1336/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös valtiovarainministeriön suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtiovarainministeriön ja sen yhteydessä toimivien lautakuntien ja muiden elinten suoritteista peritään valtiolle maksuja tämän päätöksen mukaisesti, jollei niiden osalta ole muuta erikseen säädetty tai määrätty.

Maksu peritään myös silloin, kun 2 tai 3 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen annetaan kielteinen päätös.

2 §

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:									mk
 1) 	lupa vapaa-alueen perustamiseen 			2 100
 2) 	lupa verottomien tavaroiden myymälän perustamiseen 	1 700
 3) 	merenkulun veronhuojennuspäätös 			900
 4) 	päätös veroylijäämän huomioon 
		ottamisesta yhtiöverotuksessa 				500
 5) 	päätös oikeudesta tappion 
		vähentämiseen tuloverotuksessa 			500
 6) 	rakennustyön verovapauspäätös 				900
 7) 	suhdannetalletuksen vapautuspäätös 			900
 8) 	lupa indeksiehdon ottamiseen yksittäiseen sopimukseen 	900
 9) 	indeksilain soveltamislautakunnan lausunto siitä, 
		onko sopimuksen ehtoa pidettävä sallittuna 		2 500
 10) 	lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen toimintaan 4 300
 11) 	päätös talletuspankin tai muun luottolaitoksen 
		toimiluvan mukaisen toiminnan rajoittamisesta 
		tai peruuttamisesta 					1 700
 12) 	lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen 
		sulautumiseen toiseen talletuspankkiin 
		tai luottolaitokseen 					1 700
 13) 	lupa osakeyhtiön sulautumiseen 
		osuuspankkiin tai säästöpankkiin 			1 700
 14) 	lupa ulkomaisen talletuspankin tai muun 
		luottolaitoksen sivukonttorin perustamiseen Suomeen 	1 700
 15) 	lupa arvopaperinvälitysliikkeen harjoittamiseen 	4 300
 16) 	päätös arvopaperinvälitysliikkeen toiminnan 
		rajoittamisesta tai toimiluvan peruuttamisesta 	1 700
 17) 	arvopaperinvälitysliikkeen 
		yhtiöjärjestyksen tai sen muutoksen vahvistaminen 	1 700
 18) 	rahastoyhtiön toimilupa, 
		toimiluvan muuttaminen tai peruuttaminen 		1 700
 19) 	lupa arvo-osuusrekisterin pitämiseen 			4 300
 20) 	päätös arvo-osuusrekisterin toimiluvan peruuttamisesta 4 300
 21) 	päätös arvo-osuusyhdistyksen 
		sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta 	2 100
 22) 	päätös osakekeskusrekisteriä 
		hoitavan osuuskunnan sääntöjen vahvistamisesta 	2 100
 23) 	päätös kauppaliikettä 
		harjoittavan osuuskunnan sääntöjen tarkastamisesta 	500
 24) 	päätös hypoteekkiyhdistyksen 
		sääntöjen tai niiden muutoksen vahvistamisesta 	2 100
 25) 	panttilainausliikkeen toimilupa 			4 300
 26) 	muut kuin edellä 10-25 kohdissa ja jäljempänä 3 §:ssä 
		tarkoitetut päätökset ja luvat, joista säädetään 
		luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, ulkomaisen 
		luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 
		annetussa laissa, liikepankkilaissa, säästöpankkilaissa, 
		osuuspankkilaissa, hypoteekkiyhdistyksistä annetussa 
		laissa, Postipankki Oy:stä annetussa laissa, 
		säästöpankin muuttamisesta osakeyhtiömuotoiseksi pankiksi 
		annetussa laissa, arvopaperimarkkinalaissa, 
		arvopaperivälitysliikkeistä annetussa laissa, 
		sijoitusrahastolaissa, kaupankäynnistä vakioiduilla 
		optioilla ja termiineillä annetussa laissa, 
		osuuskuntalain 3 luvussa tai 
		arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa 		500

3 §

Julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään yksittäisen suoritteen omakustannusarvoa vastaava maksu, ovat:

1) yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös;

2) lupa talletuspankin tai muun luottolaitoksen sivukonttorin perustamiseen ulkomaille tai arvopaperinvälitysliikkeen ulkomaisen toimipaikan perustamiseen tai päätös sivukonttorin tai toimipaikan lakkauttamisesta;

3) päätös talletuspankin tai muun luottolaitoksen toiminnan keskeyttämisestä, keskeyttämisen jatkamisesta, sulkemisesta, selvitystilaan asettamisesta tai selvitysmiehen määräämisestä;

4) päätös liike-, säästö- ja osuuspankkien vakuusrahastojen sääntöjen tai niiden muutosten vahvistamisesta;

5) lupa arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen;

6) päätös arvopaperipörssin toimiluvan peruuttamisesta tai toiminnan keskeyttämisestä;

7) arvopaperipörssin ohjesäännön tai sen muutoksen vahvistaminen;

8) lupa optioyhteisölle optiopörssitoiminnan tai optiokauppojen selvitystoiminnan harjoittamiseen;

9) päätös optioyhteisön toiminnan rajoittamisesta tai toimiluvan peruuttamisesta;

10) optioyhteisön sääntöjen tai muutoksen vahvistaminen;

11) hypoteekkiyhdistyksen toimilupa;

12) lupa hypoteekkiyhdistyksen jakamiseen tai yhdistysten sulautumiseen taikka yhdistämiseen;

13) päätös säästökassatalletusten tilien ja tiliehtojen tai niiden muutosten vahvistamisesta;

14) rahastoyhtiön yhtiöjärjestyksen ja sen muutoksen vahvistaminen.

4 §

Maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat palvelut ja muut suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä;

3) henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien ylläpitoon, käyttöön ja käytönohjaukseen liittyvät palvelut;

4) valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta annetun asetuksen (290/93) 1 §:n 2 momentissa tarkoitetut palvelut Liikelaitosten työnantajayhdistys ry:lle;

5) kirjasto- ja tietopalvelut;

6) julkaisut;

7) valokopiot ja muut jäljenteet;

8) valtiovarainministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö;

9) muut virasto- ja toimistopalvelut.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa vuoden 1994 loppuun.

Sellaisesta 1-3 §:ssä tarkoitetusta suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän päätöksen voimaantuloa, peritään maksu kuitenkin enintään sen suuruisena kuin siitä perittävä maksu tai leimavero olisi ollut ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten tai maksuperustepäätösten mukaan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Hallitusneuvos
Heikki Euramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.