1314/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Sisäasiainministeriön yhteydessä on periaatteellisesti tärkeiden ja laajakantoisten kunnallislainsäädännön sekä kunnallistalouden ja -hallinnon asioiden käsittelyä varten valtionhallinnon sekä Suomen Kuntaliiton yhteistyö- ja neuvotteluelimenä kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta.

2 §

Neuvottelukunnassa on vähintään 10 ja enintään 14 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Valtioneuvosto määrää puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä siten, että ainakin sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat neuvottelukunnassa edustettuina. Puolet jäsenistä ja heidän varajäsenensä nimeää Suomen Kuntaliitto.

Valtioneuvosto nimeää jäsenistä neuvottelukunnalle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kolme vuotta.

3 §

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) yhteensovittaa valtion ja kuntien taloutta koskevia toimenpiteitä kokonaistaloudelliseen kehitykseen ja tässä tarkoituksessa käsitellä:

a) valtion talousarvioehdotusta kunnallistaloutta koskevilta osilta; sekä

b) valmisteluvaiheessa kunnallistaloutta tai -hallintoa koskevia muita yleisiä järjestelyjä;

2) käsitellä valtion ja kuntien välistä kustannustenjakoa;

3) seurata valtionosuusjärjestelmän toimivuutta ja tehdä järjestelmää koskevia kehittämisehdotuksia;

4) seurata ja arvioida kunnallistalouden kehitystä; sekä

5) tehdä aloitteita neuvottelukunnan toimialaan kuuluvista asoista.

4 §

Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta voi asettaa tarpeellisia jaostoja.

Neuvottelukunta voi erikseen mainituissa asioissa antaa jaoston tehtäväksi hoitaa neuvottelukunnalle kuuluvia tehtäviä.

5 §

Sisäasiainministeriö voi antaa neuvottelukunnalle luvan kutsua neuvottelukunnan jaostoihin jäseneksi (jaostojäsen) neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Näillä on jaoston kokouksissa sama asema kuin neuvottelukunnan jäsenillä.

Jaostojäsenille suoritettavista palkkioista sekä matkakustannusten korvauksesta ja päivärahoista on voimassa, mitä valtion komitean jäsenille suoritettavista palkkioista ja korvauksista määrätään.

6 §

Neuvottelukunta ja sen jaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet kumpaakin osapuolta edustavista jäsenistä on läsnä.

7 §

Neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat valmistelee sisäasiainministeriö.

Neuvottelukunnalla voi olla myös sivutoimisia sihteereitä.

8 §

Neuvottelukunnasta on muutoin voimassa, mitä valtion komiteoista määrätään.

9 §

Tarkemmat ohjeet tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Tällä asetuksella kumotaan kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta 21 päivänä heinäkuuta 1977 annettu asetus (585/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Valtioneuvoston 24 syyskuuta 1992 asettaman nykyisen kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31 päivänä joulukuuta 1993. Tämän asetuksen mukaan asetettavan neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1 päivänä tammikuuta 1994.

Toimenpiteisiin tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi voidaan ryhtyä jo ennen asetuksen voimaantuloa.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.