1369/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Oikeusministeriön päätös oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten suoritteista perittävistä maksuista

Oikeusministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään oikeusministeriön, tietosuojalautakunnan, tietosuojavaltuutetun toimiston, turvapaikkalautakunnan, oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, YK:n yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin sekä valtion vaaliviranomaisten suoritteiden maksuista ja maksuperusteista.

Tämä päätös koskee myös vankeinhoitolaitoksen suoritteita, jollei niistä erikseen muuta säädetä tai määrätä.

Julkisen kaupanvahvistajan suoritteista perittävistä maksuista määrätään erikseen.

2 §
Maksulliset suoritteet

Suoritteista peritään valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja omakustannusarvoa vastaavia maksuja, kiinteitä maksuja sekä maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja liiketaloudellisin perustein määräytyviä maksuja.

3 §
Maksuttomat suoritteet

Maksua ei peritä:

1) tiedosta, ilmoituksesta, asiakirjasta tai muusta suoritteesta, joka annetaan oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle, tuomioistuimelle, syyttäjälle, ulosottoviranomaiselle tai esitutkintaviranomaiselle näiden viranomaisten käsiteltävänä olevaa asiaa varten;

2) viranomaisen tehtäviin kuuluvasta lausunnosta, ohjeesta, ohjauksesta, neuvosta tai tiedotusmateriaalista eikä sellaisesta muusta suoritteesta, joka ei kohdistu yksittäiseen henkilöön tai tarkoin rajattuun ryhmään;

3) valtiollisten vaalien ja neuvoa-antavien kansanäänestysten sekä kunnallisvaalien toimeenpanoon liittyvistä asiakirjoista;

4) turvapaikkalautakunnan päätöksestä;

5) henkilöstökoulutuksesta eikä muusta 1 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten toimialaan kuuluvasta koulutuksesta;

6) suoritteesta, jonka maksutta luovuttaminen perustuu kansainvälisessä sopimuksessa asetettuun velvoitukseen taikka kansainvälisessä tai tieteellisessä yhteistyössä vakiintuneeseen käytäntöön;

7) päätöksestä tai asiakirjasta, joka koskee armahdusta, valtion vahingonkorvausvelvollisuutta, valtionavustuksen myöntämistä tai puolueen sääntöihin tehdyn muutoksen merkitsemistä puoluerekisteriin taikka puolueen poistamista puoluerekisteristä;

8) henkilörekisterilain (471/87) 35 §:ssä tarkoitetusta määräyksestä tai 36 §:ssä tarkoitetusta uhkasakon asettamisesta; eikä

9) asiakirjasta, joka koskee rangaistuksen täytäntöönpanoa, tutkintavankeuden täytäntöönpanoa, valtiolle tuomitun korvauksen perintää, valtion takautumisoikeuteen perustuvan saamisen täytäntöönpanoa tai ylikuormamaksun perintää.

Maksua ei myöskään peritä palvelussuhteeseen liittyvästä toimituskirjasta, otteesta, jäljennöksestä, todistuksesta eikä muusta näihin rinnastettavasta suoritteesta.

4 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista 1 §:ssä mainitut viranomaiset perivät tähän päätökseen liitetyn maksutaulukon mukaiset maksut, ovat:

1) todistus avioliittoasiassa;

2) muu pyynnöstä annettava todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös;

3) pyynnöstä tai hakemuksesta annettava päätös, lupa, poikkeuslupa, vahvistaminen tai suostumus;

4) luettelo lainhuuto-, kiinnitys- tai saantorekisteristä; sekä

5) ilmoitus liikennerikoksesta.

5 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka tämän päätöksen 1 §:ssä tarkoitetut viranomaiset hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutus-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, julkaisut, lomakkeet, tilaukseen tai pyyntöön perustuvat tutkimukset, ilmoitukset ja selvitykset sekä tuotettujen menetelmien, välineiden, tietojärjestelmien ja tietokantojen myynti tai käyttöoikeuden luovuttaminen;

2) oikeaksi todistamattomat jäljennökset asiakirjoista;

3) henkilörekisterilain 11 §:ssä tarkoitetut ilmoitukset ja rikosrekisterilain (770/93) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut tiedot;

4) vaalitietojärjestelmästä muuhun tarkoitukseen kuin vaalien toimeenpanoon annettavat tiedot;

5) säätiöihin, yhdistyksiin tai palvelussuhteeseen liittyvät luettelot, mikäli 3 tai 4 §:stä ei muuta johdu;

6) puhelinneuvontaa varten perustettu neuvontapalvelu; sekä

7) oikeushallinnon tietojärjestelmien konekielisistä rekistereistä luovutettavat tiedot.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Vanhempi hallitussihteeri
Markku Kuusela

Liite

MAKSUTAULUKKO
oikeusministeriön ja eräiden hallinnonalalla toimivien viranomaisten julkisoikeudellisista suoritteista
Suorite     					 				Maksu
 1) todistus avioliittoasiassa 		 					125 mk
 2) rikosrekisteriasetuksen (772/93) 12 ja 13 §:ssä säädettyyn tarkoitukseen
  annettavat tiedot rikosrekisteristä, kun tiedot annetaan
  * otteella 		 						 	 50 mk/ote
  * listamuodossa 		 						 3 mk/henkilö
 3) ote yhdistysrekisteristä ja oikeaksi todistettu jäljennös siihen liittyvästä 
  asiakirjasta 		 							100 mk
 4) muu todistus, ote tai oikeaksi todistettu jäljennös 		 		 50 mk
 5) päätös poikkeusluvan myöntämisestä avioliiton solmimiseksi 		 	250 mk
 6) tietosuojalautakunnan päätös, jolla asia on
  * hylätty tai jätetty tutkimatta	 					300 mk
  * hyväksytty 		 							700 mk
 7) muu päätös 		 							 50 mk
 8) lupa tai suostumus
  * säätiön perustamiseen 						   1 000 mk
  * säätiön lakkauttamiseen 		 			 		500 mk
  * säätiön sulautumiseen 		 					900 mk
 9) säätiön sääntömuutoksen vahvistaminen 		 				500 mk
10) lupa poiketa säätiölain (109/30) 9 §:n 2 momentin ja 12 §:n 2 momentin 
  säännöksistä 		 							300 mk
11) lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä saantorekisteristä verotusta tai 
  väestökirjanpitoa varten toimitettava luettelo 		 	    1,70 mk/kiinteistö
12) ilmoitus liikennerikosta koskevasta päätöksestä ajokorttirekisteriä 
  pitävälle viranomaiselle,
  * asiakirjan jäljennöksenä 		 					 5 mk
  * tietoliikennepalveluna 		 				    0,10 mk/päätös

Oikeusministeriön päätös 22.12.1993 (1369/93)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.