1366/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus puolustusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

kumotaan puolustusministeriöstä 26 päivänä maaliskuuta 1982 annetun asetuksen (223/82) 3 §:n 3 momentti, 4 §:n 2 momentti, 5 §:n 2 momentti, 6 §, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti, 10 §:n 2 momentin 8, 20 ja 22 kohta, 23 §:n 5 kohta sekä 26 §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 §:n 3 momentti, 5 §:n 2 momentti ja 10 §:n 2 momentin 8 kohta 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa asetuksessa (635/91), 4 §:n 2 momentti 24 päivänä helmikuuta 1984 annetussa asetuksessa (199/84), 7 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1449/91), 10 §:n 2 momentin 20 kohta 12 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (417/89), 10 §:n 2 momentin 22 kohta 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1051/87) ja 23 §:n 5 kohta osittain muutettuna 4 päivänä maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella (209/88), sekä

muutetaan 1 §, 3 §:n 1 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 2 momentin 5 ja 9 kohta ja 23 §:n 1 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osittain muutettuna mainitulla 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla asetuksella, 9 §:n 1 momentti viimeksi mainitussa asetuksessa, 3 §:n 1 momentti ja 23 §:n 1 kohta osittain muutettuina viimeksi mainitulla asetuksella ja mainitulla 12 päivänä toukokuuta 1989 annetulla asetuksella sekä 10 §:n 2 momentin 5 ja 9 kohta mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §

Puolustusministeriössä on:

1) keskusosasto;

2) sotilasasiainosasto;

3) järjestelyosasto;

4) rakennusosasto; sekä

5) kiinteistöosasto.

Lisäksi ministeriössä on erillinen tiedotusyksikkö.

Osastojen jakamisesta vastuualueisiin tai muihin pysyviin toimintayksiköihin määrätään työjärjestyksessä.

3 §

Keskusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) lainsäädäntöä sekä oikeudellisia ja hallinnollisia asioita, jollei asia kuulu muun osaston käsiteltäviin tai jos se koskee useamman kuin yhden osaston toimialaa;

2) sotilasoikeudenhoitoa sekä ministeriön edustamista tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa sekä laitoksissa ja yhteisöissä, jollei asia kuulu ministeriön muun osaston käsiteltäviin;

3) hankintoja ja muita kaupallisia asioita sekä sotataloudellisia asioita ja puolustustarvikkeiden maastavientiä;

4) ministeriön valvontaan kuuluvien valtionenemmistöisten osakeyhtiöiden ja Valtion pukutehtaan hallintoa;

5) talousarvioesityksen valmistelua ja talousarvion toimeenpanoa sekä niihin liittyvää taloudellista ohjausta, suunnittelua ja seurantaa;

6) puolustusministeriölle tilivirastona kuuluvia tehtäviä; sekä

7) hallinnonalan sisäistä talousvalvontaa ja sen ohjausta.


9 §

Ministeriössä on:

kansliapäällikkö,

hallitusneuvoksia, joista yksi toimii keskusosaston ja yksi kiinteistöosaston osastopäällikkönä,

sotilasasiainosaston osastopäällikkö,

järjestelyosaston osastopäällikkö, jolla on puolustusasiainneuvoksen arvonimi,

rakennusosaston osastopäällikkönä toimiva rakennusneuvos,

hallitusneuvoksia, toimistopäälliköinä,

toimistopäälliköitä,

vanhempia ja nuorempia hallitussihteereitä,

vanhempia ja nuorempia toimistoesiupseereita,

arkkitehti, maanmittausinsinööri ja insinöörejä,

metsänhoitaja, aluemetsänhoitajia ja metsätalousinsinööri,

neuvottelevia virkamiehiä, pääsihteeri ja yleissihteeri,

koulutuspäällikkö ja tiedotuspäällikkö,

ylitarkastajia ja taloustarkastajia,

erikoistutkija ja esittelijöitä,

kamreeri,

suunnittelusihteeri, henkilöstösihteeri, laskentasihteereitä ja osastosihteereitä,

maanmittausteknikko ja agrologi,

ministerin sihteeri, hankintasihteeri ja sihteereitä,

notaari ja kirjaajia,

arkistonhoitaja, pääkirjanpitäjä, kartoittaja, tekstinkäsittelijöitä, piirtäjiä, toimistosihteereitä ja toimistovirkailija, sekä

ylivirastomestari ja virastomestari.


10 §

Lisäksi vaaditaan erityisenä kelpoisuusvaatimuksena:


5) järjestelyosaston osastopäälliköltä virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys puolustushallintoon;


9) vanhemmalta toimistoesiupseerilta viran laadun mukaan kelpoisuus puolustusvoimien everstin tai kommodorin taikka everstiluutnantin tai komentajan virkaan ja nuoremmalta toimistoesiupseerilta kelpoisuus puolustusvoimien majurin tai komentajakapteenin virkaan;


23 §

Muista kuin 22 §:ssä tarkoitetuista ministeriössä päätettävistä asioista ratkaisee:

1) keskusosaston päällikkönä toimiva hallitusneuvos asiat, jotka koskevat:

a) talousarvion toimeenpanoa;

b) hankintaennakoiden vakuuksien hyväksymistä sekä kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden hylkäämistä ja poistamista sekä tileistä poistoja;

c) varainhoitovuotta aikaisempaan vuoteen kohdistuvan menon maksamista kulumassa olevan varainhoitovuoden vastaavaan tarkoitukseen käytettävissä olevasta määrärahasta sekä myöhästyneinä esitettyjen matkalaskujen maksamista;

d) rintamasotilastunnuksesta annetussa asetuksessa (772/69), rintamapalvelustunnuksesta annetussa asetuksessa (554/78) ja rintamatunnuksesta annetussa asetuksessa (256/88) tarkoitettuja valituksia; sekä

e) vahingonkorvauksia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.