1307/1993

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan, työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta 29 päivänä kesäkuuta 1978 annetun asetuksen (501/78) 3–5, 13 ja 15 §,

sellaisina kuin niistä ovat 5 ja 13 § 7 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa (898/91) ja 15 § 23 päivänä toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa (375/80)

muutetaan 3 §:n edellä oleva väliotsikko, 6–9, 11, 12, 16 aja 18 §, 19 §:n 1 momentti, 20 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 23 §,

sellaisena kuin niistä ovat 6 § 19 päivänä toukokuuta 1989 annetussa asetuksessa (465/89), 8, 9 ja 11 § mainitussa 7 päivänä kesäkuuta 1991 annetussa asetuksessa sekä 16 a mainitussa 23 päivänä toukokuuta 1980 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

Johtokunta ja sen tehtävät
6 §

Laitoksen johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka samoin kuin heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valtioneuvosto määrää kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja ja yksi muu jäsen edustavat sosiaali– ja terveysministeriön hallinnonalaa ja varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen työministeriön hallinnonalaa. Lisäksi johtokunnassa tulee olla kaksi keskeisten työnantajajäijestöjen ja kaksi keskeisten työntekijäjärjestöjen edustajaa sekä yksi edustavimman itsenäisesti omaa työtään tekevien järjestön edustaja.

7 §

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta taikka milloin vähintään yli puolet muista johtokunnan jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen kun kokouksen puheenjohtaja ja yli puolet muista päätösvaltaisista jäsenistä on saapuvilla. Asiat ratkaistaan johtokunnassa äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

8 §

Johtokunnan tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa laitoksen toimintaa.

Johtokunta käsittelee ja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) laitoksen toimintalinjoja ja tulostavoitteita sekä muita laitoksen toiminnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä;

2) taloudenhoidon ohjesäännön vahvistamista;

3) hankintaohjesäännön vahvistamista;

4) esitystä toiminta- ja taloussuunniteimaksi;

5) ehdotusta vuosittaiseksi talousarvioksi;

6) vuosikertomuksen esittämistä sosiaali- ja terveysministeriölle;

7) ehdotusta tilinpäätökseksi ja tilintarkastajien lausuntoa;

8) työjärjestyksen vahvistamista;

9) kiinteistöjen hankintaa ja luovutusta;

10) laitoksen pääjohtajan toimeen ottamista ja toimesta vapauttamista sekä tutkimusjohtajan ja hallintojohtajan ja laitoksen osastonjohtajien sekä tutkimusprofessorien toimeen ottamista sekä heidän toimesta vapauttamistaan, mikäli toimeen ottaminen ja toimesta vapauttaminen kestää yli kuusi kuukautta;

11) aluelaitosten neuvottelukuntien asettamista;

12) laitoksen suoritteista perittäviä maksuja;

13) pääjohtajan eläkettä, eroamisikää ja sivutoimioikeutta;

14) laitoksen julkaiseman työsuojelualan aikakauslehden toimitusneuvoston asettamista ja lehden johtosääntöä; sekä

15) muita periaatteellisia ja laajakantoisia laitoksen toimintaan ja kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

9 §

Tarkemmat määräykset johtokunnan kokoontumisesta, kokouksista, sihteeristä ja kokousten pöytäkirjaamisesta sekä pöyläkirjan tarkastamisesta annetaan tarvittaessa työjärjestyksellä.

11 §

Pääjohtaja johtaa työterveyslaitoksen toimintaa ja vastaa siitä, että työterveyslaitoksen tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti. Lisäksi hän vastaa johtokunnalle esiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täyläntöönpanosta.

Tutkimusjohtajan ja hallintojohtajan tulee avustaa pääjohtajaa työterveyslaitoksen johtamisessa työjärjestyksessä tarkemmin määrättävällä tavalla.

12 §

Tarkemmat määräykset pääjohtajan, tutkimusjohtajan ja hallintojohtajan tehtävistä annetaan tarvittaessa työjärjestyksessä, jossa voidaan määrätä myös muun henkilökunnan tehtävistä.

16 a §

Hyväksyessään laitoksen talousarvion sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa, ottaen huomioon valtion talousarviossa hyväksytyn laitoksen toiminnan laajuuden, niiden menojen määrän, jotka hyväksytään valtionosuuteen oikeuttaviksi kustannuksiksi.

Jos laitoksen toiminnasta saatavien tulojen arvioidaan ylittävän yhden viidesosan 1 momentissa tarkoitetuista valtionosuuteen oikeuttavien kustannusten määrästä, laitoksen tulee talousarvioehdotuksen yhteydessä tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle esitys sanotun erän käyttämisestä.

18 §

Tilintarkastajien tulee huhtikuun kuluessa antaa sosiaali- ja terveysministeriölle kirjallinen kertomus toiminnastaan ja lausunto laitoksen hallinnosta ja tileistä.

19 §

Laitoksen tulee vuosittain toukokuun loppuun mennessä toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle vuosikertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä kertomus toiminnastaan ja tilastaan. Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on edellisen vuoden vuosikertomuksen hyväksyminen, edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.

20 §

Kutakin aluelaitosta varten on neuvottelukunta, jonka puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, muut jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä johtokunta määrää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan jäsenten tulee edustaa työsuojelu- ja terveydenhuoltoviranomaisia, eri yhteiskuntapiirejä, keskeisiä työmarkkinajärjestöjä sekä kunkin aluelaitoksen tehtävät huomioon ottaen muita keskeisiä järjestöjä ja yhteisöjä.

21 §

Laitoksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai kumpikin erikseen yhdessä jonkun johtokunnan varsinaisen jäsenen, pääjohtajan tai hänen sijaisensa taikka hallintojohtajan kanssa.

23 §

Laitoksen johtokunnan ja aluelaitosten neuvottelukuntien jäsenten palkkiot vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.