1291/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeriön päätös merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista

Liikenneministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista merenkulkulaitos perii oheisissa liitteissä olevien maksutaulukoiden mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) luotsaus (liite 1);

2) alusrekisterisuoritteet (liite 2);

3) aikataulun mukainen yhteysalusliikenne (liite 3); sekä

4) merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet (liite 4).

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista merenkulkulaitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaisesti määräämänsä maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet:

1) katsastukset ja tarkastukset, joista säädetään tai määrätään:

a) alusten katsastuksista annetussa asetuksessa (748/83);

b) vuokraveneiden turvallisuudesta annetussa asetuksessa (438/83);

c) aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetussa asetuksessa (635/93);

d) kalastusaluksista annetussa asetuksessa (531/61);

e) paineastia-asetuksessa (549/73);

f) laivaväen asuintiloista aluksella annetussa asetuksessa (518/76);

g) alusten varalaidasta kotimaanliikenteessä annetussa asetuksessa (855/88);

h) kansainvälisessä lastiviivayleissopimuksessa, 1966 (SopS 52/68);

i) Suomen tasavallan ja Sosialististen neuvostotasavaltojen liiton välillä Itämeren lastiviivoista tehdyssä sopimuksessa (SopS 26/88); sekä

j) yleisillä teillä olevien lauttojen varusteista ja niiden liikenteen valvomisesta annetussa liikenneministeriön päätöksessä (221/88);

2) aluksen jäämaksuluokan määrääminen; sekä

3) tarkastus, jolla todetaan, onko aluksella öljysuojarahastosta annetun lain 2 §:n 1 momentin tarkoittama kaksoispohja.

4 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka merenkulkulaitos hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) merenkulkulaitoksen aluksen, kulkuneuvon tai tukialusretkikunnan toimeksiannosta suorittama kuljetus, hinaus, avustustehtävä tai muu työsuoritus;

2) merenkulkulaitoksen julkaisut;

3) valokopiot, sähköiset tallenteet sekä muut jäljennökset tai otteet merenkulkulaitoksen hallussa olevasta asiakirjasta; sekä

4) muut toimeksiantoon perustuvat merenkulkulaitoksen suoritteet.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja on voimassa vuoden 1994 loppuun.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Vanhempi hallitussihteeri
Aila Salminen

Liite 1

LUOTSAUSMAKSUT

Luotsausmaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaisesti:

LUOTSAUSTAKSA


Luotsattavan 
aluksen netto- 
vetoisuutta 
osoittava luku     Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk)
(yli - enintään) 	1-10 	11-20 	21-30 	31-40 	41-50 	51-70	71-100
   0- 200	950	1650 	2250 	2950 	3650 	4650 	6250
  200- 1 000 	1200 	2000 	2700 	3500 	4200 	5350 	7150
 1 000- 3 000 	1450 	2350 	3200 	4100 	4950 	6250 	8150
 3 000- 6 000 	1700 	2850 	3850 	4850 	5850 	7400 	9400
 6 000-10 000 	2000 	3300 	4450 	5600 	6800 	8400 	10700
10 000-20 000 	2450 	3900 	5300 	6600 	7900 	9800 	12400
20 000-30 000 	2900 	4650 	6250 	7750 	9250 	11450 	14300
30 000-40 000 	3350 	5400 	7200 	8900 	10600 	13100 	16200
40 000-50 000 	3800 	6150 	8150 	10050 	11950 	14750 	18100
50 000-60 000 	4250 	6900 	9100 	11200 	13300 	16400 	20000
60 000- 	4700 	7650 	10050 	12350 	14650 	18050 	21900

Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta on 250 markkaa.

Luotsausasetuksessa (393/57) säädetty odotusraha on 1000 markkaa kultakin kuudelta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seuraavalta tunnilta odotusraha on 500 markkaa.

Kun kaksi luotsia joko määräysten mukaisesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, kannetaan luotsausmaksu 50 prosentilla korotettuna.

Kun alus, laite tai lautta kulkee Saimaan kanavassa tai Saimaan vesistöalueella, peritään edellä mainituista luotsausmaksuista puolet.

Liite 2

ALUSREKISTERISUORITTEET

Merenkulkuhallitus perii alusrekisterisuoritteista seuraavat maksut:

TOIMENPIDEMAKSUT
                            mk
Aluksen rekisteröinti                 300
Muutos alusrekisteritietoihin             150
Aluskiinnityksen vahvistaminen             300
Aluskiinnityksen uudistaminen             150
Aluskiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen   150
Aluskiinnityksen kuolettaminen             150

Aluksen poistaminen rekisteristä on maksuton toimenpide


ASIAKIRJAMAKSUT
                            mk
Kansallisuuskirja                   300
Väliaikainen kansallisuustodistus           150
Alusrekisteriote                    150
Alusrakennusrekisteriote                150
Rasitustodistus                    150
Muu todistus                      100

Liite 3

AIKATAULUN MUKAINEN YHTEYSALUSLIIKENNE

Merenkulkulaitoksen aikataulun mukaisessa liikenteessä olevilla yhteysaluksilla peritään seuraavat henkilö- ja tavarankuljetusmaksut:

Henkilökuljetusmaksut

matkan pituus mpk    markkaa
enintään 10        10
enintään 20        20
enintään 30        30
yli 30          50

Kuljetus on alle 4-vuotiaille maksuton ja 4-11-vuotiailta peritään puolet edellä mainituista maksuista.

Matkustaja voi maksutta kuljettaa mukanaan enintään 50 kiloa matkatavaroita.

Kappaletavaran kuljetusmaksut

tavaran paino kg    markkaa
enintään 50       10
enintään 100       50
yli 100          10 mk/20 kg

Moottoriajoneuvojen kuljetusmaksut

ajoneuvon tai ajoneuvo-
yhdistelmän pituus             markkaa
enintään 6 metriä               50
6 metriä ylittävältä alkavalta metriltä    50

Maksuvapautukset

Edellä olevan mukaan määräytyvistä yhteysalusten aikataulun mukaisessa liikenteessä perittävistä maksuista on saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/81) 5 §:n 1 momentti huomioon ottaen vapautettu:

1) yhteysaluksen reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuva henkilö ja hänen omistamansa moottoriajoneuvo;

2) henkilö ja moottoriajoneuvo, kun kysymys on palvelutehtävän suorittamisesta saaristossa; sekä

3) yhteysaluksen reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuvien henkilöiden tavaratoimitukset sekä tällaisia kuljetuksia suorittavat henkilöt ja ajoneuvot.

Oikeuden maksuttomaan kuljetukseen ratkaisee yksittäistapauksessa yhteysaluksen päällikkö.

Liite 4

MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET

Merenkulkulaitos perii merenkulun tarkastustoiminnan suoritteista seuraavat kiinteät maksut:

MERIMIESKATSELMUKSET


								markkaa
Perusmaksu merimieskatselmustoimituksesta 		34
Perusmaksu kustakin merimiestoimeen otetusta henkilöstä 	42
Laivapäiväkirjan sinetöiminen, lehdeltä 	 		0,65
Työtodistuksen tarkastus ja leimaus, 
milloin se ei tapahdu katselmuksen yhteydessä 		11
Todistus tai ote 						17

Merenkulkulaitos perii toimenpiteestä lisäksi valtion virkamiesten matkustusohjesäännön mukaisesti aiheutuneet matkustuskustannukset ja korvaukset.

TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT

							markkaa
Turvallisuusasiakirjat
Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja 	 	600
Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja 	 	400
Lastialuksen varusteturvallisuuskirja 	 	400
Lastialuksen radioturvallisuuskirja 	 	300
Lastialuksen radiosähkötysturvallisuuskirja 	300
Lastialuksen radiopuheluturvallisuuskirja 	 	300
Vapautuskirja 	 				600
Poikkeuslupa hengenpelastuslaitteista 	 	900
Aluserivapaudet 	 				900
Muut turvallisuuskirjat 	 			600

Meriympäristön suojeluun liittyvättodistukset ja asiakirjat
IOPP -todistus säiliöaluksille 	 		600
IOPP -todistus muille aluksille 	 		300
ISSP -todistus 	 				300
CL -todistus 	 				300
IGC, GC, tai eGC -koodin mukainen todistus 	500
IBC tai BCH -koodin mukainen todistus 	   1 500
NLS -todistuskirja 	 			250
Menettelytapaohjekirjan (täydellisen) tarkastus 3 000
Menettelytapaohjekirjan 
(yksinkertaistetun) tarkastus 		   1 500
Öljyvahinkovalmiussuunnitelman tarkastaminen   1 500
Vaarallisten lastien kuljettamista 
koskeva poikkeuslupa 			   1 000
Vaarallisten aineiden 
kuljetuslupa (SOLAS ja Itämeri) 	 		300
Muut todistukset 	 				300

Vakavuustietojen hyväksyminen
Matkustaja-alus; uudisrakennus 		   4 800
Lastialus; uudisrakennus 		        2400
Sisaralus 	  					800
Muutos 					   1 400
Määräaikainen kallistuskoe 	 		800
Pienet aluksen vakavuuslaskennat 		   1 400
Viljan lastauslupa 	 			600

Mittakirjat ja vetoisuustodistukset
Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, jonka kanssa Suomi ei ole tehnyt sopimusta mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta, suoritetaan maksua 30 penniä kerrottuna aluksen bruttovetoisuutta osoittavalla luvulla. Maksu on kuitenkin vähintään 100 markkaa.
Miehitystodistukset, pätevyyskirjat ja -todistukset sekä muut miehitykseen ja pätevyyteen liittyvät asiakirjat
Miehitystodistus
 Ulkomaanliikenne 	 				600
 Uudistaminen 	 				300
 Kotimaanliikenne 	 				300
 Uudistaminen 	 				150
Pätevyyskirja sekä pätevyystodistus lukuun 
ottamatta puolimatruusin, konevahtimiehen, 
laivakokin, laivatarjoilijan ja 
laivahuoltajan pätevyystodistusta 	 		300
 Uudistaminen 	 				150
Säiliöaluksella vaadittava 
lisäpätevyystodistus ja sen uudistaminen 	 	150
Erivapaus toimia ylemmässä tehtävässä 	 	900
Pätevyystodistus; puolimatruusin, konevahtimiehen, 
laivakokin, laivatarjoilijan ja laivahuoltajan 	150
Pelastusvenemiehen ja 
pelastuslauttamiehen todistus 	 		150
Oikeus toimia merimieslääkärinä 	 		500
Poikkeuslupa terveydellisistä syistä 	 	300
 Uudistaminen 	 				150
Kuulustelu- tai kelpoisuustodistus 	 	150
Muut todistukset 	 				200

Muut todistukset ja asiakirjat
Kansainvälinen huvivenetodistus 	 		200
III -luokan vuokraveneen 
henkilömäärän vahvistaminen 	 		200

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.