1319/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Ympäristöministeriön päätös vesi- ja ympäristöhallinnon maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriö on neuvoteltuaan maa- ja metsätalousministeriön kanssa 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään vesi- ja ympäristöhallinnon maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista, jollei niistä ole erikseen säädetty.

2 §
Omakustannusarvoa vastaavat julkisoikeudellisten suoritteiden maksut

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista vesi- ja ympäristöhallinto perii suoritteen omakustannusarvoa vastaavan maksun, ovat:

1) vesistökuormittajien laboratorioiden pätevyyden varmistamiseksi tehtävät vertailevat tutkimukset;

2) julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten pätevyyden varmistamiseksi tehtävät vertailevat tutkimukset ja tarkastuskäynnit; sekä

3) virka-aputehtävät.

3 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuva kiinteä maksu, ovat:

1) suojauskemikaalin ennakkohyväksymishakemusten käsittely, joissa maksu määräytyy hakemuksen sisällön mukaan seuraavien osien summana:

- valmisteen tarkastus 10 000 markkaa,

- tehoaineiden arviointi 5 000 markkaa tehoaineelta,

- ylimääräisten tuotenimien tarkastus 2 000 markkaa tuotenimeltä;

2) suojauskemikaali-ilmoitusten käsittely:

- maalin tavoin käytettävät puunsuojakemikaalit 7 000 markkaa;

- yksinomaan vientiin valmistettavat suojauskemikaalit 1 000 markkaa;

- suojauskemikaalilla tehtävät kokeet 3 000 markkaa;

3) kielletyn tai tiukasti säännellyn kemikaalin vienti-ilmoituksen käsittely 1 000 markkaa;

4) kansainvälisesti valvottavien jätteiden tuonti-, vienti- ja kauttakuljetusilmoitusten käsittely 3 000 markkaa;

5) julkisen valvonnan alaisten vesitutkimuslaitosten lupahakemusten käsittely 2 000 markkaa; sekä

6) diaaritodistukset ja -otteet 50 markkaa.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut maksut saadaan kemikaalilain (744/89) 60 §:n 2 momentin perusteella jättää kokonaan tai osaksi perimättä, jos maksu olisi kemikaalin vähäisen käytön takia tai muusta syystä kohtuuton.

4 §
Maksultaan omakustannusarvosta poikkeavat suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu suoritteen omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu, ovat:

1) vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä annettuun asetukseen (283/62) pe- rustuvat ennakkoilmoitusten tarkastuslausunnot:

- tavanomaista työmäärää vaativat lausunnot 500 markkaa,

- tavanomaista pienempää työmäärää vaativat lausunnot 200 mk,

- tavanomaista suurempaa työmäärää vaativat lausunnot 1 000 mk; sekä

2) patojen turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen 200 markkaa.

5 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka vesi- ja ympäristöhallinto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilaukseen tai muuhun toimeksiantoon perustuvat asiantuntija- ja koulutuspalvelut, kehitysyhteistyöpalvelut, tutkimus- ja laboratoriopalvelut, hydrometriset mittaukset, tietokantojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, laitteiden ja tavaroiden valmistus, korjaamo- ja kuljetuspalvelut, suunnittelu- ja rakentamispalvelut, siltojen ja rumpujen aukkojen mitoitukseen liittyvät asiantuntijapalvelut, pohjavesiselvitykset, huonetilojen käyttö sekä muut vastaavat suoritteet;

2) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet;

3) tietojen ja tietovarastojen luovutus sekä tietojärjestelmien suorakäyttö;

4) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat;

5) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja muiden vastaavien suoritteiden myynti ja käyttöoikeuden luovutus;

6) jäljennökset asiakirjoista ja julkaisuista;

7) kaluston käyttöpalvelut; sekä

8) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen, tietovarastojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojärjestelmien kansainvälisestä käytöstä ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen käytäntöön ja käyttö on vesi- ja ympäristöhallituksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos suorite on tilattu tai annettu toimeksi taikka sen tuottaminen on aloitettu ennen tämän päätöksen voimaantuloa, noudatetaan maksujen määräämisessä tuolloin voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Jukka Nurmio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.