1331/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla

lisännyt 23 päivänä kesäkuuta 1993 eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annettuun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (626/93) 2 §:ään uuden 3, 4, 5 ja 6 kohdan, päätökseen uuden 2 a ja 2 b §:n sekä 4 §:ään uuden 5, 6 ja 7 kohdan, seuraavasti:

Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet
2 §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksun eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos määrää suoritteen omakustannusarvon perusteella, ovat:


3) eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevan tarkastuseläinlääkärin suorittama ja tarkastusapulaisen avustama lihantarkastus;

4) eläinlääkintä- ja elintarvikelaitoksen palveluksessa olevan valtion lihantarkastushenkilöstön suorittama teurastamojen ja teurastamojen yhteydessä olevien tai sellaisten vientiin hyväksyttyjen, lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta annetun asetuksen (211/60) 3 §:ssä tarkoitettujen laitosten valvonta, joita valtion tarkastuseläinlääkäri valvoo;

5) lihantarkastusasetuksen (219/60) 7 §:n 4 momentissa ja lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta annetun asetuksen 11 §:n 4 momentissa sekä siipikarjanlihan tarkastuksesta annetun asetuksen (899/88) 5 §:ssä tarkoitettujen, laitosten toiminnan olennaista muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely;

6) muiden kuin edellä tässä pykälässä tai 2 a §:ssä tarkoitettujen lihantarkastuslainsäädännön mukaisten lupahakemusten käsittely.

2 a §

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:

1) lihantarkastuslain (160/60) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun teurastamon hyväksymishakemuksen käsittely:

a) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 100 000 eläinyksikköä vuodessa, rakentamissuunnitelman käsittely 1 750 markkaa ja rakennetun laitoksen hyväksyminen 750 markkaa;

b) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on yli 100 000 eläinyksikköä vuodessa, rakentamissuunnitelman käsittely 3 500 markkaa ja rakennetun laitoksen hyväksyminen 1 500 markkaa;

2) siipikarjanlihan tarkastuksesta annetun asetuksen (899/88) 5 §:ssä tarkoitettu siipikarjateurastamon hyväksymishakemuksen käsittely:

a) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on enintään viisi miljoonaa kiloa vuodessa, rakentamissuunnitelman käsittely 1 750 markkaa ja rakennetun laitoksen hyväksyminen 750 markkaa;

b) laitoksen, jonka teurastuskapasiteetti on yli viisi miljoonaa kiloa vuodessa, rakentamissuunnitelman käsittely 3 500 markkaa ja rakennetun laitoksen hyväksyminen 1 500 markkaa;

3) teurastamon tai siipikarjateurastamon yhteydessä toimivan taikka teurastamosta erillisen vientiin hyväksyttävän, lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta annetun asetuksen 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun laitoksen hyväksymislupahakemuksen käsittely 2 500 markkaa;

4) teurastamon, siipikarjateurastamon tai poroteurastamon taikka lihavalmisteiden valmistuksen valvonnasta annetun asetuksen 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun laitoksen vientiin hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittely 1 250 markkaa.

Maksu määrätään edellä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa seuraavasti:

Maksu määrätään 30 prosenttia kiinteää maksua alempana, jos hakemuksen käsittely vaatii huomattavasti keskimääräistä vähemmän työtä laitoksen tuotannon määrän, tuotantokapasiteetin tai muun näihin verrattavan, laitoksen kokoon tai toiminnan luonteeseen liittyvän erityisen syyn takia.

Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteästä maksusta.

2 b §

Edellä 2 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja teuraseläinyksiköitä laskettaessa yksi eläin vastaa yhtä eläinyksikköä. Yli 130 kilon painoinen nauta vastaa kuitenkin kolmea eläinyksikköä.

Maksuttomat suoritteet
4 §

Sen estämättä, mitä 2, 2 a ja 3 §:ssä on määrätty, ovat seuraavat suoritteet maksuttomia valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla:


5) lihantarkastuslainsäädännön mukaiset yleiset valvonta- ja tarkastustehtävät;

6) lihantarkastussäännösten mukainen eläinlääkärin määrääminen tarkastuseläinlääkäriksi tai lihavalmisteiden valmistusta valvovaksi eläinlääkäriksi ja määräys maasta vietävien lihavalmisteiden valmistusta sekä leikkaamista ja paloittelua valvovaksi eläinlääkäriksi;

7) kunnille lihantarkastuslainsäädännön toteuttamiseksi myönnettävät luvat.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Päätöksen mukaiset maksut peritään sen voimaantulon jälkeen tilatuista suoritteista. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa tilatuista suoritteista peritään maksu saman suuruisena kuin mitä oli ollut ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan peritty leimavero tai maksu.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Nuorempi hallitussihteeri
Erkki Arnkil

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.