1371/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus ja soveltamisala

Tämän lain tarkoituksena on ajoneuvojen katsastustoiminnan avulla edistää liikenneturvallisuutta ja vähentää ajoneuvojen aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Tätä lakia sovelletaan niihin, jotka hakevat toimilupaa ja harjoittavat sen nojalla ajoneuvojen katsastustoimintaa.

Tämän lain 3-5, 10, 11, 13 ja 14 §:ää sovelletaan soveltuvin osin myös Autorekisterikeskukseen.

2 §
Toimiluvan alaiset tehtävät

Seuraaviin ajoneuvohallinnon valvonnassa tapahtuvien tehtävien harjoittamiseen tarvitaan toimilupa:

1) ajoneuvojen katsastukset ja niihin liittyvät tehtävät; sekä

2) edellä mainittuihin tehtäviin liittyvien tietojen syöttö ajoneuvorekisteriin.

Ajoneuvojen tyyppikatsastuksiin ja EY-tyyppihyväksymisiin ei voida myöntää toimilupaa.

Asetuksella voidaan säätää, että 1 momentin 1 kohdassa mainittujen tehtävien vähäisiä osia voi suorittaa myös muu kuin se, jolle toimilupa on myönnetty.

3 §
Toimiluvan myöntämisen yleiset edellytykset

Toimilupa tulee myöntää hakijalle, joka on luotettava, asiantunteva, vakavarainen ja riippumaton. Hakijan on kyettävä myös varmistamaan toiminnan riittävän korkea laatu ja asiakkaiden yhdenvertainen kohtelu sekä huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta.

Toimiluvan haltijan on toiminnassaan soveltuvin osin noudatettava kielilain (148/22) säännöksiä. Toimiluvan haltijan on muutoinkin huolehdittava siitä, että suomen- ja ruotsinkielisen väestön tarpeet otetaan toimiluvan haltijan toiminnassa huomioon samanlaisten perusteiden mukaan.

Toimilupaa ei myönnetä, jos hakemuksesta tai olosuhteista muuten käy ilmi, että hakemukseen liittyvät järjestelyt on tehty toimiluvan edellytyksistä annettujen säännösten kiertämiseksi.

4 §
Hakijan luotettavuuden arviointi

Toimiluvan hakijaa voidaan pitää luotettavana, jos toimiluvan hakijaa, toiminnasta vastaavaa henkilöä, katsastavaan henkilöstöön kuuluvaa tai yhtiömuodossa toimivan hakijan hallituksen tai hallintoneuvoston jäsentä tai varajäsentä, toimitusjohtajaa, vastuunalaista yhtiömiestä taikka muussa näihin rinnastettavassa asemassa olevaa ei ole tuomittu:

1) viiden edellisen vuoden aikana tieliikennelain 75 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta tai rikoksesta, josta on seurannut vankeusrangaistus; eikä

2) viimeisen vuoden aikana kolmesti tai useammin sellaisesta liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten ja määräysten rikkomisesta, josta on seurannut sakkorangaistus.

5 §
Hakijan riippumattomuuden arviointi

Toimiluvan hakijaa voidaan pitää riippumattomana, jos hakija tai hänen palveluksessaan oleva ei ole kaupallisesti, taloudellisesti tai muuten riippuvuussuhteessa siihen, joka harjoittaa:

1) ajoneuvojen tai niiden osien tai varusteiden valmistusta, maahantuontia, kauppaa, suunnittelua, markkinointia, korjausta tai huoltoa;

2) polttoainekauppaa;

3) liikenne- tai autovakuutustoimintaa;

4) luvanvaraista liikennettä; tai

5) muuta vastaavaa toimintaa.

Toimiluvan hakija ei saa myöskään olla riippuvuussuhteessa 1 momentissa tarkoitettua toimintaa harjoittavien muodostamaan järjestöön.

6 §
Toimiluvan laajuus

Toimilupa myönnetään hakemuksen perusteella ajoneuvojen lajin ja katsastuslajin mukaan seuraavasti rajoitettuna:

1) henkilö-, linja-, paketti- ja kuorma-autoja sekä niiden perävaunuja (M1-M3, N1-N3 ja O1-O4-luokan ajoneuvoja) koskevat vuosikatsastukset, pakokaasutarkastukset ja muut ajoneuvojen kuntoa koskevat tarkastukset; tai

2) kaikkia ajoneuvoja ja katsastuslajeja koskevat katsastukset tyyppikatsastusta ja EY-tyyppihyväksymistä lukuun ottamatta.

7 §
Toimiluvan hakeminen

Toimilupahakemukseen on liitettävä:

1) yhtiömuodossa toimivalta hakijalta kaupparekisteriote ja selvitys omistussuhteista;

2) selvitys siitä, missä toimintaa ryhdytään harjoittamaan;

3) selvitys siitä, miten hakija varmistaa toimintansa riittävän korkean laadun ja asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun;

4) selvitys siitä, miten hakijan on tarkoitus toteuttaa yhteydet tieliikenteen tietojärjestelmään ja miten se tulee huolehtimaan asianmukaisesta tietosuojasta;

5) selvitys siitä, miten toimitilat, laitteet sekä henkilöstö ja muut 4 §:ssä mainitut henkilöt täyttävät hakemuksen mukaisen toiminnan vaatimukset; sekä

6) liikenneministeriön mahdollisesti edellyttämä muu selvitys.

8 §
Toimiluvan myöntäminen

Liikenneministeriö myöntää toimiluvan hakijalle, joka täyttää 3-5 §:ssä mainitut edellytykset ja esittää 7 §:ssä mainitut selvitykset. Toimiluvan myöntämistä koskevassa päätöksessä voidaan asettaa ehtoja, joilla toimilupa myönnetään. Toimilupa myönnetään katsastustoimipaikkakohtaisesti.

9 §
Toiminnan aloittaminen

Toimiluvan mukainen katsastustoiminta voidaan aloittaa sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on:

1) todennut toimiluvan haltijan toimitilat pysyviksi ja toimintaan soveltuviksi sekä sellaisiksi, joissa katsastukset voidaan suorittaa asianmukaisesti säästä riippumatta;

2) hyväksynyt toimiluvan haltijan katsastuslaitteet hakemuksen mukaiseen toimintaan soveltuviksi;

3) todennut hakijalla olevan riittävän pysyvän henkilökunnan hakemuksen mukaisiin tehtäviin; sekä

4) todennut toimintaan liittyvien olosuhteiden muutenkin vastaavan vaatimuksia.

10 §
Katsastuspalvelujen tarjonta

Toimiluvan haltijan on suoritettava toimiluvassa tarkoitettujen ajoneuvojen katsastukset ajoneuvon merkistä, mallista, käyttöönottoajankohdasta ja muista vastaavista seikoista riippumatta.

Katsastuksista perittävät maksut eivät saa olla riippuvaisia 1 momentissa mainituista seikoista.

Toimiluvan haltijan on järjestettävä toimintansa siten, etteivät muut seikat kuin ajoneuvon kuntoon ja muuhun määräystenmukaisuuteen liittyvä arviointi voi vaikuttaa katsastuksen tai tarkastuksen lopputulokseen.

11 §
Esteellisyys

Katsastuksia suorittavaan henkilöstöön sovelletaan toimiluvan alaisissa tehtävissä, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 ja 11 §:ssä säädetään virkamiehen esteellisyydestä.

12 §
Oikaisun hakeminen

Toimiluvan haltijan katsastusasiassa tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua ajoneuvohallinnolta, jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.

13 §
Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvoo ajoneuvohallinto.

Valvontaviranomaisella ja liikenneministeriöllä on oikeus saada tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot luvan haltijalta. Toimiluvan haltijan on ilmoitettava omistussuhteissaan tapahtuneista muutoksista ja toiminnasta vastaavien henkilöiden vaihdoksista valvontaviranomaiselle.

Valvontaviranomaisella on oikeus tehdä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi tarvittavia tarkastuksia paikoissa, joissa harjoitetaan toimiluvan alaista toimintaa. Luvan haltija on velvollinen järjestämään olosuhteet sellaisiksi, että tarkastus voidaan tehdä.

Poliisi on velvollinen antamaan virka-apua tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvomiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

14 §
Pakkokeinot

Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan, että katsastustoiminnassa käytettävä kone tai laite ei täytä tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä asetettuja oleellisia vaatimuksia, voi valvontaviranomainen joko kieltää koneen tai laitteen käytön tai rajoittaa sen käyttöä.

Valvontaviranomainen voi asettaa 13 §:n 2 momentissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden sekä tämän pykälän 1 momentissa säädettyjen kieltojen ja rajoitusten tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakosta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/90) säädetään. Sitä, joka rikkoo tämän lain nojalla määrättyä, uhkasakolla tehostettua kieltoa tai velvoitetta, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

15 §
Toimiluvan peruuttaminen

Toimiluvan myöntäjän on peruutettava toimilupa määräajaksi tai kokonaan, jos:

1) toimiluvan haltija ei enää täytä toimiluvan saannin yleisiä edellytyksiä eikä ole asetetussa määräajassa korjannut niissä olevaa puutetta;

2) toimiluvan haltija on asetettu konkurssiin; tai

3) toimiluvan haltija tai määräävässä asemassa oleva luvan haltijan edustaja on asetettu liiketoimintakieltoon.

Toimilupa voidaan peruuttaa tai luvan haltijalle voidaan antaa huomautus tai kirjallinen varoitus, jos:

1) katsastuksessa tai tarkastuksessa on hyväksytty liikenteessä käytettäväksi ajoneuvo, joka ei ilmeisen selvästi ole ollut määräysten mukaisessa kunnossa;

2) katsastuksessa tai tarkastuksessa ensimmäisellä kerralla hyväksyttyjen ajoneuvojen suhteellinen osuus poikkeaa merkittävästi yleisestä valtakunnallisesta tasosta;

3) toiminnassa on rikottu 10 §:ssä säädettyä puolueettomuus- tai muuta tässä laissa asetettua vaatimusta; tai

4) luvan haltija rikkoo toimiluvalle liikenneministeriön päätöksessä määrättyjä tai lupaan liitetyissä ehdoissa asetettuja vaatimuksia.

Varoituksen tai huomautuksen voi antaa myös ajoneuvohallinto.

Toimiluvan peruuttamista koskevaa päätöstä on noudatettava päätöksestä tehdystä valituksesta huolimatta.

16 §
Henkilörekisteritiedot

Liikenneministeriöllä ja ajoneuvohallinnolla on oikeus saada tarpeellisia tietoja rikosrekisteristä ja ajokorttirekisteristä toimiluvan myöntämistä ja peruuttamista koskevien asioiden käsittelyä varten.

17 §
Salassapitovelvollisuus

Toimiluvan haltija tai hänen työntekijänsä ei saa ilmaista sivulliselle tietoonsa tullutta 4 §:ssä mainitun henkilön sanotussa pykälässä tarkoitettua rikosta koskevaa tietoa.

18 §
Rangaistussäännökset

Joka harjoittaa ajoneuvojen katsastustehtäviä ilman asianmukaista toimilupaa, on tuomittava luvattomasta ajoneuvojen katsastustehtävien harjoittamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Joka laiminlyö tässä laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä säädetyn ilmoituksen tekemisen tai tietojenantovelvollisuuden taikka estää tai haittaa 13 §:n 3 momentissa sanotun tarkastuksen tekemistä, on tuomittava ajoneuvon katsastustehtävien toimiluvista annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon.

Toimiluvan haltija tai hänen työntekijänsä, joka rikkoo 17 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden, on tuomittava, jollei rikkomuksesta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, ajoneuvojen katsastustehtävien toimiluvista annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi. Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomisesta säädetään rikoslain 40 luvun 5 §:ssä.

19 §
Tarkemmat määräykset

Liikenneministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä toimiluvan myöntämisen yleisistä edellytyksistä, henkilökunnan pätevyysvaatimuksista, katsastuksessa käytettävistä toimitiloista ja tarkastuslaitteista, katsastustoiminnan laatuvaatimuksista ja laadunvarmistuksesta, katsastustietojen toimittamisesta ajoneuvorekisteriin sekä yhteistyöstä viranomaisten kanssa.

20 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tässä laissa tarkoitettuja toimilupia myönnetään vuonna 1994 toimipaikkojen perustamiseen vain sellaisiin kuntiin, joiden etäisyys lähimmästä Autorekisterikeskuksen vakinaisesta katsastustoimipaikasta on vähintään 30 kilometriä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 180/93
LiVM 13/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.