1353/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden turvallisuudesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 6 ja 39 §:n, sellaisina kuin ne ovat 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), nojalla päättänyt:

Soveltamisala
1 §

Tätä päätöstä sovelletaan vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50 - 1000 V ja tasavirralla nimellisjännitealueella 75 - 1500 V toimiviin sähkölaitteisiin.

Tätä päätöstä ei kuitenkaan sovelleta:

1) radiologisiin, lääketieteellisiin ja eläinlääketieteellisiin tarkoituksiin tarkoitettuihin sähkölaitteisiin;

2) tavara- ja henkilöhisseihin tarkoitettuihin sähkölaitteisiin;

3) sähköenergiamittareihin;

4) kotitalouskäyttöön tarkoitettuihin pistokytkimiin (pistotulppiin ja -rasioihin, jatkopistorasioihin, siirtymispistokytkimiin, jatkojohtoihin, kojeliitosjohtoihin, jakelu- ja kosketinkiskojärjestelmiin ja vastaaviin);

5) laivoihin, lentokoneisiin ja rautateille tarkoitettuihin erikoissähkölaitteisiin, jotka täyttävät sellaisen kansainvälisen järjestön valmistelevat turvallisuusvaatimukset, jonka työskentelyyn Suomi osallistuu;

6) sähkölaitteisiin, jotka on tarkoitettu vietäväksi ulkomaille;

7) sähkölaitteisiin, jotka on valmistettu muualla kuin teknisiä kaupan esteitä koskevan sopimuksen (SopS 16-17/80) sopimuspuolena olevassa valtiossa.

Muut päätökset
2 §

Sähkölaitteelta, joka kuuluu tämän päätöksen soveltamisalaan, ei edellytetä kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteiden ennakkotarkastuksesta ja valvonnasta antaman päätöksen (234/84) mukaista tarkastusta ja hyväksymistä.

Sähkölaiteen on täytettävä, mitä sähkölaitteiden sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta on sähkölain tai muun lain nojalla säädetty ja määrätty.

Turvallisuusvaatimukset
3 §

Sähkölaite on suunniteltava ja valmistettava Euroopassa voimassa olevan hyvän turvallisuusteknisen käytännön mukaisesti siten, että se täyttää jäljempänä 4-7 §:ssä asetetut keskeiset turvallisuusvaatimukset niin, ettei se oikein asennettuna, huollettuna ja käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettynä aiheuta vaaraa ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle.

4 §

Olennaiset seikat, joiden tunteminen ja nou- dattaminen varmistavat sähkölaitteen turvallisen käytön niissä käyttötarkoituksissa, joita varten se on tehty, on merkittävä sähkölaitteeseen tai, jos tämä ei ole mahdollista, mukana seuraavaan käyttöohjeeseen.

Valmistajan nimen tai tavaramerkin on oltava selvästi merkittynä sähkölaitteeseen tai, jos tämä ei ole mahdollista, sen pakkaukseen.

5 §

Sähkölaite siihen kuuluvine osineen on valmistettava siten, että se voidaan turvallisesti ja oikein koota ja liittää sähköverkkoon.

Sähkölaite on siten suunniteltava ja valmistettava, että suojaus 6 ja 7 §:ssä lueteltuja vaaroja vastaan on varmistettu, kun sähkölaitetta käytetään käyttötarkoituksensa mukaisesti ja huolletaan asianmukaisella tavalla.

6 §

Teknisillä toimenpiteillä on varmistettava sähkölaitteen aiheuttamien vaarojen varalta,

1) että ihmiset ja kotieläimet ovat riittävästi suojattuja ruumiinvammalta tai muulta vahingolta, jonka voisi aiheuttaa suora tai välillinen sähköinen kosketus;

2) että vaaraa aiheuttavia lämpötiloja, valokaaria tai säteilyä ei synny;

3) että ihmiset, kotieläimet ja omaisuus ovat riittävästi suojattuja sähkölaitteiden aiheuttamilta kokemusperäisesti havaituilta muilta kuin sähköisiltä vaaroilta;

4) että eristys on sopiva ennalta arvioitavissa olosuhteissa.

7 §

Teknisillä toimenpiteillä on lisäksi varmistettava sellaisten vaarojen varalta, jotka voivat aiheutua ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta sähkölaitteeseen,

1) että sähkölaite kestää ennakoitavissa olevat mekaaniset rasitukset siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa;

2) että sähkölaite kestää ennakoitavissa olevissa ympäristöolosuhteissa syntyvät muut kuin mekaaniset rasitukset siten, ettei ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle aiheudu vaaraa;

3) että sähkölaitteen ennalta arvioitavissa oleva ylikuormittuminen ei aiheuta ihmisille, kotieläimille tai omaisuudelle vaaraa.

Turvallisuusvaatimusten täyttäminen
8 §

Sähkölaitteen, joka on Euroopassa yhdenmukaistettujen standardien turvallisuusvaatimusten mukainen, katsotaan täyttävän tämän päätöksen 3-7 §:ien turvallisuusvaatimukset.

9 §

Silloin, kun 8 §:ssä tarkoitettuja yhdenmukaistettuja standardeja ei ole vielä laadittu ja julkaistu, katsotaan sähkölaitteen täyttävän 3-7 §:ien turvallisuusvaatimukset, mikäli laite on Kansainvälisen sähkölaitteiden koestusmääräyksiä valmistelevan komission (International Comission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment, CEE) tai Kansainvälisen sähköteknisen komission (International Electrtecnhnical Comission, IEC) nimisten järjestöjen standardien mukainen.

10 §

Milloin 8 tai 9 §:ssä mainittuja standardeja ei vielä ole laadittu ja julkaistu, sähkölaitteen katsotaan täyttävän tämän päätöksen 3-7 §:ien turvallisuusvaatimukset, jos se on valmistettu Suomessa voimassa olevien standardien turvallisuusvaatimusten mukaisesti.

11 §

Sähkötarkastuskeskus antaa tarkemmat määräykset siitä, mitä ovat 8-10 §:ssä tarkoitetut standardit ja miten niitä sovelletaan.

Markkinoille saattamista varten vaadittu osoitus
12 §

Sen, joka pitää Suomessa kaupan tai luovuttaa toiselle tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvia sähkölaitteita, on voitava pyydettäessä esittää, siten kuin jäljempänä määrätään, markkinoille saattamiseta varten vaadittu osoitus siitä, että laitteet on suunniteltu ja valmistettu siten, että ne täyttävät tämän päätöksen 3-7 §:n turvallisuusvaatimukset.

13 §

Sähkölaitteessa, joka on edellä 8, 9 tai 10 §:ssä mainittujen standardien turvallisuusvaatimusten mukainen, käytetään markkinoille saattamista varten vaadittuna osoituksena laitteeseen kiinnitettyä, koti- tai ulkomaisen valvotun tarkastuslaitoksen suorittamaan tarkastukseen perustuvaa standardinmukaisuusmerkkiä.

Standardinmukaisuusmerkin sijasta voidaan osoituksena käyttää koti- tai ulkomaisen valvotun tarkastuslaitoksen antamaa standardin-mukaisuustodistusta tai valmistajan antamaa vakuutusta siitä, että laite täyttää kysymykseen tulevien standardien vaatimukset.

14 §

Markkinoille saattamista varten vaadittuna osoituksena hyväksytään myös koti- tai ulkomaisen valvotun tarkastuslaitoksen varmentama tutkimuspöytäkirja tai muu asiakirja, joka osoittaa, että sähkölaite täyttää 3-7 §:n turvallisuusvaatimukset.

15 §

Valvotulla tarkastuslaitoksella tarkoitetaan tässä päätöksessä Sähkötarkastuskeskuksen lisäksi mitä tahansa Euroopan unioniin kuuluvan valtion, Islannin, Itävallan, Lichtensteinin, Norjan tai Ruotsin alueella toimivaa tarkastuslaitosta, jonka kyseisen valtion viranomainen on tunnustanut päteväksi toteamaan tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien laitteiden vaatimustenmukaisuutta.

Sähkötarkastuskeskus pitää luetteloa 1 momentissa tarkoitetuista valvotuista tarkastuslaitoksista ja niiden standardinmukaisuusmerkeistä.

16 §

Markkinoille saattamista varten vaadittuna osoituksena hyväksytään myös kauppa- ja teollisuusministeriön sähkölaitteiden ennakkotarkastuksesta ja valvonnasta antamassa päätöksessä (234/84) tarkoitettu merkki tai hyväksymistodistus.

Erinäisiä määräyksiä
17 §

Tämän päätöksen määräyksiä sovelletaan myös sähkölaitteisiin verrattaviin sähkölaitteistoihin.

Valvonta
18 §

Tämän päätöksen noudattamista valvoo Sähkötarkastuskeskus.

Voimaantulo
19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Vt. ylitarkastaja
Pentti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.