1303/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valmistuksen apuaineista elintarvikkeissa

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 21 päivänä marraskuuta 1952 annetun elintarvikeasetuksen (408/52) 9 ja 54 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee valmistuksen apuaineita ja niiden käyttöä elintarvikkeen tai sen ainesosan valmistuksessa.

Tätä päätöstä ei sovelleta, jos muualla on säädetty tai määrätty yksityiskohtaisempia säännöksiä tai määräyksiä.

Tätä päätöstä ei sovelleta elintarvikelisäaineiden, vitamiinien ja muiden ravintoaineiden valmistuksessa käytettäviin uuttoliuottimiin, ellei jäljempänä toisin määrätä.

2 §
Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1) valmistuksen apuaineella ainetta, joka ei ole varsinainen elintarvikkeen ainesosa, mutta jota käytetään tiettyyn teknologiseen tarkoitukseen elintarvikkeen tai sen ainesosan valmistuksessa ja jota saattaa esiintyä lopullisessa elintarvikkeessa terveydelle haitattomana vähäisenä jäämänä alkuperäisessä tai muuttuneessa muodossa, ja

2) uuttoliuottimella sellaista valmistuksen apuainetta, jota käytetään elintarvikkeen tai sen ainesosan uuttamiseen ja joka uuton jälkeen poistetaan elintarvikkeesta tai sen ainesosasta.

3 §
Valmistuksen apuaineen ominaisuudet ja käyttö

Valmistuksen apuaineen on puhtaudeltaan, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan oltava sopivaa käytettäväksi elintarvikkeen tai sen ainesosan valmistuksessa. Jos valmistuksen apuainetta käytetään myös elintarvikelisäaineena, sen on täytettävä elintarvikelisäaineelle erikseen määrätyt laatuvaatimukset.

Valmistuksen apuaineen käyttö ei saa tehdä elintarviketta terveydelle vahingolliseksi.

4 §
Uuttoliuottimelle asetetut vaatimukset

Uuttoliuotin ei saa sisältää vierasta ainetta tai muuta ainetta sellaista määrää, että uuttoliuottimen käytön seurauksena elintarvike tai sen ainesosa tulee terveydelle vahingolliseksi.

Ellei muualla toisin määrätä, uuttoliuotin saa sisältää arseenia enintään 1 mg/kg ja lyijyä enintään 1 mg/kg.

5 §
Uuttoliuottimen pakkausmerkinnät

Tässä päätöksessä määrättyjä uuttoliuottimia saa myydä elintarvikkeen valmistukseen käytettäväksi ainoastaan sellaisessa pakkauksessa tai astiassa, jossa on seuraavat näkyvät, helposti luettavat ja pysyvästi tehdyt merkinnät:

a) liitteessä mainittu uuttoliuottimen nimi,

b) selkeä merkintä siitä, että aine on laadultaan sopivaa käytettäväksi elintarvikkeen valmistukseen,

c) erätunnus,

d) valmistajan, pakkaajan tai Euroopan talousalueella toimivan myyjän nimi, toiminimi tai aputoiminimi ja osoite,

e) sisällön määrä tilavuusyksikköinä, ja

f) erityiset varastointi- tai käyttöohjeet tarvittaessa.

Kohdissa c, d, e ja f olevat tiedot voidaan antaa erillisessä tavaraerään liittyvässä asiakirjassa, joka seuraa tavaraerän mukana tai toimitetaan etukäteen vastaanottajalle.

Edellä määrätyt merkinnät on tehtävä suomenkielellä tai muulla ostajan helposti ymmärtämällä kielellä.

6 §
Uuttoliuottimen käytön salliminen

Elintarvikkeen valmistuksessa saa uuttoliuottimena käyttää vettä, johon saa lisätä sallittuja happamuudensäätöaineita, sekä muita uuttamiseen soveltuvia elintarvikkeita ja etanolia.

Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa on määrätty, saa uuttoliuottimena käyttää vain liitteessä mainittuja aineita siinä määrätyillä ehdoilla.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi rajoittaa tai kieltää tässä päätöksessä sallitun uuttoliuottimen myynnin tai käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos uusissa tutkimuksissa tai tiedon uudelleen arvioinnissa käy ilmi, että aineen käytöstä voi olla vaaraa tai haittaa kuluttajan terveydelle.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivit (88/344/ETY ja 92/115/ETY).

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1993

Ministeri
Pertti Salolainen

Ylitarkastaja
Anna-Liisa Koskinen

Liite

UUTTOLIUOTTIMET, JOITA SAA KÄYTTÄÄ ELINTARVIKKEIDEN SEKÄ NIIDEN AINESOSIEN VALMISTAMISEENI.

Uuttoliuottimet(1), joita saa käyttää hyvän valmistustavan mukaisesti kaikkiin käyttötarkoituksiin:

Propaani

Butaani

Butyyliasetaatti

Etyyliasetaatti

Etanoli

Hiilidioksidi

Asetoni(2)

Typpioksidi

(1) Uuttoliuotinta katsotaan käytetyn hyvän valmistustavan mukaisesti, jos sen käytön seurauksena on vain kuluttajan terveydelle haitattomia teknisiä jäämiä tai niiden johdannaisia.

(2) Asetonin käyttö oliivin jäännösöljyn puhdistukseen on kielletty.

II. Uuttoliuottimet, joita saa käyttää seuraavilla ehdoilla:
Uuttoliuotin	Käyttö					Enimmäismäärä elintarvikkeessa
Heksaani(1)	Rasvojen ja öljyjen fraktioiden ja 
			kaakaovoin valmistaminen		5 mg/kg rasvassa, öljyssä tai kaakaovoissa
			Proteiinivalmisteiden ja rasvattomien 
			jauhojen valmistaminen			10 mg/kg lopullisessa elintarvikkeessa, 
								joka sisältää proteiinivalmistetta 
								ja rasvatonta jauhoa
			Rasvattomien viljan 
			itujen valmistaminen			5 mg/kg rasvattomissa iduissa
			Rasvattomien soijatuotteiden
			valmistaminen				30 mg/kg kuluttajalle myytävässä soijavalmisteessa
Metyyliasetaatti	Kofeiinin sekä ärsyttävien ja katkeran 
			makuisten aineiden poistaminen 
			kahvista ja teestä			20 mg/kg kahvissa tai teessä
			Sokerin valmistaminen siirapista	1 mg/kg sokerissa
Etyylimetyyli-
ketoni(2)		Rasvojen ja öljyjen fraktiointi		5 mg/kg rasvassa tai öljyssä
			Kofeiinin sekä ärsyttävien ja katkeran
			makuisten aineiden poistaminen 
			kahvista ja teestä			20 mg/kg kahvissa tai teessä
Dikloorimetaani	Kofeiinin sekä ärsyttävien ja katkeran 
			makuisten aineiden poistaminen 
			kahvista ja teestä			2 mg/kg paahdetussa kahvissa ja 5 mg/kg teessä
Metanoli		Kaikkiin elintarvikkeisiin		10 mg/kg
Propan-2-oli	Kaikkiin elintarvikkeisiin		10 mg/kg

(1) Heksaanilla tarkoitetaan kaupallista valmistetta, joka koostuu ensisijassa asyklisistä tyydyttyneistä hiilivedyistä, jotka sisältävät kuusi hiiliatomia ja jotka tislautuvat lämpötilavälillä 64 ... 70 °C. Heksaanin käyttö yhdessä etyylimetyyliketonin kanssa on kielletty.

(2) n-Heksaanin määrä liuottimessa saa olla enintään 50 mg/kg. Etyylimetyyliketonin käyttö yhdessä heksaanin kanssa on kielletty.

III. Uuttoliuottimet, joita saa käyttää seuraavilla ehdoilla:
Uuttoliuotin	Uuttoliuottimen enimmäismäärä elintarvikkeessa, 
			johon sitä on joutunut sellaisten aromien mukana,
			joiden valmistamiseen luonnon aromilähteistä
			on käytetty uuttoliuotinta
Dietyylieetteri	 	2 mg/kg
Heksaani(1)	 	1 mg/kg
Metyyliasetaatti	 	1 mg/kg
Butan-1-oli	 	1 mg/kg
Butan-2-oli	 	1 mg/kg
Etyylimetyyliketoni(1)	1 mg/kg
Dikloorimetaani		0,02 mg/kg
Metyylipropan-1-oli	1 mg/kg
Propan-1-oli	 	1 mg/kg

(1) Heksaanin ja etyylimetyyliketonin käyttö yhdessä on kielletty.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.