1321/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kasvinjalostustoiminnan edistämisestä 8 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (896/77) 6 § ja 7 §:n 1 ja 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § ja 7 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1305/88), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §

Kasvinjalostusmaksua ei ole suoritettava sellaisesta siementavarasta, joka on tuotettu kasvilajikkeesta, johon kasvilajikkeen jalostaja on saanut kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (789/92) mukaisen kasvinjalostajanoikeuden. Jos kasvilajikkeen jalostaja kasvilajikelautakunnalle kirjallisesti ilmoittaa luopuvansa kasvinjalostajanoikeuteensa perustuvien maksujen perimisestä, kasvinjalostusmaksua on kuitenkin suoritettava.

6 §

Valtion talousarvioon on vuosittain otettava kasvinjalostustoiminnan edistämiseen käytettäväksi määräraha, joka vastaa vähintään sitä määrää, jonka arvioidaan kysymyksessä olevan vuoden aikana kertyvän muusta kuin Kasvinjalostuslaitoksen lajikkeiden siementavarasta tämän lain nojalla suoritettavina kasvinjalostusmaksuina.

7 §

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta määrärahasta suoritetaan muille kasvinjalostajille kuin Kasvinjalostuslaitokselle kasvinjalostustukea määrä, joka vastaa jalostajan kehittämien lajikkeiden osalta kannettujen maksujen määrää. Kasvinjalostustukea voidaan suorittaa myös ulkomaiselle kasvinjalostajalle edellyttäen, että suomalaisella kasvinjalostajalla on vastavuoroisesti oikeus saada vastaavaa tukea ulkomaisen kasvinjalostajan kotimaassa.

Se osa edellä tarkoitetusta määrärahasta, jota ei käytetä 1 momentin mukaisesti, käytetään kotimaisen kasvinjalostustoiminnan edistämiseen ja siihen liittyvään tutkimukseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 203/93
MmVM 25/93

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.