1257/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Laki hätäkeskuksia koskevasta kokeilusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lain tarkoitus ja soveltamisala
1 §

Kokemusten saamiseksi siitä, onko tarkoituksenmukaista ja taloudellista yhdistää viranomaisten hätäkeskustoiminta pysyvästi koko maassa, järjestetään palo- ja pelastustoimesta annetun lain (559/75) mukaisten aluehälytyskeskusten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja poliisin hälytyskeskustoimintojen yhdistämisestä kokeilu sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Kokeilun yhteydessä kehitetään ja kokeillaan myös hätäkeskustoiminnassa tarpeellisia tieto- ja viestijärjestelmiä.

2 §

Kokeilutarkoituksessa perustetaan neljä valtion hätäkeskusta, joiden toiminta-alueet ovat Keski-Suomen lääni, Pohjois-Karjalan lääni sekä Turun ja Porin läänissä Salon ja Oulun läänissä Jokilaaksojen palo- ja pelastustoimesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetut hälytysalueet. Niiden tehtävänä on yleisen hätäkeskustoiminnan lisäksi myös muu onnettomuus- ja hätäilmoitusten ja poliisille tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottaminen sekä niiden edellyttämät hätäkeskuksille kuuluvat toimenpiteet. Näistä hätäkeskuksista käytetään jäljempänä nimitystä kokeiluhätäkeskus.

Kokeiluhätäkeskusten tehtäviin voi kuulua myös muunlaisten ilmoitusten vastaanottaminen ja edelleen välittäminen.

Kokeilu toteutetaan määräaikaisena. Se päättyy viimeistään viiden vuoden kuluttua ensimmäisen kokeiluhätäkeskuksen toiminnan alkamisesta.

Kustannukset
3 §

Kokeilusta aiheutuvista kustannuksista vastaa valtio.

Viranomaiset
4 §

Kokeilun toimeenpanee sisäasiainministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Kokeiluun osallistuvien viranomaisten tehtävistä kokeilun toteuttamisessa säädetään tarkemmin asetuksella.

Hätäkeskusjärjestelmän muodostavat sisäasiainministeriö keskusviranomaisena ja kokeiluhätäkeskukset paikallisviranomaisina. Kokeiluhätäkeskus on hätäkeskustoimintoja koskevissa tehtävissään niiden viranomaisten alainen, joiden tehtäviä sen hoidettavaksi on säädetty. Muissa asioissa kokeiluhätäkeskus on sisäasiainministeriön alainen.

5 §

Sisäasiainministeriön tehtävänä on kokeilun ohjaus ja valvonta sekä hätäkeskusjärjestelmän yleinen kehittäminen. Ministeriö huolehtii kokeilun yhteydessä kehitettävän tieto- ja viestijärjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta.

Erinäiset säännökset
6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella. Asetuksella säädetään myös kokeilun tarkemmasta kestosta sekä kokeiluhätäkeskusten hoidettavaksi tulevista muista kuin palo- ja pelastustoimesta annetun lain mukaan aluehälytyskeskuksille kuuluvista viranomaistehtävistä.

Sisäasiainministeriö määrää kokeiluhätäkeskusten henkilöstön ottamisesta ja sen kelpoisuusehdoista, vahvistaa keskusten työjärjestykset ja määrää tarvittaessa niiden henkilöstön virkapuvuista.

Kokeiluun liittyvien tehtävien hoitamisesta sisäasiainministeriössä määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

7 §

Kokeiluhätäkeskuksiin kunnallisista aluehälytyskeskuksista siirtyvän sellaisen henkilöstön, joka on ollut kunnallisessa palvelussuhteessa vuoden 1992 päättyessä, eläkejärjestelyjen yhteensovittamisen osalta noudatetaan niitä säännöksiä, jotka olivat voimassa vuoden 1992 lopussa.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

9 §

Mitä ennen tämän lain voimaantuloa annetuissa säännöksissä on säädetty aluehälytyskeskuksista, koskee tämän lain voimaan tultua soveltuvin osin myös kokeiluhätäkeskusta.

HE 193/93
HaVM 22/93

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.