1311/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkemaksusta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 8 päivänä heinäkuuta 1961 annetun työntekijäin eläkelain (395/61)12 b §:n 5 momentin nojalla sellaisena kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetussa laissa (559/93) päättänyt:

1 §

Tätä päätöstä noudatetaan työntekijäin eläkelain soveltamispiiriin kuuluviin työntekijöihin.

2 §

Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä työntekijältä, jonka työansio kuukaudessa ei palkanmaksuhetkellä ole ylittänyt tai jonka työansion ei arvioida ylittävän työntekijäin eläkelain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädettyä rajamäärää.

3 §

Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä, jos työsuhde ei palkanmaksuhetkeen mennessä ole jatkunut taikka sen ei arvioida jatkuvan vähintään kuukautta.

Työntekijäin eläkemaksua pidätetään kuitenkin kolmannesta kalenterikuukaudesta alkaen edellyttäen, että työntekijäin eläkelain 1 §:n 2 momentin edellytysten arvioidaan täyttyvän työsuhteen kolmantenakin kalenterikuukautena. Jos työnantaja jo ennen kolmatta kalenterikuukautta arvioi edellä mainittujen edellytysten täyttyvän kolmena peräkkäisenä kalenterikuukautena, eläkemaksua voidaan ryhtyä pidättämään jo seuraavasta palkanmaksusta lukien. Jos työskentely ei tule työntekijäin eläkelain piiriin, työnantajan on palautettava pidätetty eläkemaksu työntekijälle.

4 §

Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä ennen sitä kalenterivuotta, jonka kuluessa työntekijä täyttää 14 vuotta eikä sen kuukauden jälkeen, jonka aikana työntekijä täyytää 65 vuotta.

5 §
Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä työsuhteen päättyessä maksettavasta vuosilomakorvauksesta eikä muista sellaisista korvauksista, joita ei oteta huomioon eläkkeen perusteena olevaa palkkaa laskettaessa.
6 §

Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä palkkaturvalain (649/73) mukaan maksetuista palkoista.

7 §

Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä täysitehoisella työkyvyttömyys- eikä työttömyyseläkkeellä olevalta, jos työntekijä osoittaa eläkkeellä olonsa työnantajalleen.

Työntekijän tulee ilmoittaa työnantajalle eläkkeen päättymisestä.

Työntekijäin eläkemaksu pidätetään henkilöltä, jonka yksilöllinen varhaiseläke on lepäämässä. Työntekijäin eläkemaksua ei pidätetä henkilöltä, jolle maksetaan yksilöllistä varhaiseläkettä osaeläkkeen suuruisena.

8 §

Työntekijän on alkuvuodesta tai työsuhteen alkaessa ilmoitettava työnantajalleen palvelurahan määrä, joka on veron perusteena. Työnantaja perii tämän perusteella kuukausittain työntekijältä työntekijäin eläkemaksun.

9 §

Työnantajan yhteydessä toimiva sairauskassa pidättää työntekijäin eläkemaksun maksamastaan täydennyspäivärahasta. Sairauskassa tilittää pidättämänsä eläkemaksun työnantajalle.

10 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Hallitusneuvos toimistopäällikkönä
Tuulikki Haikarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.