1239/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1993

Ympäristöministeriön päätös ympäristöministeriön maksullisista suoritteista

Ympäristöministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä eräistä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista ympäristöministeriö perii suoritteen omakustannusarvon mukaiseksi määräämänsä maksun, ovat:

1) rakennuslain mukainen tyyppihyväksyntä,

2) tyyppihyväksyntään liittyvästä laadunvalvonnasta aiheutuvat toimenpiteet,

3) tyyppihyväksyntähakemuksen peruutus sekä

4) varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja testauslaboratorioiden hyväksyminen.

3 §

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista ympäristöministeriö perii keskimääräiseen omakustannusarvoon perustuvan tai 6 §:n 3 momentin perusteella omakustannusarvoa alemman kiinteän maksun, ovat:

1) päätökset:

vesioikeuden päätöksessä asetetun määräajan pidentäminen 600 markkaa,

rakennuslain mukaisen poikkeusluvan myöntäminen 1 800 markkaa ja

poikkeusluvan epääminen 600 markkaa,

hakemuksesta annettu rakennuslain mukainen rakennus- ja toimenpidekielto 600 markkaa,

hakemuksesta tehty rantakaavan laatijan ja kaavoitettavan alueen hyväksyminen 2 000 markkaa,

hakemuksesta tehty päätös rakennuslain 143 §:n mukaisessa asiassa 500 markkaa;

2) luvat:

lupa ns. CITES-sopimuksessa mainittujen eläin- ja kasvilajien maahantuontiin ja maastavientiin 600 markkaa,

lunastuslupa rakennuslain nojalla 5 000 markkaa;

3) valituspäätökset:

rantakaavan tarpeellisuutta koskeva valitus 500 markkaa,

rantakaavan laatijan ja kaavoitettavan alueen hyväksymistä koskeva valitus 500 markkaa,

poikkeuslupavalituksen ratkaiseminen tai jättäminen tutkimatta 500 markkaa, kuitenkin jos poikkeuslupa valituksen johdosta myönnetään 1 800 markkaa,

valitus ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistöhankintojen valvonnasta annetun lain 16 § nojalla 800 markkaa,

valitus seutukaavasta 500 markkaa,

valitus yleiskaavasta 500 markkaa,

valitus asemakaavasta 500 markkaa,

valitus rantakaavasta 500 markkaa,

valitus rakennuskiellosta 500 markkaa,

valitus rakennusjärjestyksestä 500 markkaa

4) muut suoritteet:

lainvoimaisuustodistukset rakentamista koskevista poikkeusluvista 100 markkaa,

diaaritodistukset ja -otteet 50 markkaa.

4 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvia suoritteita, jotka ympäristöministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tietojärjestelmien suorakäyttö ja tietojen luovutus,

2) asiantuntija- ja koulutuspalvelut,

3) tutkimukset ja selvitykset,

4) kehitysyhteistyöpalvelut,

5) tiedonhaut ja kaukopalvelulainat

6) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet,

7) valokopiot ja muut jäljennökset sekä

8) ministeriön hallitsemien tilojen käyttö.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 1995.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän päätöksen 3 §:n 1-3-kohdissa tarkoitetuista päätöksistä ja luvista, joita koskeva asia on tullut vireille ennen 1 päivää tammikuuta 1994, peritään maksu samansuuruisena kuin ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleiden säädösten mukaan peritty leimavero.

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1993

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Toimistopäällikkö
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.