1316/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus saaristoasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan saaristoasiain neuvottelukunnasta 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun asetuksen (387/87) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 2 kohta ja 4 § sekä

lisätään 3 §:ään uusi 2 a kohta seuraavasti:

1 §

Saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/81) 14 §:ssä tarkoitetussa saaristoasiain neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä, joista kullakin on henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto kutsuu jäsenet ja varajäsenet eduskunnan vaalikaudeksi kerrallaan. Neuvottelukunta toimii siihen asti, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu.

Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten tulee olla saaristoalueiden oloihin perehtyneitä.


2 §

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään viisi muuta jäsentä on saapuvilla.


3 §

Neuvottelukunnan tehtävä on:


2) seurata jatkuvasti saariston oloja ja hankkia niitä koskevia, tarpeelliseksi katsottavia tietoja sekä siinä tarkoituksessa olla yhteistoiminnassa saaristokuntien ja muiden saaristoalueiden sekä niillä toimivien järjestöjen ja valtion viranomaisten kanssa;

2 a) osallistua alueiden kehittämisestä annetun asetuksen (1315/93) 6 §:ssä tarkoitetun saaristo-ohjelman valmisteluun yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten, maakunnan liittojen ja muiden tahojen kanssa;


4 §

Neuvottelukunta voi asioiden valmistelua varten asettaa jaostoja ja kutsua niihin sisäasiainministeriön luvalla jäseniksi (jaostojäsen) neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Jaostojäsenille suoritettavista palkkioista ja korvauksista on voimassa, mitä valtion komitean jäsenten osalta on määrätty.

Neuvottelukunnalla voi olla pääsihteeri, muita sihteereitä, tutkijoita ja muuta tarvittavaa henkilökuntaa. Neuvottelukunnalla on oikeus kuulla asiantuntijoita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Valtioneuvoston päätöksellä 19 päivänä kesäkuuta 1991 asetettu neuvottelukunta toimii siihen saakka, kunnes uusi neuvottelukunta on asetettu.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.