1256/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus työsuojelun valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työsuojelun valvonnasta 21 päivänä joulukuuta 1973 annetun asetuksen (954/73) 2 §:n 1 momentin g kohta ja

lisätään asetukseen uusi 15 a, 35 a ja 36 a § seuraavasti:

2 §

Valvontalakia ja tätä asetusta sovellettaessa tarkoitetaan:


g) tarkastuksella työsuojeluhallinnon virkamiehen suorittamaa toimitusta, jonka tarkoituksena on selvittää, onko työsuojelua koskevia säännöksiä ja määräyksiä noudatettu, ja joka voi koskea työsuhdetta, työympäristöä, tuotetta, työmenetelmää, työntekijän terveyttä taikka muuta työsuojeluun tai työsuhteeseen kuuluvaa asiaa siltä osin kuin sitä koskevien säännösten ja määräysten noudattamisen valvonta on säädetty työsuojeluviranomaisten tehtäväksi;


15 a §

Mitä tässä luvussa säädetään työpaikan tarkastuksista ja tutkimuksista, koskee soveltuvin osin myös muihin kohteisiin suoritettuja tarkastuksia ja tutkimuksia.

35 a §

Mitä tässä luvussa säädetään pakkokeinoista, koskee soveltuvin osin myös valvontalain 21 a §:n 2 momentissa säädettyä kieltomenettelyä sekä muita kuin työnantajaan kohdistuneita tarkastuksia.

36 a §

Valvontalain 21 a §:n 1 momentissa tarkoitetun perusilmoituksen tehneen työnantajan on annettava kotipaikan työsuojeluviranomaiselle kirjallinen tieto ilmoituksen tekemisestä ja tarvittavat yhteystiedot. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen vuokraustoiminnan aloittamista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.