1230/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Asetus maatalousyrittäjän lomituspalveluista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

kumotaan maatalousyrittäjän lomituspalveluista 18 päivänä tammikuuta 1985 annetun asetuksen (46/85)10 §:n 3 momentti ja 26–28 §,

sellaisina kuin niistä ovat 10 §:n 3 momentti 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1448/92), 27 § 23 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa (1186/88) ja 28 § 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa asetuksessa (1089/90),

muutetaan 14 ja 24 §, 29 §:n 1 momentti ja 31 §,

sellaisina kuin niistä ovat 14 § 22 päivänä helmikuuta 1991 annetussa asetuksessa (431/91) ja 24 § mainitussa 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa, sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:

10 a §

Maatalousyrittäjän ja lomalautakunnan on sovittava lomituspalvelulain 31 §:n 1 momentissa tarkoileluista lomitukseen liittyvistä järjestelyistä, kuten lomittajan tehtävistä, päivittäisestä työajasta sekä lomituspalvelulain 31 a §:n 3 momentissa ja 31 b §:ssä tarkuitetuista järjestel yistä ja valvontakäynneistä, viimeistään 14 päivää ennen lomituksen alkamista, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lomittajan päivittäisen työajan määrittämiseksi lomalautakunnan on etukäteen arvioitava lomituspalvelulain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettujen vuosiloma- ja viikkovapaalomitukseen kuuluvien tehtävien edellyttämä maatalousyrityksen kokonaistyöaika lomitusajankohtana. Jos yrityksessä on kaksi Jomaan oikeutettua yrittäjää, lomalautakunnan on arvioitava kummankin yrittäjän tehtäväosuus työtunteina edellä mainitusta kokonaistyöajasta. Sijaisapulomitusta varten maatalousyrityksen kokonaistyöaika on arvioitava ottaen huomioon myös, mitä lomituspalvelulain 20 §:n 3 momentissa säädetään. Jos yrityksessä työskentelee useampia henkilöitä, lomalautakunnan on arvioitava sijaisapua saavan yrittäjän tehtäväosuus työtunteina edellä tarkoitetusta kokonaistyöajasta. Lomittajan päivittäisen työajan määrittämistä varten sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa ohjeet valtakunnallisen lomitustuntinormiston käyttöönotosta ja soveltamisesta.

Lomituspalvelulain 31 a §:n 3 momentissa tarkoitetun sijaisen tulee olla työkykynsä ja kokemuksensa perusteella kykenevä itsenäisesti hoitamaan sen yrittäjän tehtäväosuuden, jonka sijaisena hän toimii.

14 §

Kunnassa, jossa on vähintään kymmenen päätoimista lomittajaa, voi olla yksi johtava lomittaja. Jos päätoimisten lomittajien määrä kunnassa on vähintään 40, johtavia lomittajia voi olla kaksi sekä sen jälkeen yksi uusi johtava lomittaja kutakin 30 päätoimista lomittajaa kohti.

24 §

Sijaisavusta peritään sen saajalta tuntimaksu. Maksu määrätään maatalousyrittäjien eläkelain (467/69) mukaan vakuutetulle yrittäjälle hänen sanotun lain nojalla välittömästi ennen sijaisavun alkamista voimassa olevan vuotuisen työtulonsa perusteella. Jos yrittäjällä ei sijaisavun alkaessa ole voimassa maatalousyrittäjien eläkelain mukaista vakuutusta, sijaisapumaksun perusteena on soveltuvin osin sanotussa laissa säädettyjä perusteita noudattaen arvioitu vuotuinen työtulo.

Tuntimaksu on viisi markkaa lisättynä määrällä, joka saadaan jakamalla yrittäjän 1 momenlissa tarkoitettu työtulo 8 000:lla. Tuntimaksu ei kuitenkaan saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuneita kustannuksia. Täysi tuntimaksu peritään jokaiselta alkavalta lomitustunnilta. Lomitustunneiksi katsotaan ne tunnit, jotka luetaan lomittajan työajaksi, ei kuitenkaan tilojen välisiin matkoihin, peseytymiseen eikä ruokailuun kulunutta aikaa.

Jos sijaisavun perusteena on raskaus ja synnytys, sijaisavusta peritään sairausvakuutuslaissa tarkoitetun äitiysrahakauden ajalta 2 momentissa tarkoitettu maksu 50 prosentilla alennettuna.

29 §

Jos sijaisapua saava tai hänen edustajansa osoittaa, että yrittäjälle sairausvakuutuslain mukaan myönnetyn päivärahan perusteena oleva työtulo on vähintään 20 prosenttia pienempi kuin yrittäjän 24 §:n 1 momentissa tarkoitettu työtulo, erotus voidaan yrittäjän pyynnöstä vähentää sijaisapumaksun perusteena käytetystä työtulosta siltä osin kuin sijaisapua on saman syyn perusteella annettu yli 90 lomitustuntia.


31 §

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut maatalousyrittäjän tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa alkanut sijaisapu jatkuu asetuksen voimaantulon jälkeen, sijaisavusta perittävä maksu on tarkistettava asetuksen voimaantulosta lukien vastaamaan tämän asetuksen säännöksiä. Tämän asetuksen 29 §:n 1 momentissa tarkoitettuun 90 lomitustunnin jaksoon lasketaan kuitenkin kuuluvaksi myös ennen tämän asetuksen voimaantuloa saman syyn perusteella annettu sijaisapu.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 1993

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.