1339/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus sähköasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 14 päivänä joulukuuta 1979 annetun sähköasetuksen (925/79) 7 §:n 3 momentti ja 24 §:n 2 momentti, näistä 24 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä maaliskuuta 1989 annetussa asetuksessa (281/89), sekä

listään asetukseen uusi 26 aÄ26 d § seuraavasti:

7 §

Hakemukseen on liitettävä:

1) jos hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä rekisteriote taikka näitä asiakirjoja vastaava selvitys yhteisöstä;

2) selvitys niistä henkilöistä, jotka tulevat johtamaan laitoksen sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakennus-, korjaus-, huolto- ja käyttötöitä, sekä heidän kelpoisuudestaan;

3) tarvittavat selvitykset sen toteamiseksi, että sähkölaitos on sähkölain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettujen yleisten sähköhuollollisten tavoittiden mukainen; sekä

4) jäljempänä 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten toteamiseksi tarvittavat selvitykset.


24 §

Aluesuunnitelmaan ei kuitenkaan sisällytetä hankkeita, jotka 27 §:n mukaan ilmoitetaan suoraan ministeriölle, eikä hankkeita, joiden rakentamiseen on 26 b §:n mukaan pyydettävä ministeriön lupa.


26 a §

Jos 26 §:n 1 momentissa tarkoitetussa voimalaitoksessa käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti öljypolttoaineita, luvan myöntämisessä on otettava sähkölain 24 §:n 2 momentissa säädettyjen edellytysten lisäksi huomioon tämän asetuksen 26 c §:n 1 momentissa säädetyt edellytykset.

Lupahakemukseen on liitettävä myös tarpeellinen selvitys 26 c §:n 1 momentissa säädettyjen edellytysten arvioimiseksi.

Polttoainetoimitusten varmuuden turvaamiseksi valtioneuvosto voi liittää 1 momentissa tarkoitetun voimalaitoksen rakentamiseen myönnettävän luvan ehdoksi, että voimalaitos on varustettava kahta polttoainetta käyttävällä kattilalla, jossa on mahdollista käyttää kiinteää polttoainetta korvaavana polttoaineena.

26 b §

Sellaisten muiden kuin 26 §:n 1 momentissa tarkoitettujen uusien voimalaitosten rakentamiseen, joissa käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti öljypolttoaineita, samoin kuin olemassa olevien voimalaitosten muuttamiseksi käyttämään näitä polttoaineita yksinomaan tai pääasiallisesti on pyydettävä ministeriön lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos voimalaitoksen nettosähköteho on vähemmän kuin 10 megawattia.

Lupahakemukseen on liitettävä 26 §:n 2 momentissa ja 26 a §:n 2 momentissa tarkoitetut selvitykset, kannattavuuslaskelma kuitenkin vain tarvittaessa.

26 c §

Edellä 26 b §:ssä tarkoitettu lupa voidaan myöntää vain seuraavissa tapauksissa:

1) jos voimalaitos on tarkoitettu pelkästään huippu- tai varaenergian tuottamiseen;

2) jos öljytuotteita käytetään ainoastaan sytyttämiseen tai muiden tuotteiden palamisen ylläpitämiseen tai jos niiden osuus kokonaisenergiasta pysyy pienenä;

3) jos öljypolttoaine on jätetuote, jota ei voida käyttää tehokkaammin muihin tarkoituksiin;

4) jos muiden polttoaineiden toimituksia ei voida varmistaa taikka jos niiden käyttöä ei voida harkita taloudellisista, teknisistä tai turvallisuussyistä;

5) jos erityiset, ympäristönsuojelulliset syyt vaativat öljytuotteiden käyttämistä voimalaitoksessa.

Polttoainetoimitusten varmuuden turvaamiseksi ministeriö voi liittää luvan ehdoksi, että kyseinen voimalaitos on varustettava kahta polttoainetta käyttävällä kattilalla, jossa on mahdollista käyttää kiinteää polttoainetta korvaavana polttoaineena.

26 d §

Ministeriön on ilmoitettava EFTAn valvontaviranomaiselle 26 a §:ssä ja 26 b §:ssä tarkoitetuille voimalaitoksille myönnetyistä valtioneuvoston tai ministeriön luvista, ja mukaan on liitettävä yksityiskohtainen selvitys luvan myöntämistä puoltavista syistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tätä asetusta ei sovelleta sellaiseen voimalaitoshankkeeseen, josta on jätetty hakemus tai tehty ilmoitus ministeriölle ennen tämän asetuksen voimaantuloa tai joka sisältyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa ministeriölle toimitettuun sähköhuollon aluesuunnitelmaan tai aluesuunnitelman tarkentamiseen tai täydentämiseen.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.