1361/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki tallettajien saamisten turvaamisesta säästökassatoimintaa harjoittavassa osuuskunnassa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Soveltamisala
1 §

Jos säästökassatoimintaa harjoittava osuuskunta on maksukyvytön, tilinomistajan tilille osuuskunnan säästökassaan tehtyyn talletukseen perustuva saaminen turvataan siten kuin tässä laissa säädetään.

Osuuskunta on tässä laissa tarkoitetulla tavalla maksukyvytön, jos se on asetettu konkurssiin tai osuuskunnassa on alkanut yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/93) tarkoitettu saneerausmenettely (maksukyvytön osuuskunta).

Tilinomistajan talletuksen turvaaminen
2 §

Tämän lain perusteella turvataan saaminen, joka luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä (tilinomistaja) on maksukyvyttömältä osuuskunnalta sen säästökassaan ennen osuuskunnan maksukyvyttömyyden alkamista tehdyn rahamääräisen talletuksen perusteella (tilinomistajan talletus).

Tilinomistajan talletuksen pääoma lunastetaan tilinomistajan tai 3 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa talletuspankin tai muun velkojan vaatimuksesta valtiolle valtioneuvoston tarkemmin määräämin ehdoin.

Talletus lunastetaan valtiolle tilinomistajalta. Talletus lunastetaan valtiolle myös talletuspankilta tai muulta velkojalta siltä osin kuin tämä on todisteellisesti

1) myöntänyt luottoa tilinomistajalle vakuudeksi luovutettua säästökirjaa tai muuta talletuksesta annettua todistusta vastaan, tai

2) antanut maksukyvyttömän osuuskunnan tehtäväksi lunastaa tilinomistajan talletus tai osa siitä talletuspankin tai muun velkojan lukuun.

Talletuksen lunastamisesta päättää valtiovarainministeriö.

Jos talletut varat on hankittu rikoksella tai ne ovat tulleet rikoksella hankitun omaisuuden tilalle taikka on aihetta epäillä talletetuilla varoilla olevan tällainen alkuperä, valtiovarainministeriö voi päättää kokonaan tai osaksi olla lunastamatta talletusta taikka lykätä lunastetun talletuksen lunastushinnan suorittamista.

Julkinen kuulutus
3 §

Valtiovarainministeriön on julkisella kuulutuksella kehotettava tilinomistajia valtiovarainministeriölle osoitetulla hakemuksella vaatimaan talletuksensa lunastamista. Kuulutus on maksukyvyttömän osuuskunnan kustannuksella julkaistava Virallisessa lehdessä. Kuulutus on pidettävä saatavilla osuuskunnan kaikissa toimipisteissä, joissa säästökassatoimintaa on harjoitettu.

Valtiovarainministeriöllä on oikeus määrätä, että kuulutus on yhden tai useamman kerran julkaistava maksukyvyttömän osuuskunnan kustannuksella myös yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa tai alueellisessa sanomalehdessä.

Maksukyvyttömän osuuskunnan on välittömästi ilmoitettava kuulutuksesta ja tilinomistajan tämän lain mukaisista oikeuksista tilinomistajille tiedossaan olevilla osoitteilla.

Talletuksen lunastamisen vaatiminen
4 §

Talletuksen lunastamista on vaadittava kirjallisesti valtiovarainministeriölle osoitettavalla hakemuksella. Hakemus jätetään todisteellisesti osuuskunnan säästökassan toimipisteeseen tai erityisestä syystä muuhun valtiovarainministeriön määräämään paikkaan. Hakemukseen liitetään tilinomistajan säästökirja tai muu talletuksesta annettu todistus tai, jos sellainen on annettu, todistus 2 §:n 3 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta lunastuksesta.

Jollei lunastettavaa talletusta makseta suoraan säästökassasta, hakemuksessa on ilmoitettava talletuspankissa tai toisen osuuskunnan säästökassassa oleva tili tai postisiirtotili, jonne talletuksen lunastamiseen perustuva suoritus maksetaan.

Tilinomistajan vaatimuksesta kaikki talletukset tilimuodosta riippumatta katsotaan erääntyneiksi viimeistään tämän lain voimaan tullessa. Jollei tilinomistaja kuuden kuukauden kuluessa 3 §:ssä säädetyn kuulutuksen julkaisemisesta jätä 1 momentissa tarkoitettua hakemusta, tilinomistaja menettää oikeutensa vaatia valtiolta talletuksensa lunastamista.

Osuuskunnan säästökassan on valtiokonttorin määräämällä luotettavalla tavalla toimitettava tilinomistajien vaatimukset liitteineen valtiokonttorin kirjattavaksi ja merkinnällä varustettavaksi.

Tilinomistajan oikeuksien siirtyminen tilinomistajalta valtiolle
5 §

Valtiovarainministeriö käyttää tilinomistajan oikeuksia maksukyvyttömässä osuuskunnassa sen tilinomistajan puolesta, jonka talletus on 1 §:n 1 momentin mukaisesti päätetty lunastaa, viimeistään lunastuspäätöksen tekemisestä lukien. Näiden oikeuksien käyttäminen ei edellytä lunastetun talletuksen lunastushinnan maksamista tilinomistajalle.

Oikeus vaatia lunastuspäivään kertynyttä talletukseen perustuvaa maksamatonta korkosaatavaa säilyy sillä, jonka talletus on tullut lunastetuksi, jollei hän luovu vaatimuksestaan osuuskunnan tai valtion hyväksi. Talletukseen perustuvat valtion lunastamaan talletukseen kohdistuvat oikeudet siirtyvät lunastuspäivän jälkeen valtiolle.

Tilinomistajan, jonka talletuksen valtiovarainministeriö on 2 §:n 5 momentin mukaisesti päättänyt kokonaan tai osaksi olla lunastamatta, oikeudet siirtyvät valtiolta takaisin tilinomistajalle päätöksen tekemisestä lukien.

Lunastetun talletuksen maksaminen
6 §

Lunastetun talletuksen lunastushinta maksetaan siitä osuuskunnan säästökassan toimipisteestä, johon 4 §:ssä tarkoitettu hakemus on jätetty, taikka erityisistä syistä valtiovarainministeriön määräämällä tavalla.

Lunastushinta maksetaan yhdessä tai useammassa erässä. Tilinomistajalle, jolla on talletus vaadittaessa maksettavalla käyttelytilillä, lunastushinta suoritetaan kuitenkin yhdessä erässä. Erityisestä syystä valtiovarainministeriö voi päättää lykätä lunastetun talletuksen lunastushinnan suorittamista.

Velvollisuus maksaa lunastettavalle talletukselle tiliehtojen mukaisesti kertynyt maksamaton korko säilyy maksukyvyttömällä osuuskunnalla.

Talletuspankilta 2 §:n 3 momentin mukaisesti lunastetulle talletukselle voidaan kuitenkin, sen estämättä mitä 2 §:n 2 momentissa on säädetty, suorittaa neljän prosentin vuotuinen korko siitä päivästä lukien, jona talletus on tilinomistajalta lunastettu.

Valtiolla on lunastetun talletuksen lunastushintaa suorittaessaan oikeus kuitata tilinomistajalta oleva erääntynyt saaminen siihen määrään asti kuin valtiovarainministeriö on päättänyt lunastaa tilinomistajan talletuksen.

Rahoitus
7 §

Talletusten lunastamiseen tarvittavat varat maksetaan valtion varoista.

Osuuskuntalain mukaisesti asetetut vakuudet
8 §

Osuuskuntalain 17 c §:ssä (861/80) tarkoitettu takaus tai muu vakuus on voimassa

1) valtion hyväksi siihen määrään asti kuin valtio on päättänyt lunastaa tilinomistajien talletuksia,

2) sen tilinomistajan hyväksi, jonka talletus on 1 §:n 1 momentin mukaisesti päätetty turvata, siihen määrään asti kuin hänellä on maksukyvyttömältä osuuskunnalta korkosaatavaa,

3) sen tilinomistajan hyväksi, joka ei ole esittänyt määräajassa 4 §:n mukaista vaatimusta talletuksensa lunastamisesta ja joka on samassa määräajassa vaatinut, että vakuus on tästä huolimatta voimassa hänen hyväkseen, ja

4) sen tilinomistajan hyväksi, jonka talletuksen valtiovarainministeriö on 2 §:n 5 momentin mukaisesti päättänyt kokonaan tai osaksi olla lunastamatta.

Tiedoksiannot saneerausmenettelyssä
9 §

Sille, joka on säästökassatalletukseen perustuvan lunastamatta jäävän talletuksen taikka korkosaatavan perusteella velkoja osuuskunnan saneerausmenettelyssä, voidaan sen estämättä, mitä yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (47/93) säädetään, toimittaa menettelyyn liittyvät tiedoksiannot julkaisemalla kuulutus, josta ilmenee, missä tiedoksi annettavat asiakirjat ovat nähtävissä sekä määräpäivä ja muut tarpeelliset tiedot ja ohjeet lausuman tai äänestyslausuman antamista varten. Selvittäjän on julkaistava kuulutus ja tehtävä siitä ilmoitus noudattaen vastaavasti, mitä 3 §:ssä säädetään. Kuulutuksen julkaisemisesta sanomalehdissä määrää saneerausasiaa käsittelevä tuomioistuin.

Asiamiehen asettaminen
10 §

Valtiovarainministeriöllä on oikeus asettaa maksukyvyttömään osuuskuntaan erityinen asiamies valvomaan valtion etua.

Valtiovarainministeriö voi asettaa asiamiehen valvomaan myös 9 §:ssä tarkoitetun velkojan oikeuksia ja etuja, vastaanottamaan tiedoksiantoja ja käyttämään puhevaltaa hänen puolestaan saneerausmenettelyssä sekä säästökassatoimintaa harjoittaneen osuuskunnan konkurssissa.

Valtiovarainministeriö määrää asiamiehelle maksukyvyttömän osuuskunnan varoista maksettavan palkkion. Valtiovarainministeriön on maksettava palkkio, jota ei saada perityksi maksukyvyttömältä osuuskunnalta.

Maksukyvyttömän osuuskunnan oikeus harjoittaa säästökassatoimintaa
11 §

Osuuskunta ei saa vastaanottaa säästökassaan talletuksia maksukyvyttömyyden aikana.

Tarkemmat määräykset
12 §

Valtiovarainministeriö antaa tarkempia määräyksiä tämän lain täytäntöönpanosta.

Voimaantulo
13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: 22 päivänä joulukuuta 1993. ] Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanoa valmisteleviin toimiin.

Tämän lain perusteella ei voida turvata talletusta, joka tehdään säästökassatoimintaa harjoittavan osuuskunnan säästökassaan tämän lain voimaantulon jälkeen.

HE 267/93
TaVM 49/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.