1322/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus Kasvinjalostuslaitoksesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään Kasvinjalostuslaitoksesta 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1320/93) 2-4 §:n nojalla:

Tehtävät
1 §

Kasvinjalostuslaitoksesta annetun lain (1320/93) 2 §:ssä säädettyjen tehtäviensä toteuttamiseksi Kasvinjalostuslaitoksen tulee:

1) jalostaa erityisesti Suomen ja muiden vastaavien pohjoisten alueiden viljelyolosuhteisiin soveltuvia kasvilajeja sekä markkinoida niiden lajikkeita ja siementä Suomessa ja ulkomailla;

2) huolehtia lajikkeidensa aitoustarkastuksesta ja ylläpitojalostuksesta; sekä

3) tuottaa ja markkinoida pääasiassa pelto- ja nurmikkokasvien siementavaraa.

Organisaatio
2 §

Johtokunta ohjaa ja valvoo Kasvinjalostuslaitoksen toimintaa.

Kasvinjalostuslaitoksen päällikkönä on johtaja. Johtajalla on ylijohtajan arvonimi.

Kasvinjalostuslaitoksen muusta organisaatiosta määrätään työjärjestyksessä.

Asioiden käsitteleminen ja ratkaiseminen
3 §

Kasvinjalostuslaitokselle kuuluvat asiat ratkaisee johtokunta, johtaja tai muu laitoksen henkilöstöön kuuluva, jolle sellainen toimivalta on työjärjestyksessä annettu.

4 §

Johtokunnan tehtävänä on:

1) asettaa yleiset tavoitteet Kasvinjalostuslaitoksen toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista ottaen huomioon maa- ja metsätalousministeriön kanssa sovitut tavoitteet;

2) päättää merkittävän liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta;

3) päättää Kasvinjalostuslaitoksen talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja hyväksyä laitoksen tilinpäätös;

4) ohjata ja valvoa Kasvinjalostuslaitokselle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

5) käsitellä muita Kasvinjalostuslaitoksen kannalta merkittäviä asioita; sekä

6) hyväksyä henkilöstöä koskevat työehtosopimukset.

5 §

Kasvinjalostuslaitoksen johtokunnassa on puheenjohtaja ja enintään viisi muuta jäsentä, joista yksi on henkilöstön keskuudestaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema jäsen. Viimeksi mainittua lukuun ottamatta valtioneuvosto nimittää johtokunnan jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan sekä määrää johtokunnan puheenjohtajan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

6 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä on läsnä.

Johtokunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmistö on kannattanut. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Johtokunta määrää tarkemmin asioiden käsittelystä johtokunnassa.

7 §

Johtokunta voi kutsua laitokselle neuvottelukuntia, joiden toimikausi on kolme vuot- ta.

8 §

Johtaja johtaa ja kehittää laitoksen toimin- taa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset ja täyttäminen sekä virkavapaus
9 §

Johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys laitoksen toimialaan, yritystalouteen ja johtamistehtäviin.

10 §

Johtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

11 §

Johtajalle myöntää virkavapautta maa- ja metsätalousministeriö. Yli vuoden kestävän harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää johtajalle kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden myöntämisestä muille virkamiehille sekä virkavapautta vastaavasta vapautuksesta työsopimussuhteiselle henkilöstölle määrätään työjärjestyksessä.

12 §

Johtajan ollessa estyneenä toimii hänen sijaisenaan johtokunnan määräämä sijainen.

Erinäiset säännökset
13 §

Kasvinjalostuslaitokselle voidaan ottaa toiminimi, josta on sovittava maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

14 §

Kasvinjalostuslaitoksella on oikeus:

1) myydä ja ostaa vaihto-omaisuutta ja kalustoa sekä immateriaalioikeuksia; sekä

2) solmia lajikkeidensa myynti-, markkinointi- ja edustussopimuksia kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden kanssa.

15 §

Tarkemmat määräykset Kasvinjalostuslaitoksen organisaatiosta, sisäisestä työnjaosta ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

Voimaantulo
16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.