hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi aiotusta jätteestä taikka kerättäväksi ja kuljetettavaksi aiotusta ongelmajätteestä sekä sen määrästä samoin kuin alueesta, jolta jätettä aiotaan ottaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi taikka kerättäväksi ja kuljetettavaksi;

2) hakijan järjestämästä jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta tai ongelmajätteen keräämistoiminnasta;

3) jätteen hyödyntämisestä tai käsittelystä taikka ongelmajätteen keräämistoimintaan liittyvästä varastoinnista ja varastointipaikan sijainnista sekä kaaviopiirros hyödyntämisen tai käsittelyn kulusta taikka siitä, mihin jäte aiotaan toimittaa hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi;

4) hyödyntämisen tai käsittelyn tuottaman jätteen lajista, laadusta ja määrästä sekä hyödyntämisestä tai käsittelystä;

5) siitä, missä vaiheessa ongelmajätteen keräämistoimintaa varten tarvittavien liikenneluvan ja jätteen varastointia koskevien lupa-asioiden valmistelu tai käsittely on;

6) hakijan käytettävissä olevasta alan asiantuntemuksesta;

7) hakijan vakavaraisuudesta taikka ottamasta vastuuvakuutuksesta tai asettamasta muusta vakuudesta; sekä

8) muusta seikasta, josta määrätään jätelain 18 tai 26 §:n nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.