1278/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä 22 päivänä tammikuuta 1971 annetun lain (65/71) 1 §:n 1 momentti, 10 §, 11 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti sekä 12 §:n 3 momentti

sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 momentti, 10 § sekä 11 §:n 1 momentin 1 kohta ja 3 momentti 4 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1219/92) ja 12 §:n 3 momentti 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa laissa (232/92), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1988 annetulla lailla (1298/88) ja mainitulla 20 päivänä maaliskuuta 1992 annetulla lailla, väliaikaisesti uusi 3 momentti, seuraavasti:

1 §

Kera Oy -nimisen osakeyhtiön, ruotsiksi Kera Ab, jäljempänä yhtiö, tarkoituksena on toimia yritystoiminnan edistämiseksi ja kehittämiseksi sekä alueiden kehittämisestä annetussa laissa (1135/93) säädettyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Yhtiön tulee toiminnassaan ottaa huomioon maan eri osien kehittyneisyyserot eri rahoitustoimenpiteitä ja niiden ehtoja soveltaessaan sekä erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset.


2 §

Yhtiön Suomessa toimivalle yritykselle myöntämän rahoituksen käyttötarkoitus voi olla myös yrityksen ulkomailla tapahtuvan toiminnan rahoittaminen edellyttäen, että ulkomailla tapahtuva toiminta merkittävästi edistää yrityksen Suomessa tapahtuvaa tuotannollista toimintaa ja että varat käytetään:

1) omistusosuuden hankinnan rahoittamiseen ulkomailla toimivassa yrityksessä;

2) ulkomailla toimivan osakkuusyrityksen toiminnan aloittamiskustannuksiin tai kehittämishankkeeseen; tai

3) Suomessa toimivan yrityksen ulkomaisen toimipaikan 2 kohdassa tarkoitettuihin kustannuksiin.

10 §

Valtioneuvostolla on oikeus vastavakuuksia vaatimatta mutta muutoin määräämillään ehdoilla antaa valtion omavelkaisia takauksia yhtiön ottamien kotimaisten ja ulkomaisten lainojen ja niissä sovittujen ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Tässä tarkoitettuja lainoja saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 6 700 miljoonan markan määrä. Ulkomaan rahan määräisen lainan vasta-arvo lasketaan takausta annettaessa voimassa olleen Suomen Pankin asianomaiselle valuutalle noteeraaman keskikurssin mukaan.

11 §

Valtioneuvosto antaa määräämillään ehdoilla yhtiölle sitoumuksia siitä:

1) että valtio maksaa yhtiölle vuosittain korkotukea, jonka laskentaperusteena on yhtiön korkotuen maksamisvuotta edeltävän vuoden lopussa oleva luottokanta (peruskorkotuki), sekä sellaista korkotukea, joka myönnetään peruskorkotuen lisäksi suuruudeltaan alueellisesti porrastettuna alueiden kehittämisestä annetun lain 7 §:ssä tarkoitetulla kehitysalueen I ja II tukialueella sekä rakennemuutosalueilla (lisäkorkotuki)


Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun luottotappioiden korvaamista koskevan sitoumuksen piiriin kuuluvan laina- tai muun rahoituksen pääomaa saa samanaikaisesti olla takaisin maksamatta yhteensä enintään 6 000 miljoonaa markkaa. Mainitussa lainkohdassa tarkoitetun takaustappioiden korvaamista koskevan sitoumuksen piirissä kulloinkin olevien takausten kohteena olevien lainojen pääoma saa olla yhteensä enintään 500 miljoonaa markkaa.

12 §

Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä yhtiön palveluksessa oleva voi, sen estämättä mitä rahoitustoimintalain 26 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta, antaa kauppa- ja teollisuusministeriölle ja sen yrityspalvelun piiritoimistoille sekä Valtiontakuukeskukselle tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoituksen yhteensovittamisen taikka yritystukiasioiden tai takuuasioiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeellista.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Lain 2 §:n 3 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 1994 ja sitä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen vuonna 1994 myönnettävään rahoitukseen.

HE 274/93
TaVM 48/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.